The Potential of Subjective Semantic Methods in Exploring the Perception of Architecture

1753

Abstract

This research focuses on empirical explorations of psychological features and mechanisms of the percep¬tion of urban architecture and on the specifics of the perception of buildings of various architectural styles. The techniques employed included those of personality and architectural semantic differential and the Value Spectrum technique. Four factors were found to have a significant impact on an individual’s percep¬tion and understanding of architectural space: ‘passive-active’, ‘whole-split’, ‘open-closed’, and ‘expressive’. People tend to attribute more semantic features and values to listed buildings or buildings that bear witness of a certain historical period than to those buildings that look alike and represent a typical example of mass housing. No significant sex differences were found in the individuals’ evaluations of buildings. Consistent quantitative differences were revealed between the images of listed buildings and of mass housing. The paper describes the relevance of various research methods in explorations of architectural images.

General Information

Keywords: perception of architecture, subjective semantics, semantic code, semantic differential, value spectrum

Journal rubric: Psychology of Art

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110409

For citation: Vyrva A.Y., Leontiev D.A. The Potential of Subjective Semantic Methods in Exploring the Perception of Architecture. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 4, pp. 96–111. DOI: 10.17759/chp.2015110409. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Arnkheim R. Iskusstvo i vizual’noe vospriyatie [Art and visual perception]. Moscow: Progress, 1974. 380 p.
 2. Artem’eva E.Yu. Vzaimoproektsii raznomodal’nykh se­mantic [Inter projection of multi-modal semantics]. Tezisy VII Vsesoyuznogo simpoziuma po psiholingvistike i teorii kommuni­kasii [Abstracts of VII all-Union Symposium on psycholinguis­tics and theory of communication]. Moscow: Publ. MSU, 1982, pp. 88—89.
 3. Artem’eva E.Yu. Psikhologiya sub”ektivnoi seman­tiki [Psychology subjective semantics]. Moscow: Publ. MSU, 1980. 128 p.
 4. Artem’eva E.Yu. Osnovy psikhologii sub”ektivnoi se­mantiki [Fundamentals of psychology subjective semantics]. Moscow: Smysl, 1999. 350 p.
 5. Vel’flin G. Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv: prob­lema evolyusii stilya v novom iskusstve [Basic concepts of art history: the problem of evolution of style in the new art]. Saint Petersburg: Publ. Academia , 1930. 540 p.
 6. Vipper B.R. Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva [Introduction to the historical study of art]. Kiev: Publ. V.Shevchuk, 2010. 368 p.
 7. Gabidulina S.E. Psikhologiya gorodskoi sredy [Psychol­ogy of the urban environment]. Moscow: Smysl, 2012. 152 p.
 8. Gabidulina S.E. Psikhosemanticheskii podkhod k izucheniyu gorodskoi sredy [Psychosemantic approach to the study of the urban environment]. Gorodskaya sreda: b. materi­alov Vsesoyuznoi nauchnoi konferentsii v Suzdale [Urban envi­ronment: proceedings of all-Union scientific conference in Suz­dal]. Moscow, 1989. Ch. 2, pp. 42—51.
 9. Gabidulina S.E., Kaulen M.E., Gurskaya N.G. Seman­ticheskaya otsenka inter’erov drevnerusskikh khramov [Se­mantic evaluation of the interiors of ancient temples]. Myshle­nie i sub”ektivnyi mir [Thinking and subjective world]. Jaroslavl’, 1991 a., pp. 41—53.
 10. Gabidulina S.E., Kaulen M.E., Gurskaya N.G. Osobennosti vospriyatiya drevnerusskoi arkhitektury [Peculiarities of the per­ception of ancient architecture]. Problemy istorii arkhitektury [Prob­lems in the history of architecture]. Moscow, 1991 b., pp. 108—111.
 11. Gil’debrand A. Problema formy v izobrazitel’nom iskusstve i sobranie statei. [The problem of form in the fine arts and a collection of articles]. Moscow: Musaget, 1914. 193 p.
 12. Glazychev V.L. Kul’turnyi potensial gorodskoi sredy. Diss. dokt. arckhitect. [Cultural potential of the urban envi­ronment. Dr. Arch. diss]. Moscow: 1991. 69 p.
 13. Glazychev V.L. Obrazy prostranstva [Images of space]. Tvorcheskii protsess i khudozhestvennoe vospriyatie [The cre­ative process and artistic perception]. Saint Petersburg: Nauka, 1978, pp. 35—40
 14. Glazychev V.L., Ikonnikov A.V., Lebedev Yu.S. i dr. Teoreticheskie osnovy sovetskoi arkhitektury: Vazhneishie problem [The theoretical basis of Soviet architecture: the most important problem.]. Moscow: Stroyizdat, 1988. 244 p.
 15. Gudz’ I.A. Psikhologiya vospriyatiya gorodskogo pros­transtva i ritmicheskie nachala arkhitektury moderna [Psy­chology of perception of urban space and the rhythmic begin­ning of the modernist architecture]. Arkhitektura i stroitel’stvo [Architecture and construction], 2012, no. 5, pp. 7—10.
