Olga Yuryevna Strizhitskaya

Olga Yuryevna Strizhitskaya

PsyJournalsID: 8004

Doctor of Psychology, Professor, Saint-Petersburg State University, St.Petersburg, Russia, o.strizhitskaya@spbu.ru

ORCID: 0000-0002-7141-162X

Last updated: 15.09.2023

Journal Articles 18