Valeriya Viktorovna Khoroshikh

Valeriya Viktorovna Khoroshikh

PsyJournalsID: 9801

PhD in Psychology, Associate Professor, Department of Psychology of Professional Activity, The Herzen State Pedagogical University of Russia, St.Petersburg, Russia, VKhoroshikh@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7116-0042

Last updated: 14.09.2023