Петрова Наталья Евгеньевна

Петрова Наталья Евгеньевна

PsyJournalsID: 12546

кандидат филологических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь, laim_blr@mail.ru, petrova@bsuir.by

Дата последнего обновления: 15.11.2023

Публикации в сборниках портала PsyJournals.ru 1

Другие публикации автора

Учебно-методические пособия

 1. Гіруцкая, Л. А. Метадычныя ўказанні і кантрольныя работы па беларускай мове: для вучняў 9-га класа ліцэя БНТУ (завочная форма навучання) / Л. А. Гіруцкая, Т. А. Кузняцова, Н. Я. Пятрова. - Мінск: БНТУ, 2005. - 28 с.
 2. Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка): вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў БНТУ ў 4 ч. Ч. 1. Беларуская мова: агульныя звесткі, паходжанне i развіццё, функцыянальныя стылі / Л. А. Гіруцкая [і інш.]. - Мінск: БНТУ, 2005. - 289 с.
 3. Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка): вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў БНТУ ў 4 ч. Ч. 2. Навуковы тэкст: структура, жанры, моўнае афармленне / Л. А. Гіруцкая [і інш.]. - Мінск: БНТУ, 2006. - 152 с.
 4. Беларуская мова (пpaфeciйнaя лексіка): вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў БНТУ ў 4 ч. Ч. 3. Лексікалогія і лексікаграфія. Беларуская навуковая тэрміналогія / Л. А. Гіруцкая [і інш.]. - Мінск: БНТУ, 2008. - 140 с.
 5. Пятрова, Н. Я. Беларуская мова. Прафесiйная лексiка : метадычны дапаможнiк для студэнтаў Мiжнароднага iнстытута дыстанцыйнай адукацыi БНТУ / Н. Я. Пятрова, Г. В. Цеплікава - Мiнск: БНТУ, 2011. - 59 с.
 6. Беларуская мова (прафесійная лексіка): дапаможнік для студэнтаў БНТУ: у 4 ч. Ч.4: Пераклад навукова-тэхнічнага тэксту: агульныя рэкамендацыі, тэксты і заданні / Л. А. Гіруцкая [і інш.]. - Мінск: БНТУ, 2014. - 319 с.
 7. Беларуская мова.Тэхнічная лексіка: вучэбны дапаможнік для студэнтаў тэхнічных спецыяльнасцей / Н. В. Гаўрош [і інш.]; пад рэд. Н. В. Гаўрош. - Мiнск: БНТУ, 2015. - 110 с. (пособие с грифом Министерства образования).
 8. Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М. Р. Прыгодзіч, У. І. Куліковіч, Н. Я. Пятрова [і інш.]; Пад рэд. М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - Мінск: РІВШ, 2015. - 262 с. (пособие с грифом Министерства образования).
 9. Русский язык: методическое пособие для слушателей Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования / В. Л. Осипович, Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая. - Минск: БНТУ, 2017. - 171 с.
 10. Корбут, Г.С. Практический курс русского языка: учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Корбут, Н. Е. Петрова. - Минск : БГУИР, 2019. - 147 с.
 11. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Транспарт: вучэб. дапам. / І. У. Будзько [і інш.]; пад рэд. Л. А. Гіруцкай. - Мінск: РІПА, 2019. - 223 с. (пособие с грифом Министерства образования).
 12. Корбут, Г. С. Практический курс русского языка: учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Г. С. Корбут, Н. Е. Петрова. - Минск : БГУИР, 2020. - 136 с.
 13. Арцыменя, Д. Ф. Тексты для чтения и обсуждения : учеб.-метод. пособие / Д. Ф. Арцыменя, Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова. - Минск : БГУИР, 2021. - 175 с.
 14. Павловец, Г. С. Продолжаем изучать русский язык : учеб.-метод. пособие / Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова. - Минск : БГУИР, 2022. - 152 с.

Статьи в рецензируемых периодических изданиях

 1. Пятрова, Н. Я. Сінаніміка ў творах М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2006. - №10. - С. 27 - 31.
 2. Пятрова, Н. Я. Запазычаная лексіка ў мове твораў М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2008. - №12. - С. 52 - 55.
 3. Пятрова, Н. Я. Дыялектызмы ў лексічнай структуры ідыялекту (на матэрыяле твораў М. Зарэцкага) / Н. Я. Пятрова // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - № 1. - С. 54 - 58.
 4. Пятрова, Н. Я. Дынаміка асваення кампанентаў лексіка-семантычнай структуры мастацкага ідыялекту (на матэрыяле твораў М. Зарэцкага) /Н. Я. Пятрова // Беларуская лінгвістыка. - 2009. - Вып. 63. - С. 59 - 67.
 5. Пятрова, Н. Я. З гісторыі будаўнічай тэрміналогіі / Н. Я. Пятрова // Беларуская лінгвістыка. - 2013. - Вып. 71. - С. 64 - 69.
