Lyudmila Vladimirovna Velichkova

Lyudmila Vladimirovna Velichkova

PsyJournalsID: 8330

Doctor of Philology, Professor at the Department of German Philology, Voronezh State University, Voronezh, Russia, luvel1@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3917-4481

Last updated: 29.06.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 4