Integrated Educational Environment of the University and the School as a Basis for Practice Oriented Teachers Training

1147

Abstract

The article discusses the issue of teacher training modernization according to the requirements of the teaching professional standard. One of the most important mechanisms of practice-oriented teachers training is to organize a networking of university and school. We suggest a model of educational environment with integrated education process, which is basically different from the traditional interaction between institutions of higher pedagogical education and general secondary education. The authors validate the list of activities and appropriate teacher competence, which may be the subject of integrated educational environment of university and school, and one of the basic features of networking.

General Information

Keywords: teacher education, educational environment, networking, working activity

Journal rubric: Pedagogical Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200513

For citation: Vinogradov V.L., Panfilov A.N., Panfilova V.M., Rakhmanova A.R. Integrated Educational Environment of the University and the School as a Basis for Practice Oriented Teachers Training. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 142–152. DOI: 10.17759/pse.2015200513. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Vyunova D.S. Vospitatelnoe prostranstvo peda­gogicheskogo vusa kak uslovie formirovaniya peda­goga-lidera [Educational space of pedagogical high school as a condition of the formation of the teacher-leader]. Vestnik MGOU. Seriya Pedagogika [Herald MGOU, Education Series], 2011, no. 3, pp. 45-50] (In Russ., abstr. in Engl.)
 2. Zayakina R.A. Cozialyaya adaptatsiya studen­tov v sovremennom obrasovatelnom prostranstve kak object filosovskogo issledovaniya. Avtopef. diss. kand. psikhol. nauk. [Social adaptation of students in modern educational space as an object of philo­sophical inquiry. Ph. D. (Psychology) Thesis]. Novo­sibirsk, 2012. 24 p.
 3. Kalyanov A.V. Sozio-kulturnoe prostranstvo -kak faktor formirovania samopoznaniya uchachey­sya molodeshi [Socio-cultural space - time as a fak­tor of self-knowledge of students]. M., MGUKI, 2010,
 4. Konzepcia “Kompleksnaya programma povysh­enia professionalnogo urovnya pedagogicheskih rabotnikov obcheobrasovatelnyh organisazij”[The concept of “comprehensive program to improve the professional skills of teachers of educational insti­tutions”]. Psihologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol. 19, no. 3, pp. 5-10
 5. Klimov A.A. Vstuplenie [Introduction]. Psiho­logicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol. 19, no. 3, p. 4
 6. Malanov I.A. Razvitie regionalnogo obrasovatel­nogo prostranstva v kontekste tzivilizatsionnogo podkhoda. Avtopef. diss. kand. psikhol. nauk. [De­velopment of a regional educational space in the context of civilizational approach. Ph. D. (Psychol­ogy) Thesis]. Ulan-Ude, 2012. 46 p.
 7. Malkov E.V. Formirovanie vospitatelnoj sredy uchebnogo savedeniya v otechestvennoj peda­gogike 20–30 godov XX stoletiya. Avtopef. diss. kand. ped. nauk. [Formation of the educational envi­ronment of the institution in the national pedagogy of 20-30 years of the twentieth century. Ph. D. (Peda­gogy) Thesis]. Moscow, 2012. 24 p.
 8. Manujlov Ju.C. Konzeptualnye osnovy sre­dovogo podkhoda v vospitanii [Conceptual bases of environmental approach in education]. Vestnik  Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. Seria: Pedagogika. Psihologiya. So­zialnaya rabota. Juvenologiya. Soziokinetika [Bulletin of the Kostroma State N.A Nekrasov-University. Se­ries: “Pedagogy. Psychology. Social work. Juvenol­ogy. Sotsiokinetika], 2008, T. 14, no. 4, pp. 21–27.
 9. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii os­novnyh professionalnyh obrasovatelnyh program (OPOP) podgonovki pedagogicheskih kadrov v soot­vetstvii s professionaknym standartom pedagoga: predlosheniya k realizatsii deyatelnostnogo podhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov[The possi­bility of using iconic and symbolic tools in teaching preschoolers (on example of the acquisition of the rainbow phenomenon]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol.19, no. 3, pp. 105–126 (In Russ., Abstr. in Engl.)
 10. Moisenko L.V. Tzennostnoe samoopredelenie studentov v prostranstve universitetskoj subkultury. Avtopef. diss. kand. ped. nauk. [Valuable self-de­termination of students in the university space sub­culture Ph. D. (Pedagogy) Thesis]. Orenburg, 2012. 44 p.
 11. Osipova N.V., Zubkova M.F. Tipologicheskie variativnye osobennosti uchebnogo uchreshdeniya kak osnova zelenapravlennoj estetizatsii uchebno­vospitatelnogo prostranstva [Typological features of divergent educational institutions as a basis for targeted aesthetization educational space]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo univer­siteta. Seria “Pedagogika” [Bulletin of the Moscow State Regional University. A series ofPedagogy”], 2010, no. 3, pp. 48–53
 12. Ziulina M.B. Patrioticheskoe vospitanie ucha­chikhsya obtcheobrasovatelnoj shkoly vozmosh­nostyami cozio-obrasovatelnoj sredy. Avtopef. diss. kand. ped. nauk. [Patriotic education of pupils of secondary school opportunities of socio-educational environment. Ph. D. (Pedagogy) Thesis]. Chely­abinsk, 2012. 26 p.
 13.  Chekunova E.A. Obrazovatelnoe prostrans­tvo sholy kak soziokulturnyj fenomen [Educa­tional environment of the school as a social and cultural phenomenon], Rostov-na-Donu: Izd­vo GBOU RO RIPK I PPRO [Rostov-na-Donu: Izd GBOU PO RIPK and PPRO], 2011, p. 317 (In Russ., abstr. in Engl.)

Information About the Authors

Vladislav L. Vinogradov, PhD in Education, docent, Associate Professor, Department of Pedagogy, Elabuga Institute of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia, e-mail: vinogradov.ksu@yandex.ru

Aleksei N. Panfilov, PhD in Education, PhD (Pedagogy), Associate Professor, Dean of the Department of Psychology and Pedagogy, Elabuga Institute of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia, e-mail: panfiloval@mail.ru

Valentina M. Panfilova, Senior Lecturer, Chair of Foreign Languages, Elabuga Institute of Kazan Federal University, Russia, e-mail: v.panfilova2010@yandex.ru

Alsu R. Rakhmanova, PhD in Education, Senior Lecturer, Department of Pedagogy, Faculty of Psychology and Pedagogy, Elabuga Institute ofn Kazan Federal University, Yelabuga, Russia, e-mail: rahmanovaar@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3497
Previous month: 9
Current month: 0

Downloads

Total: 1147
Previous month: 0
Current month: 0