Concepts of Self-Regulation: A Historical Retrospective

6777

Abstract

Psychology of self-regulation is a relatively new but rapidly developing branch of psychological science. It has integrated many of the ideas that were initially born within the framework of physiology and cybernet¬ics. Interpretations of mechanisms underlying self-regulation are closely related to the general principles of dynamic systems' functioning on the basis of feedback. These principles were defined in the works of the Russian physiologists N.A. Bernstein and P.K. Anokhin and in the cybernetic models of Western scientists. Ideas of L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev, P. Janet, J. Piaget and others have also had a significant impact on the development of modern concepts of self-regulation. The paper provides a historical insight into the origins of ideas of self-regulation and shows how they have evolved from the concept of self-regulation as adaptation to the concepts of reasonable changes, subjective activity, conscious self-regulation, self-determi¬nation and self-efficacy, and individual styles of self-regulation.

General Information

Keywords: self-regulation, functional system, feedback, activity, self-determination, time of life

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110306

For citation: Bolotova A.K., Puretsky M.M. Concepts of Self-Regulation: A Historical Retrospective . Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 3, pp. 64–74. DOI: 10.17759/chp.2015110306. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Abul'khanova K.A. Sub"ektno-lichnostnye problemy samoregulyatsii [Subjective-personal problems of self-regula­tion]. Psikhologiya samoregulyatsii v XXI veke [The psychology of self-regulation in the XXI century]. Morosanova V.I. (ed.). Saint-Petersburg; Moscow. Publ.: Nestor-Istoriya, 2011, pp. 56—73.
 2. Anokhin P.K. Izbrannye trudy. Filosofskie aspekty teorii funktsional'noi sistemy [Selected works. Philosophical aspects of the theory of functional systems]. Konstantinov F.V. (eds.). Moscow. Publ.: Nauka, 1978. 400 p.
 3.  Anokhin P.K. Izbrannye trudy: Kibernetika funktsion­al'nykh system [Selected works: the Cybernetics of functional systems]. Sudakov K.V. (eds.). Moscow:Publ. Meditsina, 1998. 400 p.
 4.  Bauer E.S. Teoreticheskaya biologiya [Theoretical biol­ogy]. Rafal'kes S. (ed.). Moscow, Leningrad: Publ. VIEM, 1935. 151 p.
 5. Bernshtein N.A. Iz predisloviya k broshyure A.V. Na­palkova i N.A. Chichvarinoi "Mozg i kibernetika" [From the preface to the pamphlet by A.V. Napalkov and N.A. Chi-chva­rina "the Brain and Cybernetics"]. In Feigenberg I.M. Nikolai Bernshtein: ot refleksa k modeli budushchego [Nikolaj Bernshtejn: from reflex to the model of the future]. Moscow: Publ. Smysl, 2004, pp. 209—212.
 6.  Bernshtein N.A. Fiziologiya dvizhenii i aktivnost' [Physiology of movements and activity]. Gazenko O.G. (ed.). Moscow: Publ. Nauka, 1990. 496 p.
 7.  Bolotova A.K. Psikhologiya organizatsii vremeni [The psychology of time management]. Moscow: Publ. Aspekt Press, 2006. 254 p.
 8.  Bolotova A.K. Chelovek i vremya v poznanii, deyatel'nos­ti, obshchenii [People and time in cognition, activities, commu­nication]. Moscow: Izdatel'skii dom GU VShE, 2007. 283 p.
 9.  Brushlinskii A.V. Sub"ektno-deyatel'nostnaya kon­tseptsiya i teoriya funktsional'nykh system [Subject-activity concept and theory of functional systems]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1999, no. 5, pp. 110—121.
 10.  Vygotskii L.S. Sobranie sochinenii: V 6 t. T. 3. Problemy razvitiya psikhiki [Collected Works: in 6 vol. Vol.3. Problems of development of the mind]. Matyushkin A.M. (ed.). Moscow. Publ.: Pedagogika, 1983. 368 p.