 6. Пятрова, Н. Я. Навучанне перакладу тэкстаў навуковага стылю. Метадычныя парады да выкладання курса "Беларуская мова: прафесійная лексіка" ў негуманітарных ВНУ / Л. А. Гіруцкая, Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2013. - №12. - С. 40 - 42.
 7. Пятрова, Н. Я. Графічнае выдзяленне лексем у тэкстах Міхася Зарэцкага / Н.Я. Пятрова // Роднае слова. - 2014. - №2. - С. 37 - 39.
 8. Пятрова, Н. Я. Ключавыя словы ў ідыялекце Міхася Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Беларуская лінгвістыка. - 2014. - Вып. 72. - С. 87 - 94.
 9. Пятрова, Н. Я. Прыёмы лексічнага і семантычнага паўтораў у тэкстах Міхася Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2015. - № 6. - С. 35 - 38.
 10. Пятрова, Н. Я. Месца лексем багна (балота) і віхор (віхура) у тэкстах М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2015. - № 10. - С. 34 - 36.
 11. Пятрова, Н. Я. Узнікненне і фарміраванне энергетычнай тэрміналогіі ў сучаснай беларускай мове / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2016. - № 2. - С. 32 - 34.
 12. Пятрова, Н. Я. Беларуская энергетычная тэрміналогія: лексіка-семантычны і словаўтваральны аспекты / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2016. - № 7. - С. 34 - 36.
 13. Пятрова, Н. Я. Комплексныя тэсты: беларуская мова / Н. Я Пятрова, І. У. Савіцкая // Роднае слова. - 2016. - № 11. - С. 57 - 63.
 14. Пятрова, Н. Я. Комплексныя тэсты: беларуская мова. Павышаны ўзровень / Н. Я Пятрова, І. У. Савіцкая // Роднае слова. - 2017. - № 1. - С. 51 - 57.
 15. Пятрова, Н. Я. Асаблівасці выкарыстання рэлігійнай лексікі ў творах Уладзіміра Арлова / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2018. - № 2. - С. 32 - 35.
 16. Пятрова, Н. Я. Семантычная характарыстыка рэлігійнай лексікі ў тэкстах Уладзіміра Арлова / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2018. - № 4. - С. 28 - 30.
 17. Пятрова, Н. Я. / Асаблівасці функцыянавання рэлігійнай лексікі ў рамане "След ваўкалака" Л. Дайнекі / Н. Я Пятрова, І. У. Савіцкая // Роднае слова. - 2018. - № 10. - С. 25 - 27.
 18. Пятрова, Н. Я. Навучанне ў межах курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Транспартная дзейнасць/ Н. Я Пятрова // Роднае слова. - 2019. - № 1. - С. 52 - 57.
 19. Пятрова, Н. Я. Навучанне ў межах курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Транспартная дзейнасць (заканчэнне) / Н. Я Пятрова // Роднае слова. - 2019. - № 3. - С. 50 - 55.
 20. Пятрова, Н. Я. Семантычная характарыстыка рэлігійнай лексікі (на матэрыяле рамана "Залатая жрыца Ашвінаў" Вольгі Іпатавай) / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2019. - № 8. - С. 34 - 36.
 21. Пятрова, Н. Я. Рэлігіёнімы ў рамане В. Іпатавай "Залатая жрыца Ашвінаў": паходжанне, асаблівасці функцыянавання / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2019. - № 11. - С. 35 - 37.
 22. Пятрова, Н. Я. Тэрміналогія наземнага транспарту ў беларускай мове: фарміраванне і развіццё / Н .Я. Пятрова, І. У. Савіцкая // Роднае слова. - 2020. - № 1. - С. 52 - 54.
 23. Пятрова, Н. Я. Навучанне беларускай мове ў межах курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Інфармацыйныя тэхналогіі / Н. Я. Пятрова, Я. Д. Ягаўдзік // Роднае слова. - 2020. - № 4. - С. 59 - 63.
 24. Пятрова, Н. Я. Навучанне беларускай мове ў межах курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)". Інфармацыйныя тэхналогіі. Частка 2 / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2020. - № 6. - С. 51 - 53.
 25. Петрова, Н. Е. Дистанционные технологии в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и перспективы / Н. Е. Петрова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. - 2021. - № 1 (124). - С. 119 - 123.
 26. Петрова, Н. Е. Изучение научного стиля речи на занятиях по русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина. - 2021. - № 1. - С. 121 - 128.
 27. Петрова, Н. Е. Русский язык как иностранный: обучаем студентов технических специальностей / Н. Е. Петрова // Народная асвета. - 2021. - № 12. - С. 7 - 10.
 28. Пятрова, Н. Я. Вывучэнне спецыяльнай лексікі ў галіне інфарматыкі і камп’ютарных тэхналогій на занятках па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» ў тэхнічных ВНУ / Н. Я. Пятрова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. - 2022. - № 1 (130). - С. 130 - 135.
 29. Пятрова, Н. Я. Дыстанцыйныя тэхналогіі навучання / Н. Я. Пятрова // Роднае слова. - 2022. - № 6. - С. 72 - 74.
