Zanna Viktorovna Plokhotnikova

PsyJournalsID: 11608

methodologist, Center for Additional Education "Giftedness" (MBU TO "CDO "Giftedness"), Russia, zpl777@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6555-5969

Last updated: 11.11.2022

Proceeding Articles on PsyJournals.ru Portal 1