Methodological Issues of Providing Training in Prevention of Behavioural and Developmental Disorders within Master’s Programme in School Psychology

593

Abstract

The article explores features of providing training in the approbated module “Prevention of Behavioural and Developmental Disorders” within the master’s programme in School Psychology. The programme was developed in accordance with the professional standard for educational psychologists. The article outlines the aims of the module and its place in the context of the programme in general and reveals the main ways of developing competencies specified in the educational standard but selected with respect to professional activities defined by the professional standard. The article also suggests some methodological principles of designing an educational module in practice-oriented training, among which the basic one is reflective activity-based networking. An activity-based content of the module is proposed basing on the psychological definition of prevention as one of the core activities in a psychologist’s work. Finally, the article describes educational outcomes in graduate students upon successful completion of the training, and reflects upon certain problems revealed during the approbation of the module.

General Information

Keywords: master’s programme, training module, networking, practice, competency approach, activity approach, methodological principles, psychological prevention, deviant behavior

Journal rubric: Methodology and Technology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080307

For citation: Bogdanovich N.V., Delibalt V.V., Chernushevich V.A. Methodological Issues of Providing Training in Prevention of Behavioural and Developmental Disorders within Master’s Programme in School Psychology [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2016. Vol. 8, no. 3, pp. 76–84. DOI: 10.17759/psyedu.2016080307. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Bogdanovich N.V., Delibalt V.V., Degtyarev A.V. K voprosuobosnovaniyamodeliprofessional'noideyatel'nosti [On the question of model validation professional activity]. Psikhologicheskayanaukaiobrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2012, no 2. Availableat:  http://www.psyedu.ru/journal/2012/2/2909.phtml (Accessed 06.04.2016)
  2. Bogdanovich N.V., Delibalt V.V., Chernushevich V.A. Printsipyorganizatsiipraktiki v usloviyakhsetevogovzaimodeistviya (naprimererazrabotkimodulya «Psikhologicheskayaprofilaktikanarusheniipovedeniyaiotklonenii v razvitii») [Elektronnyiresurs] [Principles of Practical Training Organization in a Networking (Development of the Module "Psychological Prevention of Behavioral Disorders and Abnormalities in Development" as Example)]. Psikhologiyaipravo [Psychology and law], 2015. Vol. 5, no. 4, pp. 1–13.  Available at: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2015/n4/Bogdanovich_Delibalt_Chernuchevi.shtml (Accessed  06.04.2016). doi:10.17759/psylaw.2015050401
  3. Bogdanovich N.V., Delibalt V.V., Chernushevich V.A. Setevoevzaimodeistvieobrazovatel'nykhorganizatsii v uchebnom module magistratury [Networking between educational institutions in the training modul of the master's program]. Pedagogicheskiechteniya v NNGU: sborniknauchnykhstatei[Pedagogical readings in NNGU: a collection of articles]. In I.V.Frolov (ed.).Nizhnii Novgorod – Arzamas: Arzamasskii filial NNGU, 2015. pp. 199-204.
  4. Busarova O.R. Formirovanie u studentov-psikhologovdiagnosticheskikhumeniidlyaraboty s deviantnymipodrostkaminazanyatiyakhpraktikumapopsikhodiagnostike  [Elektronnyiresurs] [Formation of diagnostic abilities to work with deviant children in psychology students on psychodiagnostics workshop]. Psikhologiya I pravo [Psychology and law], 2013, no. 4, pp. 22-32. Available at: URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66190.shtml (Accessed 06.04.2016).
  5. Chirkina R.V. Formirovanieupravlencheskikhkompetentsii v ramkakhobucheniyapo FGOS VPO 3+ dlyapsikhologo-pedagogicheskikhspetsial'nostei. Uchebnoeposobie. [Formation of administrative competences in the framework of training on FSES HPE 3+ for psychological and pedagogical specialties]. Moscow:  Publ. MIIGU of P.A. Stolypina, 2014. 140 p.

Information About the Authors

Natalia V. Bogdanovich, PhD in Psychology, Docent, Associate Professor, Department of Legal Psychology and Law, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1507-9420, e-mail: bogdanovichnv@mgppu.ru

Varvara V. Delibalt, Associate Professor, Chair of Legal Psychology and Law, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9586-3188, e-mail: delibaltvv@mgppu.ru

Vladimir A. Chernushevich, Associate Professor, Department of Legal Psychology and Law, Faculty of Legal Psychology, Moscow State University of Psychology& Education, Head, Training Laboratory, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1401-5070, e-mail: vasiha@mail.ru

Metrics

Views

Total: 1978
Previous month: 3
Current month: 0

Downloads

Total: 593
Previous month: 0
Current month: 0