Extreme Psychology and Personal Safety

[Ekstremal'naya psikhologiya i bezopasnost' lichnosti]

Issue Contents 2024. Vol. 1, no. 1