Technologies for Raising Professional Competence in Teachers Working in Inclusive Educational Institutions

883

Abstract

This paper focuses on the issues of raising professional competence in teachers working in inclusive educational organisations and outlines the main strategies of specialist training within master’s programmes. It is emphasized that one of the most essential components of graduate education is the development of professional (practice-oriented) competencies during training at networking educational institutions, which would make future specialists able to solve professional tasks of any difficulty and to come up with new schemes for professional activity in the context of the transformation of the Russian education system.

General Information

Keywords: professional competence, inclusive education, children with disabilities, master’s programme, teacher community

Journal rubric: Psychological Counseling

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080314

For citation: Zakharova A.V., Staroverova M.S. Technologies for Raising Professional Competence in Teachers Working in Inclusive Educational Institutions [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2016. Vol. 8, no. 3, pp. 153–165. DOI: 10.17759/psyedu.2016080314. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abul'khanova-Slavskaya K.A. Strategiyazhizni [life strategy]. Moscow: Publ. Mysl', 1991. 299 p.
 2. Adol'fV.A., Il'inaN.F. Innovatsionnayadeyatel'nost' pedagogavprotsesseegoprofessional'nogostanovleniya: monografiya [The innovative activity of the teacher in the process of professional formation]. Krasnoyarsk: Publ. Policom, 2007. 204 p.
 3. AndrushchenkoT.Yu., Shashlova G.M., Shubina A.S. Praktiko-orientirovannaya model' podgotovkimagistrovpoprogramme «Shkol'nayapsikhologiya» [Practice-based model for training of masters on the program "School psychology"]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20. no 4. p. 31–39. (In Russ., abstr. in Engl.).
 4. Vershlovskii S.G. Vospitanieaktivnostipozitsiilichnosti [Educating active individual positions]. Leningrd: Publ. Lenizdat, 1981. 144 p.
 5. Vinogradov V.L., Panfilov A.N., Panfilova V.M., Rakhmanova A.R. Integrirovannoeobrazovatel'noeprostranstvovuza i shkolykakosnovapraktiko-orientirovannoipodgotovkibudushchikhuchitelei [Integrated educational environment of the university and the school as a basis for practice-oriented training of future teachers]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie[Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20. no 5. pp. 142–152. (In Russ., abstr. in Engl.).
 6. Vyatkina V.B. Sozdaniekomfortnoipsikhologicheskibezopasnoisredy v obrazovatel'nomuchrezhdenii v ramkakhinklyuzivnogopodkhoda. Sborniknauchnykhstatei [Creating a comfortable psychologically safe environment in an educational institution in the framework of an inclusive approach].Psikhologicheskoesoprovozhdeniebezopasnostiobrazovatel'noisredyshkoly v usloviyakhvnedreniyanovykhobrazovatel'nykh i professional'nykhstandartov. Moscow: MGPPU, 2015, pp. 98–101.
 7. Gavrilushkina O.P., Egorova M.A., Zakharova A.V., KostenkovaYu.A. Podgotovkapedagoga-psikhologa k professional'noideyatel'nostipotrudovoifunktsii «Korrektsionno-razvivayushchayarabota s obuchayushchimisya» [Preparing educational psychologist for professional work on labor function "Correction-developing work with the students'].Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015, Vol. 7, no 4. Available at: http://psyedu.ru/files/issues/psyedu_ru_2015_n4.pdf(Accessed 09.08.2016). (In Russ., Abstr. in Engl.).
 8. Gil'meeva R.Kh. Formirovanieprofessional'noikompetentnostiuchitelya v sistemeposlediplomnogoobrazovaniya. Diss. dokt. ped. nauk. [Formation of professional competence of teachers in the system of postgraduate education. Dr. Sci (Pedagogy) diss.] Kazan', 1999.45 p.(In Russ.).
 9. Zhuravlev V. I. Vzaimosvyaz' pedagogicheskoinauki i praktiki. [The relationship of science teaching and practice]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1984. 176 p.