 16. Gusev A.N. Obshchaya psikhologiya: v 7 t.: uchebnik dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii . T. 2: Oshchushchenie i vospriyatie [General psychology: in 7 volumes.: the textbook for students. of higher education institutions . Vol. 2: Sensa­tion and perception]. Moscow: Publ. «Academia», 2007. 416 p.
 17. Dzhenks Ch. Yazyk arkhitektury postmodernizma [The language of postmodern architecture]. Moscow: Stroyiz­dat, 1985. 135 p.
 18. Ikonnikov A.V. Utopicheskoe myshlenie i arkhitektura [Utopian thinking and architecture]. Moscow: Publ. «Archi­tecture-S», 2004. 400 p.
 19. Ingarden R. Issledovaniya po estetike [Research on aesthetics]. Moscow: Publ. inostrannoy literatury, 1962. 578 p.
 20. Leont’ev A.N. Leksii po obshhei psikhologii: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenii. 4-e izd. [Lectures on General psychology: textbook for students of higher edu­cational institutions. 4th edition]. Moscow: Publ. Academy, 2007. 511 p.
 21. Leont’ev D.A. Metodika tsennostnogo spektra i ee voz­mozhnosti v issledovanii sub”ektivnoi real’nosti [Methodology the valuable spectrum and its possibilities in the study of sub­jective reality]. Metody psikhologii. Ezhegodnik RPO [Methods of psychology. Yearbook RPS]. Rostov, 1997. Vol. 3. Vyp. 2, pp. 163—166.
 22. Leont’ev D.A. Sub”ektivno-semanticheskie osnovaniya otsenki i vybora knig massovogo sprosa [Subjective-semantic Foundation of the evaluation and selection of books of mass demand]. Psikhologiya sub”ektivnoi semantiki: Istoki i razvitie [Psychology of subjective semantics: the Origins and develop­ment]. Khanina I.B., Leont’ev D.A., ed. Moscow. Smysl, 2011, pp. 216—232.
 23. Leont’ev D.A., Zhukova E.F. Emotsional’naya i tsen­nostnaya semantika graficheskikh portretov i fotoportretov [Emotional and axiological semantics of graphic portraits and portraits]. In Khanina I.B. (eds.) Psikhologiya sub”ektivnoi semantiki: Istoki i razvitie [Psychology of subjective semantics: the Origins and development]. Moscow. Smysl, 2011, pp. 250—266.
 24. Ovchinnikova N.P. Arkhitektura i vremya [Architec­ture and time]. Arkhitektura i vremya [Architecture and time]. Moscow, 2009, no. 1, p. 3
 25. Puchkov M.V. Semioticheskie printsipy formirovaniya arkhitekturnogo prostranstva [Semiotic principles of forma­tion of architectural space]. Ekaterinburg: Publ. Arh. Inst., 2003. 40 p.
 26. Rappaport A.G. K ponimaniyu arkhitekturnoi formy [Understanding architectural forms]. Moscow: Publ. NIITAG, 2002. 60 p.
 27. Rappaport A.G. Sreda i arkhitektura [The environment and architecture]. In Vysokovsky A.A.(eds.) Gorodskaya sre­da: problemy sushchestvovaniya [Urban environment: problems of existence under the editorship]. Moscow: 1990. 190 p.
 28. Rappaport A.G., Somov G.Yu. Forma v arkhitekture: Problemy teorii i metodologii [Form in architecture: problems of theory and methodology]. Moscow: Stroyizdat, 1990. 344 p.
 29. Sidorenko E.F. Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods of mathematical processing in psychol­ogy]. Saint Petersburg: Publ. Speech, 2003. 350 p.
 30. Fal’kovskii I.M. Arkhitekturnoe prostranstvo: rech’ i izobrazhenie [Architectural space: speech and image]. Arhitek­ton — izvestiya vuzov [Architecton — proceedings of institutes], 2012, no. 39, pp. 7—9.
 31. Shmelev A.G. Semanticheskii kod i vozmozhnosti matrichnoi psikhodiagnostiki [Semantic code and matrix di­agnostics]. Vestnik Mos. un-ta. Ser. 4. Psikhologiya [Bulletin of Moscow University. Ser. 4. Psychology]. Moscow, 1990, no. 3, pp. 23—28.
 32. Shukuruv Sh. Ot ikonografii arkhitektury k porozhda­yushhei arkhitekturnoi forme [From the iconography of archi­tecture to generate architectural form]. Dobrisyna I.A. Arkhi­tektura i social’nyi mir cheloveka [Architecture and social world of man]. Moscow: Progress-Tradiciya, 2012, pp. 231—237.
 33. Jankovskaja Yu.S. Obraz i forma: fenomenologicheskie kontsepsii arkhitektury [Image and form: the concept of phe­nomenological architecture]. Arkhitektura i vremya [Architec­ture and time], 2010, no. 6, p. 2.
 34. Norberg-Shults C. Existence, Space and Architecture. New York, 1971. 300 p.
 35. Rosch E.P. Principles of categorization. In Rosch E., Lloyd B. Cognition and categorisation. London, 1978. 260 p.

Information About the Authors

Arina Y. Vyrva, PhD student, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State University, e-mail: vyrvaarina@gmail.com

Dmitriy A. Leontiev, Doctor of Psychology, Leading Research Fellow, The Laboratory for Comparative Research in Quality of Life, National Research Tomsk State University, Head of International Laboratory of Positive Psychology of Personality and Motivation; Professor of Faculty of Social Sciences, School of Psychology, HSE University, Moscow, Tomsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2252-9805, e-mail: dmleont@gmail.com

Metrics

Views

Total: 3484
Previous month: 21
Current month: 8

Downloads

Total: 1753
Previous month: 3
Current month: 7