 11.  Zavalova N.N., Lomov B.F., Ponomarenko V.A. Obraz v sisteme psikhicheskoi regulyatsii deyatel'nosti [The image in the system of mental regulation activity]. Zabrodin Yu.M. (ed.) Moscow: Nauka, 1986. 169 p.
 12.  Zeigarnik B.V. Patopsikhologiya [Pathopsychology]. Moscow: Publ. Moskovskogo universiteta, 1986. 287 p.
 13.  Zeigarnik B.V. Teorii lichnosti v zarubezhnoi psikhologii [Theories of Personality in foreign psychology]. Moscow: Publ. Moskovskogo universiteta, 1982. 128 p.
 14.  Zeigarnik B.V., Kholmogorova A.B., Mazur E.S. Samoregulyatsiya povedeniya v norme i patologii [Self-regula­tion of behavior in health and disease]. Psikhologicheskii zhur­nal [Psychological Journal], 1989. Vol. 10, no. 2, pp. 122—132.
 15.  Klochko V.E. Kategoriya samoregulyatsii v kontekste paradigmal'nykh izmenenii sovremennoi psikhologii [Category of self-regulation in the context of the paradigmat­ic changes of modern psychology]. In Morosanova V.I. (ed.) Psikhologiya samoregulyatsii v XXI veke [The psychology of self-regulation in the XXI century]. Saint-Petersburg; Moscow: Nestor-Istoriya, 2011, pp. 38—55.
 16.  Konopkin O.A. Osoznannaya samoregulyatsiya kak kriterii sub"ektnosti [Conscious self-regulation as a criterion of subjectivity]. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 2008, no. 3. pp. 22—34.
 17.  Konopkin O.A. Psikhologicheskie mekhanizmy reguly­atsii deyatel'nosti [Psychological mechanisms of activity reg­ulation]. Moscow: Nauka, 1980. 256 p.
 18. Konopkin O.A. Strukturno-funktsional'nyi i soderzhatel'no-psikhologicheskii aspekty osoznannoi samoregulyatsii [Structural-functional and content-psycho­logical aspects of self-regulation]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki [Psychology. Journal of the Higher School of Economics], 2005. Vol. 2, no. 1, pp. 27—42.
 19.  Kornilova T.V. Neopredelennost', vybor i intellektu­al'no-lichnostnyi potentsial cheloveka (v razvitii smyslovoi teorii myshleniya) [Uncertainty, choice and personal-intellec­tual potential (in the development of the semantic theory of mind)]. Metodologiya i istoriya psikhologii [Methodology and history of psychology], 2009. Vol. 4. Vyp. 4, pp. 47—59.
 20.  Leonova A.B. Stress-rezistentnost' i strukturnaya organizatsiya protsessov samoregulyatsii deyatel'nosti [Stress resistance and structural organization of the processes of self-regulation activities]. In Morosanova V.I. (ed.) Psikhologiya samoregulyatsii v XXI veke [The psychology of self-regulation in the XXI century]. Saint-Petersburg; Moscow: Nestor-Istoriya, 2011, pp. 354—374.
 21.  Leont'ev D.A. Volya (v psikhologii) [Will (in psychol­ogy)]. Bol'shaya Rossiiskaya Entsiklopediya. T. 5. [Great Russian Encyclopedia]. Moscow: Bol'shaya Rossiiskaya Entsiklopediya, 2006, pp. 698.
 22.  Leont'ev D.A. Lichnostnyi potentsial kak potentsial samoregulyatsii [Personal potential as the potential of self-regulation]. In Leont'ev D.A. Lichnostnyi potentsial: struktura i diagnostika [Personal potential: structure and diagnostics]. Moscow: Smysl, 2011. 679 p.
 23.  Leont'ev D.A. Psikhologiya svobody: k postanovke problemy samodeterminatsii lichnosti [The psychology of freedom: the formulation of the problem of personality self-determination]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2000. Vol. 21, no. 1, pp. 15—25.
 24.  Morosanova V.I. Lichnostnye aspekty samoregulyatsii proizvol'noi aktivnosti cheloveka [Personality aspects of self-regulation of voluntary human activity]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 2002. Vol. 23, no 6, pp. 5—17.