 30. Петрова, Н. Е. Моделирование профессионально ориентированной электронной образовательной среды обучения русскому языку как иностранному в вузе / Н. Е. Петрова // Профессиональное образование. - 2023. - № 1 (51). - С. 31 - 35.
 31. Петрова, Н. Е. О соотношении понятий ‘идиолект’ и ‘идиостиль’ / Н. Е. Петрова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. - 2023. - № 4 (139). - С. 94 - 98.

Публикации в сборниках научных статей

 1. Пятрова, Н. Я. Параўнальныя канструкцыі ў рамане М. Зарэцкага "Вязьмо" / Н. Я. Пятрова // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. прац / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2004. - Вып. 3. - С. 158 - 168.
 2. Пятрова, Н. Я. Параўнальныя канструкцыі ў сучаснай лінгвістычнай літаратуры / Н. Я. Пятрова // Слово в культуре: сб. научн. ст. / Гомельский государственный университет; редкол.: Л. С. Банникова (отв. ред.) [и др.]. - Гомель: ГГУ, 2004. - Ч. 1. - С. 70 - 77.
 3. Пятрова, Н. Я. Сінонімы ў творах М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. прац / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2005. - Вып. 4. - С. 203 - 209.
 4. Пятрова, Н. Я. Эпітэт як сродак мастацкай выразнасці ў творах М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. прац / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2007. - Вып. 6. - С. 96 - 105.
 5. Пятрова, Н. Я. Фразеалагізмы ў лексічнай структуры мастацкага ідыялекту (на матэрыяле твораў М. Зарэцкага) / Н. Я. Пятрова // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы: зб. навук. прац / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: А.Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2008. - Вып. 7. - С. 83 - 92.
 6. Пятрова, Н. Я. Спосабы праяўлення аўтарскай інтэнцыі ў ідыялекце М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах: сб. научн. ст. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: И. В. Будько (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2009. - С. 393 - 402.
 7. Пятрова, Н. Я. Лексічныя адзінкі як адзнакі нацыянальнай і сацыяльнай прыналежнасці моўнай асобы / Н. Я. Пятрова // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков: сборник научных статей. - Минск: БНТУ, 2015. - С. 473 - 484.
 8. Пятрова, Н. Я. Асноўныя прыёмы тэрмінатворчасці: на матэрыяле беларускай будаўнічай тэрміналогіі / Н. Я. Пятрова // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков: сборник научных статей. - Минск: БНТУ, 2015. - С. 419 - 426.
 9. Арцыменя, Д. Ф. Об особенностях экспорта образовательных услуг в Республике Беларусь / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Вестник БООПРЯИ. - Минск: РИВШ, 2019. - Вып. 1 /2019 (11). - С. 92 - 95.
 10. Петрова, Н. Е. Создание электронного ресурса для изучения русского языка как иностранного китайской аудиторией / Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая // Славянские лингвокультуры в пространственном и временном континууме: сборник научных статей / редкол.: Е. В. Ничипорчик (гл. ред.) [и др.]; Гомельский государственный университет, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь, Российский центр науки и культуры в Гомеле. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. - С. 256 - 259.
 11. Петрова, Н.Е. Перспективные направления в преподавании русского языка как иностранного в технических вузах Республики Беларусь / Н.Е. Петрова // Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, Будапешт, 15 мая 2020 года / Российский культурный центр в г. Будапеште, Научно-исследовательский и методический центр русистики Университета им. Л. Этвеша. - Будапешт: Российский центр науки и культуры в Будапеште, 2020. - С. 93 - 97.
 12. Бурыева, Э.О. Создание учебных терминологических словарей как интенсивный приём в обучении русскому языку как иностранному в профессиональных целях / Э.О. Бурыева, Н.Е. Петрова // Актуальные вопросы обучения русскому языку как иностранному и на русском языке: сборник статей / Под ред. Е.Е. Смирновой. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И Лобачевского, 2020. - С. 75-81.
 13. Петрова, Н.Е. Эффективное использование цифровых возможностей в практике обучения русскому языку как иностранному / Н.Е. Петрова // Актуальные вопросы обучения русскому языку как иностранному и на русском языке: сборник статей / Под ред. Е.Е. Смирновой. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И Лобачевского, 2020. - С. 82-88.
 14. Пятрова. Н. Я. Падрыхтоўка матэрыялаў для студэнтаў розных спецыяльнасцей пры вывучэнні тэрміналагічнай лексікі / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы II Межд. научн. конф., Минск, 2004 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2004. - Т. 2. - С. 231 - 233.
 15. Пятрова, Н. Я. Лексічная антанімія (на матэрыяле твораў М. Зарэцкага) / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы III Междунар. научн. конф., Минск, 2005 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2006. - Т. 2. - С. 298 - 302.
 16. Пятрова, Н.Я. Метафара ў творах М. Зарэцкага / Н.Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы IV Междунар. научн. конф., Минск, 2006 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2006. - Т. 2. - С. 220 - 222.
 17. Пятрова, Н. Я. Наватворы ў прозе М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы V Междунар. научн. конф., Минск, 2007 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2007. - Т. 2. - С. 280 - 283.
