Reflection as an Applied Problem in Psychology

3502

Abstract

The article presents some of the procedures and the results of a detailed study on reflection: analysis of the previous philosophical ideas and views, basic psychological concepts for reflection, classification of its types and species. Through specially selected and developed methodological procedures for the theoretical analysis the author has synthesized a thorough understanding of the nature of reflection as a complex phenomenon manifested in different modes — types and species. Proposed is a comprehensive classification scheme of reflection in which are divided it’s four types. Specifically addressed are the opportunities, the approaches and some achievements in converting theoretical ideas into practical application-programs, methodologies and technologies based on our knowledge of reflection. Analysis of the theoretical basis for the formation of a new, independent type of reflection — praxeological and its peculiarities. The author presents the basic guidelines and some results from the study of this fascinating human phenomenon — reflection.

General Information

Keywords: reflection, intelectual, personal, reflection as dialogue, praxeological, reflective approach, technologicalization of theoretical ideas

Journal rubric: Problems of Cultural-Historical and Activity Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2016120311

For citation: Vasilev V.K. Reflection as an Applied Problem in Psychology. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2016. Vol. 12, no. 3, pp. 208–225. DOI: 10.17759/chp.2016120311.

References

 1. Vasilev V. Refleksiyata v poznanieto, samopoznanieto i praktikata [Reflection in knowledge, selfknowledge and prac- tice]. Plovdiv: Makros, 2006. 290 p. (In Bulg.).
 2. Vasilev V. Plovdivskata nauchna tradiciya v izsledvan- eto na refleksiata — istoriya i teoriya [Plovdiv’s science tradi- tion in the research of reflection — history and theory]. Strategii na obrazovatelnata I nauchna politika [Strategies of educational and science politics], 2016. Vol. 24, no. 1, pp. 41—51. (In Bulg.).
 3. Vasilev V., Dzjaldeti A. Refleksiata — tipove I me- hanizmi na osushtestvyavaneto I [Reflection — types and mechanisms of it’s realization]. Nauchni trudove na PU “P. Hilendarski” [Science works of  University  of  Plovdiv “P. Hilendarski”], 1989. Vol. 26, b. 2, pp. 229—235. (In Bulg.).
 4. Vasilev V., Dzjaldeti A. Fenomenologicheska harak- teristika i logicheska argumentaciya na praksiologicheskata refleksiya [Phenomenological characteristic and logical argumentation of the praxeological reflection]. Refleksiya, deynost, kultura [Reflection, activity, culture] N.  trudove  na PU “P. Hilendarski”, 1990. Vol. 27, kn. 2, pp. 13—19. (In Bulg.).
 5. Vasilev V., Gergova E., Dimova Y. Refleksiyata nad znanieto I problemat za neynoto didaktichesko modelirane [The reflection over the knowledge and the problem of it’s didactical modelling]. Nauchni trudove na PU “P. Hilendar- ski” [Science works of University of Plovdiv “P. Hilendarski”], 1993. Vol. 30, b. 2, pp. 97—103. (In Bulg.).
 6. Vasilev V., Sudani T. Jan Piaje i Lev Vigotski — sa- postavitelen analiz. Principite na komparativnata psihologi- ya. [Jean Piaguet and Lev Vygotski — comparative analysis. The principles of comparative psychology]. Plovdiv: Sema, 1999. 144 p. (In Bulg.).
 7. Василев Vasilev V., Dimova Y., Kolarova T. Reflek- siyata — teoriya i praktika. [Reflection — theory and prac- tice]. Plovdiv: Makros, 2005. 143 p. (In Bulg.).
 8. Gegel’ G.V.F. Enciklopediya filosofskih nauk. V. 1 [Encyclopedia of philosophical sciences]. Nauka logiki [The Science of Logic]. Moscow: Misl’, 1974. 452 p. (In Russ.).
 9. Georgieva M. Refleksiyata v obuchenieto po matematika (V—VI klas) [Reflection in math education (V—VI grade)]. V. Tyrnovo: Faber, 2001. 199 p. (In Bulg.)
 10. Guruzhapov V.А. Deynostno vyvezhdane na metapre- dmetno i refleksivno sadarzhanie na aritmetichnite deystviya na urocite po matematika [Active input of the methaobjective and reflective content of arithmetical actions in maths class]. Strategii na obrazovatelnata i nauchna politika [Strategies of educational and science politics], 2016. Vol. 24, no. 1, pp. 86— (In Bulg.)
 11. Davidov V.V. Problemi razvivaiushtego obucheniya: Opit teoreticheskogo i eksperimental’nogo psihologichesk- ogo issledovaniya. [Problems of developmental education. Experience of theoretical and experimental psychological research]. Moscow: Pedagogika, 1986. 240 p. (In Russ.).
 12. Davidov V.V. Teoriya razvivaiushtego obucheniya. [Theory of developmental education]. Moscow: INTOR, 1996. 554 p. (In Russ.).
 13. Davidov V., Vasilev V., Stamatov R. Teoretichen analiz na nyakoi osobenosti na aktivnite metodi na obu- chenieto [Theoretical analysis of some features of active methods of education]. N. tr. na PU “P. Hilendarski” [Science works of University of Plovdiv “P. Hilendarski”], 1988. V. 25, b. 2, pp. 115—121. (In Bulg.)
 14. Dimova Y. Refleksiyata nad himicheskoto znanie v nachalniya etap na obuchenieto po himiya: diss. i avtoref. na diss. dokt. [Reflection over chemistry knowledge in the science level of chemistry education. Ph.D. diss. and Thesis]. Sofia — Plovdiv, 2000. 157 p. (In Bulg.)
 15. Diui D. Psihologiya I pedagogika mishleniya. [Psy- chology and pedagogy of thinking]. Moscow: Sovershen- stvo, 1997. 208 p. (In Russ.).
 16. Zhelezova—Mindizova, D. Modelirane na umenieto za pedagogicheska refleksiya kato determinanta za ustoychivoto profesionalno razvitie na uchitelya: diss. i avtoref. na diss. dokt. [Modelling the skill of pedagogical reflection as a de- terminant of stable preofessional development of the teacher. Ph.D. diss. and Thesis]. Ruse, 2012. 190 p. (In Bulg.)
 17. Zak A.Z. Razvitie teoreticheskogo mishleniya u mladshih shkol’nikov [Development of theoretical thinking of young students]. Moscow: Pedagogika, 1984. 152 p. (In Russ.).
 18. Ivanova, N. Refleksivni i sinergetichni aspekti na evris- tichnata deynost v obuchenieto po planimetriya (v 7—8 klas): avtoref. na dis. doct. [Reflective and synergetic aspects of heu- ristic activity in planimetric education (7—8 grade). Ph.D. Thesis]. Plovdiv, 2015. 40 p. (In Bulg.)
 19. Kamarska, K. