V.V. Arshinova

V.V. Arshinova

PsyJournalsID: 1777

PhD in Psychology, Senior researcher at Moscow State University of Psychology and Education., Moscow, Russia, varsheenova@yandex.ru

Last updated: 17.01.2012