 18. Пятрова, Н. Я. Дынамічныя зрухі ў лексіка-семантычнай структуры мастацкага ідыялекту М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Скарына і наш час: матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 13 - 14 лістапада 2008 г. / ГДУ імя Ф. Скарыны; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. - Гомель: ГДУ, 2008. - Ч. 2. - С. 70 - 77.
 19. Пятрова, Н. Я. Паняцце ідыялекту ў сучаснай лінгвістычнай літаратуры / Н. Я. Пятрова // Язык и социум: материалы VIII международной научной конференции, Минск, 5-6 декабря 2008 г. / Белорусский государственный университет; редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.) [и др.]. - Минск: РИВШ, 2009. - Ч. 2. - С. 92 - 95.
 20. Пятрова, Н. Я. Моўная асоба і ідыялект / Н. Я. Пятрова // Язык и социум: материалы IX международной научной конференции, Минск, 2010 г. / Белорусский государственный университет; редкол.: Л. Ф. Гербик (отв. ред.) [и др.]. - Минск: РИВШ, 2011. - Ч. 3. - С. 175 - 178.
 21. Пятрова, Н. Я. Да ўдакладнення паняцця ідыялект / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы VII Междунар. научн. конф., Минск, 2009 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2009. - Т. 3. - С. 372.
 22. Пятрова, Н. Я. Ключавыя словы ў ідыялекце М. Зарэцкага / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы VIII Междунар. научн. конф., Минск, 2010 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2010. - Т. 4. - С. 261.
 23. Пятрова, Н. Я. Методыка падрыхтоўкі вучэбна-метадычных дапаможнікаў па перакладзе тэкстаў навуковага стылю (для студэнтаў негуманітарных спецыяльнасцей) / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы VIII Междунар. научн. конф., Минск, 2012 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2012. - Т. 4. - С. 263.
 24. Пятрова, Н. Я. Некаторыя сацыялінгвістычныя тэндэнцыі ў негуманітарнай сферы адукацыі (на матэрыяле анкетавання студэнтаў БНТУ) / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: материалы XI Междунар. научн. конф., Минск, 2013 г. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталёв (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2013. - Т. 4. - С. 317.
 25. Пятрова, Н. Я. Структурная характарыстыка тэрмінаў: на матэрыяле беларускай будаўнічай тэрміналогіі / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 13-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2015. - Т.4. - С. 331.
 26. Пятрова, Н. Я. Асноўныя прыёмы ўтварэння энергетычных тэрмінаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 14-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2016. - Т.4. - С. 314.
 27. Пятрова, Н. Я. Сістэмнасць тэрмінаў у галіне беларускай энергетычнай тэрміналогіі / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 14-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2016. - Т.4. - С. 315.
 28. Пятрова, Н. Я. Беларуская будаўнічая тэрміналогія: лексіка-семантычныя групы назоўнікаў / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 15-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2017. - Т.4. - С. 286.
 29. Пятрова, Н. Я. Лексіка-семантычная характарыстыка будаўнічых тэрмінаў-словазлучэнняў / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 15-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2017. - Т.4. - С. 287.
 30. Петрова, Н. Я. Социокультурный подход в обучении русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая // Русский язык как основа межкультурного диалога славянских народов на территориях приграничных с Россией государств: Научные доклады участников Международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 25-26 октября 2017 г.) / Под ред. С. Н. Стародубец, В. Н. Пустовойтова. - Брянск: ООО "АВЕРС", 2017. - С. 258 - 264.
 31. Ломако, С. В. Диагностика устной и письменной речи в процессе обучения РКИ / C. В. Ломако, Н. Е. Петрова // Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы IX Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 1 - 2 ноября 2018 года) / редкол.: В. А. Богуш [и др.]. - Минск: БГУИР, 2018. - С. 265 - 269.
 32. Петрова, Н. Е. Роль социокультурного подхода в обеспечении качества подготовки иностранных специалистов / Н. Е. Петрова // Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы IX Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 1 - 2 ноября 2018 года) / редкол.: В. А. Богуш [и др.]. - Минск: БГУИР, 2018. - С. 359 - 362.
 33. Пятрова, Н. Я. Ключавыя рэлігіёнімы ў тэкстах Уладзіміра Арлова / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 16-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2018. - Т.4. - С. 271.
 34. Пятрова, Н. Я. Паходжанне рэлігійных лексем (на матэрыяле твораў Уладзіміра Арлова) / Н. Я. Пятрова // Наука - образованию, производству, экономике: мат-лы 16-й МНТК: в 4 т. - Мн.: БНТУ, 2018. - Т.4. - С. 272.
 35. Петрова, Н. Е. Особенности развития научного стиля речи в сфере гуманитарного образования в Республике Беларусь / Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая // Россия и славянские народы в ХIХ-ХХ вв.: сборник статей. Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 2 марта 2019 .). Часть 2 / Под ред. В. В. Мищенко (и др.). - Брянск: ООО «Аверс», 2019. - С. 55 - 62.
 36. Арцыменя, Д. Ф. Пути увеличения экспорта образовательных услуг в Беларуси / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Современное образование: содержание, технологии, качество: материалы XXV Междунар. науч. - метод. конф., Санкт-Петербург, 23 апреля 2019 г. / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. - С. 208 - 210.
 37. Война, И. А. Тестирование как форма контроля в обучении русскому языку как иностранному / И. А. Война, Н. Е. Петрова // Русский язык в современном мире : сб. ст. по итогам науч.-практ. конф., Смоленск, 16-17 мая 2019 г. / ВА ВПВО ВС РФ ; под ред. В. Н. Селедцовой, Н. В. Бубновой. - Смоленск, 2019. - С. 53 - 57.
 38. Петрова, Н. Е. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов при обучении русскому языку в условиях Беларуси / Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая // Россия и славянские народы в ХIХ-ХХ вв.: сборник статей. Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 2 марта 2019 .). Часть 2 / Под ред. В. В. Мищенко (и др.). - Брянск: ООО «Аверс», 2019. - С. 63 - 68.
 39. Пятрова, Н. Я. Рэлігіёнімы ў творах Уладзіміра Арлова: асаблівасці функцыянавання / Н. Я. Пятрова, І. У. Савіцкая // Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск,1 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: С. Л. Гаранін (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларуская навука, 2019. - С. 261 - 268.
 40. Пятрова, Н. Я. Семантычная характарыстыка рэлігійнай лексікі ў рамане Леаніда Дайнекі «След ваўкалака» / Н. Я. Пятрова, І. У. Савіцкая // Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск,1 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэдкал.: С. Л. Гаранін (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларуская навука, 2019. - С. 279 - 286.
 41. Петрова, Н. Е. Научный текст в аспекте изучения русского языка как иностранного в негуманитарном вузе / Н. Е. Петрова // Текст: филологический, социокультурный и методический аспекты: VI Международная научная конференция: сборник материалов / Под ред. Г. Н. Тараносовой, И. А. Изместьевой. - Тольятти:ТГУ, 2019. - С. 241 - 247.
 42. Пятрова, Н. Я. Асаблівасці выкладання сінтаксісу простага сказа пры падрыхтоўцы навучэнцаў да цэнтралізаванага тэсціравання / Н. Я. Пятрова, І. У. Савіцкая // Непрерывная система образования «школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей международной научно-практической конференции Минск, 31 октября - 1 ноября 2019 г. / редкол.: О. К. Гусев [и др.]. - Минск: БНТУ, 2019. - С. 183 - 186.
 43. Корбут, Г. С. Использование электронного образовательного ресурса по дисциплине «Русский язык как иностранный» в дистанционном обучении / Г. С. Корбут, Н. Е. Петрова // Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века : материалы XI Междунар. науч.-метод. конф. (Республика Беларусь, Минск, 12-13 декабря 2019 года) / редкол. : В. А. Прытков [и др.]. - Минск : БГУИР, 2019. - С. 158 - 159.
 44. Ломако, А. В. Направление применения мобильных информационных технологий в преподавании русского языка как иностранного / А. В. Ломако, С. В. Ломако, Н. Е. Петрова // Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века: материалы XI Международной научно-методической конференции, Минск, 12-13 декабря 2019 года / редкол.: В. А. Прытков [и др.]. - Минск: БГУИР, 2019. - С.187.
 45. Петрова, Н. Е. Текст как основное средство организации языкового материала на занятиях по русскому языку в иностранной аудитории / Н. Е. Петрова, И. В. Савицкая // Россия и славянские народы в ХIХ-ХХ вв.: сборник статей. Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 28 марта 2020 г.) / Под ред. В. В. Мищенко, Т. А. Мищенко, С. П. Куркина. - Брянск: ООО «Аверс», 2020. - С. 333 - 340.
 46. Петрова, Н. Е. Лексика сферы информационных технологий в профессиональном дискурсе инженера-программиста / Н. Е. Петрова, Чан Динь Ньят Хань // Россия и славянские народы в ХIХ-ХХ вв.: сборник статей. Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 28 марта 2020 г.) / Под ред. В. В. Мищенко, Т. А. Мищенко, С. П. Куркина. - Брянск: ООО «Аверс», 2020. - С. 234 - 238.
 47. Павловец, Г. С. ЭРУД по русскому языку как средство повышения эффективности овладения иностранными студентами иноязычной коммуникативной компетенцией в очном и дистанционном обучении / Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова // Функционирование русского и белорусского языков в условиях информатизации общества: материалы 56-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 18-20 мая 2020 г., БГУИР, Минск, Беларусь: тезисы докладов [Электронный ресурс]. - Мн. - 2020. - С. 6 - 7. Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_144600.pdf. - Дата доступа: 01.06.2020.
 48. Ломако, С. В. Новые технологии в обучении русскому языку как иностранному / С. В. Ломако, Н. Е. Петрова // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: материалы междунар. науч.-практ. онлайн-конф., Минск, 26 марта 2020 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. В. Торхова [и др.]; отв. ред. О. Ю. Шиманская. - Минск, 2020. - С. 64-67.
