Tutor Competencies in Inclusive Education: Specifics of Professional Training Curricula

150

Abstract

The article provides a comparative analysis of the features of readiness and ability for tutor support as components of professional competencies of students of higher and secondary vocational education, as well as working tutors. The sample of this study is represented by 159 respondents – 67 working tutors, 33 undergraduates in the direction of higher education "Psychological and pedagogical education", 59 respondents, of which 28 undergraduates of higher education (direction "Social work") and 31 students of secondary vocational education (specialty "Social work"). The study was carried out using the scales developed by us to assess professional competencies for tutor support in the context of inclusive education. The answers to the questionnaire were collected remotely using the "Anketolog" system and processed statistically using the SPSS Statistics 18.0 program. In all groups of respondents, the revealed statistically significant correlations between the scales corresponded to the connections of similar scales used in international studies. It is shown that students of the social direction are more ready to implement tutor functions related to the actualization of the subject position of students, and students of the psychological and pedagogical orientation of the programs are more familiar with the knowledge, methods of work that ensure the creation of special conditions for education for the child as an object of psychological pedagogical support. It is concluded that when preparing graduates of secondary vocational and higher education, it is necessary to balance the development by graduates of competencies aimed at mastering the methods and techniques of creating special educational conditions for students with disabilities, and competencies associated with methods and techniques that support their active, involved participation in the process of education, the harmonious combination of which makes up the specifics of tutor support in the context of inclusion.

General Information

Keywords: preparation of students for tutoring of students with disabilities, inclusive education, readiness and ability as components of professional competencies

Journal rubric: Clinical and Special Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2022140206

Funding. The study was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Education of the Russian Federation dated 01.21.2022 No. 073-00110-22-01 “Scientific and methodological justification and development of a tutor training program to accompany students with disabilities, with disabilities in accordance with the professional standard "Education Specialist"”.

Acknowledgements. The authors are grateful to L.M. Prokopyeva for preparing the digital version of the questionnaire and statistical processing of the obtained data.

Received: 31.05.2022

Accepted:

For citation: Samsonova E.V., Bystrova Yu.A., Shemanov A.Yu., Kutepova E.N. Tutor Competencies in Inclusive Education: Specifics of Professional Training Curricula [Elektronnyi resurs]. Psychological-Educational Studies, 2022. Vol. 14, no. 2, pp. 84–99. DOI: 10.17759/psyedu.2022140206. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alekhina S.V., Mel’nik Yu.V., Samsonova E.V., Shemanov A.Yu. Ekspertnaya otsenka parametrov inklyuzivnogo Protsessa v obrazovanii [The Expert Assessing of Inclusive Process Parameters in Education]. Klinicheskaia i Spetsial'naia Psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2020. Vol. 9, no. 2, pp. 62–78. DOI:10.17759/cpse.2020090203 (In Russ).
 2. Alekhina A.V., Mel'nik Yu.V., Samsonova E.V., Shemanov A.Yu. Otsenka inklyuzivnogo protsessa kak instrument proektirovaniya inklyuzii v obrazovatel'noi organizatsii [Assessment of Inclusive Process as a Tool for Designing Inclusion in Educational Institution]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2021. Vol. 26, no. 5, pp. 116–126. DOI:10.17759/pse.2021260509 (In Russ.)
 3. Bistrova Yu.O., Kovalenko V.E. Treninh yak zasib pidvyshchennya profesiynoyi kompetentnosti pedahohiv u sferi inklyuzyvnoho navchannya ditey z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Training as a Means of Increasing the Professional Competence of Teachers in the Field of Inclusive Education of Children with Special Educational Needs]. Aktualʹni pytannya korektsiynoyi osvity = Current Issues of Correctional Education, 2018, no. 11, pp. 24–34. (In Ukr.).
 4. Gorbunova A.Yu., Korol'kova O.O., Tkachenko E.S. T'yutorskoe soprovozhdenie obuchayushchikhsya s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya v usloviyakh obrazovatel'noi organizatsii [Tutor support students with disabilities in an educational organization] Sibirskii pedagogicheskii zhurnal [Siberian Pedagogical Journal], 2020, no. 4, pp. 97–106. (In Russ.).
 5. Karpenkova I.V. Osobennosti professional'noy podgotovki t'yutorov v inklyuzivnom obrazovanii [Peculiarities of Professional Training of Tutors in Inclusive Education]. Psikhologo-pedagogicheskiye issledovaniya = Psychological and Pedagogical Research, 2022. Vol. 14. DOI:10.17759/psyedu.2020120
 6. Karpenkova I.V., Samsonova E.V., Alekhina S.V., Kutepova E.N. T'yutorskoe soprovozhdenie detei s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya v usloviyakh inklyuzivnogo obrazovaniya: metodicheskoe posobie [Tutor Support for Children with Disabilities in Inclusive Education. Methodological Guide]. E.V. Samsonova (ed.). Moscow: MSUPE, 2017. 173 p. Available at: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=371369 (Accessed 12.03.2021). (In Russ).
 7. Kovaleva T.M. Oformleniye novoy professii t'yutora v rossiyskom obrazovanii [Formation of a New Profession of a Tutor in Russian Education]. Voprosy obrazovaniya = Educational Issues, 2011, no. 2, рр. 163–181. (In Russ.).
 8. Makhova O.V. Ot gotovnosti k kompetentsii [From Readiness to Competence]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova = Bulletin of the Kostroma State University on the N.A. Nekrasov, 2014, no. 7, pp. 186–188. (In Russ.).
 9. Ol'khina E.A., Uromova S.E. Predstavleniya pedagogov spetsial'nykh (korrektsionnykh) uchrezhdenii o roli t'yutora [Representations of Teachers of Special (Correctional) Institutions about the Role of a Tutor]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya = Problems of Modern Pedagogical Education, 2021, no. 71–3, pp. 139–142. (In Russ.).
 10. Popova N.T., Popova E.A. Razvitiye individual'noy vyrazitel'nosti aktera s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya v gruppovom teatral'nom treninge: sintez esteticheskikh i reabilitatsionnykh zadach [Development of Individual Expressiveness of an Actor with Disabilities in Group Theatrical Training: Synthesis of Aesthetic and Rehabilitation Tasks]. In: Shcherbakov A.M. (ed.). Aktual'nyye problemy psikhologicheskoy reabilitatsii lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya. Sb. nauch. st. [Actual Problems of Psychological Rehabilitation of Persons with Disabilities. Sat. Scientific Art.]. Moscow: MGPPU, 2013, pp. 80–96.
 11. Popova N.T., Shemanov A.Yu. Tvorcheskiye inklyuzivnyye praktiki stanovleniya sub"yektnosti: podkhod k kontseptual'nomu obosnovaniyu [Creative Inclusive Practices of the Formation of Subjectivity: an Approach to the Conceptual Justification]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya = Bulletin of the Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology, 2021, no. 3, рр. 376–385. DOI:10.17072/2078-7898/2021-3-376-385
 12. Professional'nyi standart “Spetsialist v oblasti vospitaniya” (utverzhden prikazom Ministerstva truda i sotsial'noi zashchity Rossiiskoi Federatsii ot 10 yanvarya 2017. No. 10n) [Professional Standard “Specialist in the Field of Education” (Approved by Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation Dated January 10, 2017. No. 10n)]. Available at: https://docs.cntd.ru/document/420390300 (Accessed 04.05.2022). (In Russ.).