 10. Zakharova A.V. Kontseptsiyapsikhologo-pedagogicheskogosoprovozhdeniyadetei s ogranichennymivozmozhnostyamizdorov'ya v usloviyakhintegrirovannogoshkol'nogoobucheniya [The concept of psycho-pedagogical support for children with disabilities in terms of integrated schooling]. Vestnikobrazovaniya i nauki. Pedagogika. Psikhologiya. Meditsina [Journal of Education and Science. Pedagogy. Psychology. Medicine], 2011, no. 1, pp. 15 – 26. (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Zeer E. F., Symanyuk E. E. Kompetentnostnyipodkhod k modernizatsiiprofessional'nogoobrazovaniya [Competence approach to the modernization of vocational education]. Vyssheeobrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 2005, no 4, pp. 23–30.
 12. Kraevskii V. V. Problemynauchnogoobosnovaniyaobucheniya [Problems of teaching scientific justification.]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1977. 165 p.
 13. Klimov E.A. Psikhologiyaprofessional'nogosamoopredeleniya: ucheb. posobiedlya stud. vyssh. ped. ucheb. Zavedenii [Psychology of professional self-determination]. Moscow: Publ. «Akademiya», 2004. 304 p.
 14. Loginova G.P., Ponomareva V.V. Rol' empiricheskogo i teoreticheskogomyshleniya v protsesseobucheniyaprakticheskikhpsikhologov [The role of the empirical and theoretical thinking in the course of practical training of psychologists]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2009, no. 1, pp. 41–47. (In Russ., abstr. in Engl.).
 15. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsiiosnovnykhprofessional'nykhobrazovatel'nykhprogramm (OPOP) podgotovkipedagogicheskikhkadrov v sootvetstvii s professional'nymstandartompedagoga: predlozheniya k realizatsiideyatel'nostnogopodkhoda v podgotovkepedagogicheskikhkadrov [Modernization requirements of the basic professional educational programs of teacher training in accordance with a professional teacher standards: proposals for the implementation of the activity approach in teacher training]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014. Vol.6, no 2, pp.1–18. (In Russ., abstr. in Engl.).
 16. Margolis A.A., Konovalova I.V. Kriteriiprofessional'noikompetentnostipedagoga-psikhologa [The criteria for professional competence of the teacher-psychologist]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2010, no. 1, pp. 13–20. (In Russ., abstr. in Engl.).
 17. Markova A. K. Psikhologiyatrudauchitelya [Psychology teacher labor]. Moscow: Publ. Prosveshchenie, 2002. 192 p.
 18. Mitina L. M. Psikhologiyatruda i professional'nogorazvitiyauchitelya [Psychology of work and professional development of teachers]. Moscow: Publ. Akademiya, 2004. 320 p.
 19. Nikitina O. N., Chursina G. I. Razvivayushchayaobrazovatel'nayasredapedagogicheskogokolledzhakakuslovienovogokachestvapodgotovkiuchitelya [Developing educational environment of pedagogical collective ledge as a condition for a new quality of teacher training]. MaterialyVos'moiMezhdunarodnoinauchno-prakticheskoikonferentsii«Pedagogikarazvitiya: zamysly, dostizheniya, vozmozhnosti» (g. Krasnoyarsk, 2002 g.) [Proceedings of the Eighth International Scientific and Practical Conference "Pedagogy of development: plans, achievements, opportunities"]. Krasnoyarsk: Publ. KGU, 2002, pp. 91–94. (In Russ.).
 20. Petrovskii A.V. Psikhologicheskayateoriyakollektiva [Psychological theory of collective] Petrovskii A.V. (eds.). Moscow: Publ. Pedagogika, 1979. 237 p.
 21. PrikazMinisterstvaobrazovaniya i naukiRossiiskoiFederatsiiot 19.12.2014 № 1599 "Ob utverzhdeniifederal'nogogosudarstvennnogoobrazovatel'nogostandartaobrazovaniyaobuchayushchikhsya s umstvennoiotstalost'yu (intellektual'nyminarusheniyami)" [Order of the Ministry of Education and Science dated 12.19.2014 number 1599 "On approval of the federal gosudarstvennnogo educational standard of education of students with mental retardation (intellectual disabilities)"]. Available at: http: //minobrnauki.rf/documents/5133 (Accessed: 01.09.2016).
 22. PrikazMinisterstvaobrazovaniya i naukiRossiiskoiFederatsiiot 19.12.2014 № 1598 "Ob utverzhdeniifederal'nogogosudarstvennogoobrazovatel'nogostandartanachal'nogoobshchegoobrazovaniyaobuchayushchikhsya s ogranichennymivozmozhnostyamizdorov'ya"[Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation from the "18" in December 2014 № 1598 " On approval of the federal state educational standard primary education of students with disabilities" Available at:http://минобрнауки.рф/documents/5132 (Accessed: 01.09.2016).