 49. Пятрова, Н. Я. Прафесiяналiзмы ў маўленнi iнжынера-праграмiста / Н. Я. Пятрова, Я. Д. Ягаўдзік // Актуальные вопросы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 180-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии / редкол.: А. С. Чечёткин (отв. ред.) [и др.]. - Горки : БГСХА, 2020. - С. 358 - 360.
 50. Павловец, Г. С. Особенности профессиональной коммуникации в сфере информационных технологий русских и вьетнамцев: сходства и отличия / Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова, Нгуен Ван Ту Ань // Русский язык в современном мире: сборник статей по итогам научно-практической конференции / под ред. В. Н. Селедцовой, Н. В. Бубновой. - Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2020. - С. 142 - 145.
 51. Арцыменя, Д. Ф. Преподавание гуманитарных дисциплин в вузе: возможности дистанционного обучения в Республике Беларусь / Д. Ф. Арцыменя, Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова // Русский язык в современном мире: сборник статей по итогам научно-практической конференции / под ред. В. Н. Селедцовой, Н. В. Бубновой. - Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2020. - С. 13 - 17.
 52. Петрова, Н. Е. Профессиональный дискурс программиста / Н. Е. Петрова, Чан Динь Ньят Хань // Современные вызовы и актуальные проблемы науки, просвещения и производства [сб. науч. раб.]: материалы VII международной научно-практической интернет-конференции (Киев, 21 августа, 2020 г.). - Киев, 2020. - С. 162 - 164.
 53. Арцыменя, Д. Ф. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - лидер дистанционного обучения на белорусском рынке образовательных услуг / Д. Ф. Арцыменя, Г. С. Павловец, Н. Е. Петрова // Современное образование: содержание, технологии, качество: материалы XXVI междунар. науч.-метод. конф., Санкт-Петербург, 29 сентября 2020 г. Т.1 / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2020. - С. 279-283.
 54. Петрова, Н. Е. Использование образовательной платформы Moodle в обучении русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Непрерывная система образования «школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей международной научно-практической конференции Минск, 29 - 30 октября 2020 г. / редкол.: О. К. Гусев [и др.]. - Минск: БНТУ, 2020. - С. 295 - 299.
 55. Петрова, Н. Е. Научный текст на занятиях по русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы X Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 26 ноября 2020 года). - Минск: БГУИР, 2020. - С. 187 - 192.
 56. Петрова, Н. Е. Перспективные образовательные технологии в обучении русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Высшее техническое образование: проблемы и пути развития: материалы X Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 26 ноября 2020 года). - Минск: БГУИР, 2020. - С. 192 - 197.
 57. Петрова, Н. Е. О некоторых аспектах изучения туркменской терминологии в сфере информатики и вычислительной техники / Н. Е. Петрова, Э. О. Бурыева // Современные вызовы и актуальные проблемы науки, просвещения и производства [сб. науч. раб.]: материалы XI международной научно-практической интернет-конференции (Киев, 11 декабря, 2020 г.). - Киев, 2020. - С. 619 - 624.
 58. Петрова, Н.Е. Профессионально-ориентированное чтение текста на занятиях по РКИ в негуманитарном вузе / Н.Е. Петрова // Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе: материалы V Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 28-29 января 2021 г., Минск, Беларусь / БГУ, Каф. английского языка естественных факультетов ФСК; редкол.: А.Э. Черенда (отв. ред.), - Минск: БГУ, 2021. - С. 120 - 124.
 59. Петрова, Н. Е. Эффективность дистанционного обучения русскому языку как иностранному в негуманитарном вузе / Н. Е. Петрова // Дистанционные формы обучения иностранных студентов в медицинских вузах: практический аспект: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Волгоград, 27 января 2021 года / Под общей редакцией В.В. Шкарина. - Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2021. - С. 87 - 91.
 60. Петрова, Н. Е. Приёмы работы с терминологией на занятиях по РКИ в техническом вузе / Н. Е. Петрова // Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, инновации, перспективы: сборник статей III Международной научно-практической конференции, г. Минск, 25 марта 2021 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. : О. Ю. Шиманская (отв. ред) [и др.]. - Минск : БГПУ, 2021. - С. 90 - 92.
 61. Петрова, Н. Е. Изучение терминологии сферы информатики и вычислительной техники на занятиях по русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Современные технологии обучения иностранным языкам. Международная научно-практическая конференция (Россия, Ульяновск,18 февраля 2021 года) : сборник научных трудов /отв. ред. Н.С. Шарафутдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2021. - C. 258 - 266.
 62. Петрова, Н. Е. Профессиональный дискурс инженера-программиста / Н. Е. Петрова // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сборник статей и материалов / сост. А.С. Макурина. - Челябинск: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского», 2021. С. 252 - 255.
 63. Петрова, Н. Е. Электронный образовательный ресурс как способ совершенствования высшего образования в условиях инновационного развития / Петрова Н. Е., Арцыменя Д. Ф. // Функционирование русского и белорусского языков в условиях информатизации общества: сборник тезисов докладов 57-ой научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 19-23 апреля 2021 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. - Минск: БГУИР, 2021. - С. 6-8.
