Ye. V. Bityutskaya

PsyJournalsID: 1668

PhD in Psychology, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, bityutskaya_ew@mail.ru

Last updated: 13.01.2024

Journal Articles 2