 23. PrikazMinisterstvatruda i sotsial'noizashchityRossiiskoiFederatsiiot «18» oktyabrya 2013 g. № 544n «Ob utverzhdeniiprofessional'nogostandarta "Pedagog (pedagogicheskayadeyatel'nost' v sferedoshkol'nogo, nachal'nogoobshchego, osnovnogoobshchego, srednegoobshchegoobrazovaniya) (vospitatel', uchitel')" [Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation from the "18" in October 2013 № 544n "On approval of the professional standard" The teacher (educational activities in the field of preschool, primary general, basic general, secondary education) (tutor, teacher)"] Available at: http:// base.garant.ru/70535556/ (Accessed: 01.09.2016).
 24. PrikazMinisterstvatruda i sotsial'noizashchity RF ot 24 iyulya 2015 g. N 514n"Ob utverzhdeniiprofessional'nogostandarta "Pedagog-psikholog (psikholog v sfereobrazovaniya)" [Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation of July 24, 2015 N 514n "On approval of the professional standard" Teacher-psychologist (a psychologist in the field of education)] Available at: http://base.garant.ru/71166760/#ixzz4JILpujEK (Accessed: 01.09.2016).
 25. Romanovskaya I. A. Razvitieinnovatsionnoipozitsiiprepodavatelyavyssheishkoly v protsesseorganizatsionnogoobucheniya [Development of innovative position of the higher school in the process of organizational learning]. Sovremennyeproblemynauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2013, no. 2. Available at: http:// www.science-education.ru/108-9093 (Accessed: 31.08.2016).
 26. Romanovskaya I. A., Khafizullina I. N. Razvitieinklyuzivnoikompetentnostiuchitelya v protsessepovysheniyakvalifikatsii [The development of an inclusive competence of the teacher in the process of training]. Sovremennyeproblemynauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2014, no. 4. Available at: http://www.science-education.ru/118-14333 (Accessed: 01.08.2016).
 27. Sabel'nikova S. I. Programmakorrektsionnoiraboty v obrazovatel'nomuchrezhdenii – sistemnyipodkhod k razvitiyuinklyuzivnogoobrazovaniya [The program of remedial work in an educational institution a systematic approach to the development of inclusive education]
 28. Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiyanov E.N. Pedagogika [Pedagogy]. Moscow: Publ. Akademiya, 2012. 576 p.
 29. Slastenin V. A., Podymov L. S. Pedagogika: innovatsionnayadeyatel'nost' [Innovation Pedagogy]. Moscow: Publ. Prosveshchenie, 1997. 223 p.
 30. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psikhologiyacheloveka. Vvedenie v psikhologiyusub"ektivnosti [Human psychology. Introduction to the psychology of subjectivity]. Moscow: Publ. Shkola-Press, 1995. 384 p.
 31. Staroverova M.S. Sotsial'noerazvitiedetei s ogranichennymivozmozhnostyamizdorov'ya v usloviyakhinklyuzivnogoobucheniya [Social development of children with disabilities in terms of inclusive education]. Uspekhisovremennoinauki i obrazovaniya [The success of modern science and education], 2016, no 2, pp. 112-116.
 32. Staroverova M.S., Kovalev E.V. Zakharova A.V. Inklyuzivnoeobrazovanie. Nastol'nayaknigapedagoga, rabotayushchego s det'mi s OVZ. [Inclusive education. Handbook of teachers working with children with disabilities]. Moscow: Publ. Vlados, 2011. 167 p.
 33. Savenkov A.I., L'vova A.S., Vachkova S.N., Lyubchenko O.A., Nikitina E.K. Podgotovkapedagogov v magistraturenovogopokoleniya [Training teachers in the new generation of master] Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 197–206.(In Russ., abstr. in Engl.).
 34. Federal'nyizakon "Ob obrazovanii v RossiiskoiFederatsii" ot 29.12.2012 N 273-FZ (v red. 03.07.2016) [Federal Law "On Education in the Russian Federation" dated 29.12.2012 N 273-FZ (as amended 07/03/2016)] Available at:https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (Accessed: 01.09.2016).
 35. Khafizullina I. N. Formirovanieinklyuzivnoikompetentnostibudushchikhuchitelei v protsesseprofessional'noipodgotovki. Diss. kand. ped. nauk. [Formation of an inclusive competence of future teachers in the process of training]. PhD(Pedagogy) diss.]. Astrakhan', 2008. 213 p.

Information About the Authors

Anastasia V. Zakharova, PhD in Psychology, Methodist, City Center of Psychology and Education, Moscow Department of Education, Moscow, Russia, e-mail: nastasha@mail.ru

Marina S. Staroverova, PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Clinical and Special Psychology, Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia, e-mail: staroverova.marina@gmail.com

Metrics

Views

Total: 2320
Previous month: 29
Current month: 7

Downloads

Total: 883
Previous month: 1
Current month: 5