 64. Арцыменя, Д.Ф. Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Русский язык как иностранный»: особенности разработки и использования / Д.Ф. Арцыменя, Н.Е. Петрова // Русский язык в современном мире: сборник статей по итогам научно-практической конференции / под ред. В.Н. Селедцовой, Н.В. Бубновой. - Смоленск : ВА ВПВО ВС РФ, 2021. - С. 25 - 29.
 65. Петрова, Н. Е. Обучение языку специальности иностранных учащихся технического профиля на довузовском этапе / Н. Е. Петрова, Я. В. Приступа // Актуальные проблемы довузовской подготовки : материалы V междунар. науч.-метод. конф. / Под. ред. Н. К. Альховика. - Минск, 2021. - С. 89-93.
 66. Арцыменя, Д. Ф. Аннотирование как составляющая профессионально ориентированного обучения РКИ в техническом вузе / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Современные методы и технологии преподавания русского и иностранных языков в технических вузах: материалы науч.-метод. семинара с междунар. участием / Белорус.-Рос. ун-т, Брян. гос. техн. ун-т; редкол. : М. Е. Лустенков (гл. ред.) [и др.]. - Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2021. - С. 8 - 13.
 67. Петрова, Н. Е. Особенности преподавания языков в сфере высшего технического образования / Н. Е. Петрова // Россия и славянские народы в XIX-XXI вв. : Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2021 г.) / Под ред. В. В. Мищенко, Т. А. Мищенко, С. П. Куркина. - Брянск: ООО "Аверс", 2021. - С. 237 - 240.
 68. Пятрова, Н. Я. Эфектыўныя прыёмы работы на занятках па вывучэнні навуковага стылю ў тэхнічных ВНУ / Н. Я. Пятрова // Куляшоўскія чытанні : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. Т. І. Борбат. - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2021. - С. 283-287.
 69. Петрова, Н. Е. Профессионально ориентированное обучение русскому языку как иностранному в сфере технического образования / Н. Е. Петрова // Непрерывная система образования «школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции, Минск, 28 - 29 октября 2020 г. / редкол.: О. К. Гусев [и др.]. - Минск: БНТУ, 2021. - С. 208 - 211.
 70. Арцыменя, Д. Ф. Использование цифровых технологий для формирования языковой компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному в техническом вузе / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Международный научный конгресс «Русский язык в глобальном научном и образовательном пространстве» (6-10 декабря 2021 года). Сборник материалов. В 3 ч. Ч. II. Направление 3: Методика преподавания русского языка как иностранного в контексте многоязычия и цифровой трансформации / М. Н. Русецкая (гл. ред.) ; М. А. Осадчий (отв. ред.). - Москва : Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2021. - С. 389-393.
 71. Арцыменя, Д. Ф. Лингводидактический аспект обучения компрессии текстов по специальности на занятиях по русскому языку как иностранному в техническом вузе / Арцыменя Д. Ф., Петрова Н. Е. // Мир культуры: искусство, наука, образование : сборник научных статей / Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского ; сост. А. С. Макурина ; науч. ред. Е. А. Куштым. - Челябинск, 2021. - Вып. 10. - С. 163-166.
 72. Пятрова, Н. Я. Калектыўныя формы працы на занятках па беларускай мове ў тэхнічных ВНУ / Н. Я. Пятрова // Каласавіны: матэрыялы XXXV навуковай канферэнцыі, прысвечанай 115-годдзю пачатку літаратурнай творчасці народнага паэта і 105-годдзю выхаду ў свет кнігі «Казкі жыцця» (Мінск, 8 - 10 кастрычніка 2021 г.) / [складальнікі: Н. В. Трафімчык, І. М. Казловіч]. - Мінск : Альфа-кніга, 2021. - С. 225 - 229.
 73. Петрова, Н. Е. К уточнению содержания профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе : материалы VI Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 10 - 11 марта 2022 г., Минск, Беларусь / БГУ, Каф. английского языка естественных факультетов ФСК ; [редкол.: А. Э. Черенда (отв. ред.) и др.] - Минск : БГУ, 2022. - С. 222 - 227.
 74. Петрова, Н. Е. Формирование профессиональной компетенции по направлениям современной информатики на довузовском этапе обучения русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Международное образование и сотрудничество : материалы ix международной научно-практической конференции, Москва, 22 апреля 2022 года. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Техполиграфцентр», 2022. - С. 135 - 140.
 75. Петрова, Н. Е. К уточнению понятий «идиолект» и «идиостиль» / Н. Е. Петрова // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание : сборник статей и материалов / сост. А.С. Макурина. - Челябинск : ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2022. - С. 223 - 226.
 76. Петрова, Н. Е. Содержание обучения русскому языку как иностранному в неязыковом вузе по направлениям современной информатики / Н. Е. Петрова // Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин : сборник научных статей / под редакцией В. Н. Селедцовой, Н. В. Бубновой. - Смоленск : ВА ВПВО ВС РФ, 2022. - С. 157 - 162.
