Psycho-pedagogical Research of Inclusive Education in the Undergraduates Training

1573

Abstract

The author examines the cultural and historical psychology as a methodological basis of research in the inclusive process of education. The article presents the current trends in research of inclusive education such as the design of organizational and psychological and pedagogical conditions for reinforcing the cultural norms of inclusion in the school: individual development in inclusive education; designing an inclusive educational environment. The article describes the logic of the research master students training. The author suggests for discussion some variants of design and research tasks in order to form the necessary research and development competencies of master students. The author is convinced that the quality of an inclusive process in basic education linked to the development of inclusive practice based on scientific research. Cultural-historical framework and its main idea becomes the methodological basis of psychological research as it claims a leading role of social environment in the development and educating of children.

General Information

Keywords: inclusive education, psychological and pedagogical research, cultural-historical psychology, activity approach, pedagogical practices, teacher training, master’s program

Journal rubric: Pedagogical Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200308

For citation: Alekhina S.V. Psycho-pedagogical Research of Inclusive Education in the Undergraduates Training . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 70–78. DOI: 10.17759/pse.2015200308. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1.  Vertgeymer M. Produktivnoye myshleniye [Pro­ductive thinking]. Gorbov S.F. (eds.). Moscow: Prog­ress, 1987. 336 p. (In Russ.).
 2.  Vygotskii L.S. Problema kul'turnogo razvitiya re­benka [The problem of cultural development of the child] (1928). Vestn. Mosk. un-ta ser. 14: Psikholo­giya [Vestn. Mosk. Univ.], 1991, no. 4, pp. 5–18.
 3.  Vygotskii L.S. Osnovy defektologii [Basics of De­fectology]. T. 5. In Vlasova T.A. (ed.) Sobraniye so­chineniy [Collected Works]: V 6-ti t. Moscow: Peda­gogika, 1983. 368 p.
 4.  Davydov V.V. Novyy podkhod k ponimaniyu struk­tury i soderzhaniya deyatel’nosti [A new approach to the understanding of the structure and content of ac­tivities]. Voprosy psikhologii [Questions of psychol­ogy], 2003, no. 2, pp. 42–49.
 5. Porter Dzh. Chto prepyatstvuyet, a chto sposob­stvuyet obucheniyu v inklyuzivnykh shkolakh? – Sprosite detey! [What are the obstacles, and that promotes learning in inclusive schools? – Ask the children!]. In Alekhina S.V. (ed.) Inklyuzivnoye obra­zovaniye: rezul’taty, opyt i perspektivy [Inclusive ed­ucation: the results, experience and perspectives]: sbornik materialov Tretiyei Mezhdunarodnoy nauch­no-prakticheskoy konferentsii (Moskva, 24-26 iyu­niya 2015 g.) Moscow: MGPPU, 2015, pp. 191–196.
 6.  Ryskina V.L. (eds.) Rossiyskiye i zarubezhnyye issledovaniya v oblasti inklyuzivnogo obrazovaniya [Russian and foreign research in the field of inclusive education]. Moscow: Forum, 2012, 208 p.
 7. Rubtsov V.V. Sotsial’nyye vzaimodeystviya i obucheniye [Social interaction and learning]. In Rubtsov V.V. Osnovy sotsial’no-geneticheskoy psik­hologii [Fundamentals of social and genetic psycho­logy]. Moscow: Institut prakticheskoy psikhologii; Voronezh: NPO “MODEK”, 1996, pp. 10–27.
 8.  Rubtsov V.V. Sotsial’nyye vzaimodeystviya i obucheniye: kul’turno-istoricheskiy kontekst [Social interaction and learning: the cultural and historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cul­tural-Historical Psychology], 2005, no. 1, pp. 14–24. (In Russ., abstr. in Engl.).
 9.  Shemanov A.YU. Drugoy kak “nesposobnyy”: sotsial’nyy konstruktivizm protiv medikalizatsiya [An­other as “incapable”: social constructivism vs. medi­calization]. Kul’turologicheskiy zhurnal [Culturologi­cal magazine], 2012, no. 1 (7) Availableat: http:// www.cr-journal.ru/rus/journals/112.html&j_id=9 (Ac­cessed 20.08.2015).
 10.  L’yuis A., Porter Dzh. Issledovaniya i uchenik golos [Research and pupil voic]. In Florian L. (red.). Spravochnik spetsial’nogo obrazovaniya [Handbook of Special Education]: 2-ye izdaniye. London: Sage, 2014, pp. 222–232.
 11. Nirje V. Printsip normalizatsii i yego po­sledstviya upravleniya chelovekom [The nor­malization principle and its human manage­ment implications]. In Kugel’ R.(eds.). Izmeneniye Zakonomernosti v zhilykh Uslugi dlya umstvenno otstalykh [Changing Patterns in Residential Ser­vices for the Mentally Retarded]. Vashington, ok­rug Kolumbiya: Komissiya prezidenta po umstven­noy otstalosti, 1969, pp. 179–195.
 12.  Paliocosta P., Blendford S. Vklyucheniye v shkole: politika, ideologiya ili zhiznennyy opyt? Ana­logichnyye vyvody v raznoobraznykh shkol’nykh kul’tur [Inclusion in school: a policy, ideology or lived experience? Similar findings in diverse school cultures]. Podderzhki dlya obucheniya [Support for Learning], 2010. Vol. 25, no. 4, pp. 179–186.
 13.  Renzaglia A. et al. Prodvizheniye zhizni vklyu­cheniya [Promoting a lifetime of inclusion] (Renzag­lia A., Karvonen M., Drasgow Ye., Stoxen C.C.). Autizm i drugiye Narusheniya razvitiya [Autism and Other Developmental Disabilities], 2003. Vol. 8, vyp. 3, pp. 140–149.

Information About the Authors

Svetlana V. Alekhina, PhD in Psychology, Associate Professor, Chief of the Federal Center for the Development of Inclusive General and Additional Education, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9374-5639, e-mail: ipio.mgppu@gmail.com

Metrics

Views

Total: 2976
Previous month: 16
Current month: 11

Downloads

Total: 1573
Previous month: 1
Current month: 4