 13. Samsonova E.V., Mel’nik Yu.V., Karpenkova I.V. T'yutorskoe soprovozhdenie obuchayushchikhsya s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostyami v usloviyakh inklyuzivnogo obrazovaniya [Tutor Support of Learners with Special Educational Needs in Conditions of Inclusive Education]. Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia = Clinical Psychology and Special Education, 2021. Vol. 10, no. 2, pp. 165–182. DOI:10.17759/cpse.2021100210 (In Russ.)
 14. Shemanov A.Yu., Popova N.T. Inklyuziya v kul'turologicheskoy perspektive [Inclusion in a Cultural Perspective]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye = Psychological Science and Education, 2011. Vol. 16, no. 1, рр. 74–82. (In Russ.)
 15. Shemanov A.Yu., Samsonova E.V., Bystrova Yu.A., Kutepova E.N. Metod otsenki professional'nykh kompetentsiy, neobkhodimykh dlya t'yutorskogo soprovozhdeniya v usloviyakh inklyuzivnogo obrazovaniya [Method for Assessing Professional Competencies Required for Tutor Support in Inclusive Education]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical and Special Psychology, 2022. (in press).
 16. Yudina T.A., Aliokhina S.V.Issledovaniia po problemam sotsialnoi i obrazovatelnoi inkliuzii lits s intellektualnymi narusheniiami [Research on the Issues of Social and Educational Inclusion in Persons with Intellectual Disabilities]. Sovremennaia zarubezhnaia psikhologiia = Journal of Modern Foreign Psychology, 2015. Vol. 4, no. 2, pp. 40–46. DOI:10.17759/jmfp.2015040205 (In Russ.).
 17. Ajzen I. Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control and the Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 2002. Vol. 32(4), pp. 665–683.
 18. Bandura A. Self-Efficacy: the Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and Company, 1997.
 19. Breyer C., Wilfling K., Leitenbauer C. and Gasteiger-Klicpera B. The Self-Efficacy of Learning and Support Assistants in the Austrian Inclusive Education Context. European Journal of Special Needs Education, 2020. Vol. 35, no. 4, pp. 451–465. DOI:10.1080/08856257.2019.1706255
 20. Bystrova Yu., Kovalenko V., Kazachiner O. Social and Pedagogical Support of Childrenwith Disabilities in Conditions of General Secondary Educational Establishments. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 2021. Vol. 12(3), pр. 101–114. DOI:10.47750/jett.2021.12.03.010
 21. Jackson C., Sharma U., Odier-Guedj D., Deppeler J. Teachers’ Perceptions of their Work with Teacher Assistants: a Systematic Literature Review. Australian Journal of Teacher Education, 2021. Vol. 46, no. 11. DOI:10.14221/ajte.2021v46n11.5
 22. Opie J. Educating Students with Vision Impairment Today: Consideration of the Expanded Core Curriculum. British Journal of Visual Impairment, 2018. Vol. 36, no. 1, pp. 7–89. Available at: https://www.researchgate.net/publication/322429485_Educating_students_with_vision_impairment_today_Consideration_of_the_expanded_core_curriculum (Accessed 04.05.2022).
 23. Romano A., Rullo M., Petruccioli R. La valutazione dei learning outcomes e delle competenze core degli insegnanti di sostegno. Uno studio pilota [The Assessment of Learning Outcomes and Core Competencies of Inclusive Education Teachers. A Pilot Study]. Form@re – Open Journal per la formazione in rete [Form@re – Open Journal for online training], 2021. Vol. 21, no. 1, pp. 188–203. DOI:10.13128/form-10451 (In Italian)
 24. Sharma U., Sokal L., Wang M., Loreman T. Measuring the Use of Inclusive Practices Among Pre-Service Educators: a Multi-National Study. Teaching and Teacher Education, 2021. Vol. 107, 103506. DOI:10.1016/j.tate.2021.103506
 25. Song J., Sharma U., Choi H. Impact of Teacher Education on Pre-Service Regular School Teachers' Attitudes, Intentions, Concerns and Self-Efficacy about Inclusive Education in South Korea. Teaching and Teacher Education, 2019. Vol. 86, 102901. DOI:10.1016/j.tate.2019.102901
 26. Werner S., Gumpel T.P., Koller J., Wiesenthal V., Weintraub N. Can Self-Efficacy Mediate Between Knowledge of Policy, School Support and Teacher Attitudes Towards Inclusive Education? PLoS ONE, 2021. Vol. 16, no. 9, e0257657. DOI:10.1371/journal.pone.0257657

Information About the Authors

Elena V. Samsonova, PhD in Psychology, Head of the Research and Methodological Centre of the Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8961-1438, e-mail: samsonovaev@mgppu.ru

Yuliya A. Bystrova, Doctor of Psychology, Assistant Professor, Leading Researcher, Scientific and Methodological Center of the Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1866-0993, e-mail: bystrovayua@mgppu.ru

Alexey Y. Shemanov, Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Special Psychology and Rehabilitation, Faculty of Clinical and Special Psychology, Leading Researcher, Scientific Laboratory of the Federal Center for the Development of Inclusive General and Additional Education, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3925-3534, e-mail: shemanovayu@mgppu.ru

Elena N. Kutepova, PhD in Education, Associate Director Institute of Inclusive Education Problems, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5347-9583, e-mail: KutepovaEN@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 620
Previous month: 33
Current month: 13

Downloads

Total: 150
Previous month: 6
Current month: 5