 77. Петрова, Н. Е. Метод проекта как форма продуктивной организации самостоятельной работы студентов в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Современные тенденции языкового образования: опыт, проблемы, перспективы: сборник статей участников IV Международной научно-практической конференции (28 марта 2022 г.) / науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов; Арзамасский филиал ННГУ. - Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2022. - С. 133 - 137.
 78. Петрова, Н. Е. Лексическая работа в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Молодые ученые в инновационном поиске : сб. науч. ст. по материалам X Междунар. науч. конф., Минск, 11 -12 марта 2021 г. : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: И. В. Метлушко (отв. ред.) [и др.]. - Минск : МГЛУ, 2022. - С. 191 - 194.
 79. Петрова, Н. Е. Особенности преподавания русского языка как иностранного китайской аудитории в условиях взаимодействия разных культур / Н. Е. Петрова, Е. С. Сычёва // Беларусь и Китай: многовекторность сотрудничества : сб. ст. по результатам V Науч.-практ. круглого стола, Барановичи, 22 марта 2022 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т, редкол.: В. В. Климук (гл. ред.) [и др.]. - Барановичи : БарГУ, 2022. - С. 27 - 30.
 80. Петрова, Н. Е. Использование цифровых технологий при обучении русскому языку как иностранному китайской аудитории / Н. Е. Петрова, Е. С. Сычева // Международный научный конгресс «Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация» : Сборник материалов конгресса. В 3-х частях, Москва, 01-03 ноября 2022 года / Отв. редактор С. Ю. Камышева. Часть I. - Москва: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2022. - С. 136 - 138.
 81. Арцыменя, Д. Ф. Средства формирования языковой компетенции при обучении русскому языку как иностранному на второй ступени высшего образования в техническом вузе / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Мир культуры: искусство, наука, образование : сборник научных статей / сост. С. С. Наседкина ; общ. ред. Е. А. Куштым. - Вып. 11. - Челябинск : ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2022. - С. 6 - 8.
 82. Арцыменя, Д. Ф. Электронные технологии в обучении иностранным языкам / Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков : материалы XII международной научной конференции, Гомель, 21 октября 2022 г. / Е. В. Сажина (гл. ред.). - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. - С. 3 - 8.
 83. Петрова, Н. Е. Организация коллективной работы студентов на занятиях по русскому языку как иностранному в техническом вузе / Н. Е. Петрова // Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации : сборник статей участников V Международной научно-практической конференции для студентов, магистрантов, педагогов и молодых учёных, Арзамас, 21 ноября 2022 года / Науч. ред. Л.Н. Набилкина, отв. ред. Д.Л. Морозов. - Арзамас: Арзамасский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 2023. - С. 152-155.
 84. Петрова, Н. Е. Особенности изучения русской компьютерной терминологии студентами из Вьетнама / Н. Е. Петрова, Е. С. Сычёва // Современные технологии обучения иностранным языкам: Международная научно-практическая конференция (Россия, г. Ульяновск, 20-21 января 2023 года) / отв. ред. Н.С. Шарафутдинова : сборник научных трудов. - Ульяновск: УлГТУ, 2023. - С. 245 - 251.
 85. Петрова, Н. Е. Особенности профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному по направлениям современной информатики / Н. Е. Петрова // Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе : материалы VII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 26 января 2023 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. английского языка естественных факультетов ; [редкол.: А. Э. Черенда (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГУ, 2023. - С. 213 - 218.
 86. Петрова, Н. Е. Развитие познавательной активности учащихся на довузовском этапе обучения русскому языку как иностранному / Н. Е. Петрова // Международное образование и сотрудничество : Сборник научных трудов по материалам X Международной научно-практической конференции, Москва, 21 апреля 2023 года. Том Выпуск 17. - Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Техполиграфцентр», 2023. -С. 146-150.
 87. Петрова, Н. Е. Языковая личность в контексте когнитивных исследований языка / Н. Е. Петрова // Художественное произведение в современной культуре: творчество - исполнительство - гуманитарное знание : сборник статей и материалов / сост. С. С. Наседкина ; общ. ред. Е. А. Куштым. - Челябинск : ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2023. - С. 245 - 248.
 88. Арцыменя, Д. Ф. Реферированиe как средство совершенствования языковой компетенции в профессионально ориентированном обучении русскому языку как иностранному/ Д. Ф. Арцыменя, Н. Е. Петрова // Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике: V Международная научно-практическая конференция (29-30 октября 2021 г.). Сборник научных статей. Часть 2. - Ереван: РАУ, 2023. - С. 27-32.
 89. Пятрова, Н. Я. Фарміраванне і развіццё беларускай спецыяльнай лексікі ў галіне сучаснай інфарматыкі і камп’ютарных тэхналогій / Н. Я. Пятрова // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и практике преподавания языков в негуманитарных вузах: сб. научн. ст. ІІІ Международной научно-практической конференции (30 марта 2023 г.) / Белорусский национальный технический университет; редкол.: И. В. Будько (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БНТУ, 2023. - С. 246 - 252.

Профили автора