Irina Igorevna Znamenskaya

Irina Igorevna Znamenskaya

PsyJournalsID: 9251

Associate Researcher at The V. B. Shvyrkov Laboratory of Psychophysiology, Institute of Psychology RAS; Psychologist, Charity Foundation “Light in Hands”, Moscow, Russia, znamenirina@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4021-9843

Last updated: 18.05.2023

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 3