Natalya Vladimirovna Zolotova

Natalya Vladimirovna Zolotova

PsyJournalsID: 4308

PhD in Psychology, Senior Researcher, Head of the Laboratory for the Study of Psychological Problems of Tuberculosis, Central Research Institute of Tuberculosis, Moscow, Russia, Zolotova_n@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0048-4394

Last updated: 22.08.2022