 25.  Morosanova V.I. Problema obraza i deistviya v nauch­nom tvorchestve D.A. Oshanina [The problem of the image and operation in scientific work of D.A. Oshanin]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychological Journal], 1998. Vol. 19, no. 2, pp. 134—143.
 26.  Morosanova V.I. Samoregulyatsiya i individual'nost' cheloveka [Self-regulation and individuality of the person]. Moscow: Nauka, 2012. 519 p.
 27.  Pavlov I.P. Otvet fiziologa psikhologam [The reply of physiologist to psychologists]. In Pavlov I.P. Dvadtsatiletnii opyt ob"ektivnogo izucheniya vysshei nervnoi deyatel'nosti (povedeniya) zhivotnykh [Twenty years of objective study of higher nervous activity (behavior) of animals]. Moscow: Nauka, 1973. 661 p.
 28.  Pavlov I.P. Eksperimental'naya psikhologiya i psikhopatologiya na zhivotnykh [Experimental psychology and psychopathology at animals]. In Pavlov I.P. Dvadtsatiletnii opyt ob"ektivnogo izucheniya vysshei nervnoi deyatel'nosti (povedeniya) zhivotnykh [Twenty years of objective study of higher nervous activity (behavior) of ani­mals]. Moscow: Nauka, 1973. 661 p.
 29.  Piazhe Zh. Psikhologiya intellekta [Psychology of intelligence]. Saint-Petersburg: Piter, 2004. 192 p. (In Russ.).
 30.  Rozenblyut A., Viner N., Bigelou D. Povedenie, tsele­napravlennost' i teleologiya [Behavior, purpose and teleolo­gy]. In Viner N. Kibernetika, ili upravlenie i svyaz' v zhivotnom i mashine [Cybernetics, or control and communication in the ani­mal and the machine]. Povarov G.N. (ed.) 2-e izd. Moscow: Nauka; Glavnaya redaktsiya izdanii dlya zarubezhnykh stran, 1983, pp. 297—307.
 31.  Rubinshtein L.S. Bytie i soznanie [Being and con­sciousness]. Saint-Petersburg: Piter, 2012. 590 p.
 32.  Rubinshtein L.S. Osnovy obshchei psikhologii [Fundamentals of general psychology]. Saint-Petersburg: Piter, 2008. 713 p.
 33.  Sechenov I.M. Refleksy golovnogo mozga [Reflexes of the brain]. In Sechenov I.M. Izbrannye proizvedeniya: V 2 t. T. 1. [Selected works. In 2 vol. Vol. 1]. Moscow: Publ. Akademii Nauk SSSR, 1952, pp. 7—127.
 34.  Tikhomirov O.K., Klochko V.E. Emotsional'naya reg­ulyatsiya myslitel'noi deyatel'nosti [Emotional regulation of cognitive activity]. Voprosy psikhologii [Questions of psycholo­gy], 1980, no. 5, pp. 23—31.
 35.  Shmal'gauzen I.I. Izbrannye trudy. Organizm kak tseloe v individual'nom i istoricheskom razvitii [Selected works. Organism as a whole in individual and historical devel­opment]. Moscow: Nauka, 1982. 324 p.
 36.  Eshbi U.R. Vvedenie v kibernetiku [Introduction to cybernetics]. Pod red. V.A. Uspenskogo Moscow:Publ. inos­trannoi literatury, 1959. 432 p.
 37.  Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. N.Y.: W.H.Freeman & Co, 1997. 604 р.
 38.  Bandura A. Social cognitive theory of mass communi­cation. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.) Media effects: Advances in theory and research. Hillsdale. NJ: Erlbaum, 1994, pp. 61—90.
 39.  Carver C.S., Scheier M.F. On the self-regulation of behavior. N.Y. Cambridge Univ. Press, 1998. 438 p.
 40.  Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well­being. American psychologist, 2000. Vol. 55, no. 1, pp. 68—78.

Information About the Authors

Alla K. Bolotova, Doctor of Psychology, Professor, Head of the General and Experimental Psychology, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher school of Economics (HSE), Moscow, Russia, e-mail: bolotova@hse.ru

Mikhail M. Puretsky, Postgraduate Student, Department of General and Experimental Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, National Research University, Higher School of Economics, e-mail: Alloir@mail.ru

Metrics

Views

Total: 4771
Previous month: 48
Current month: 35

Downloads

Total: 6777
Previous month: 24
Current month: 13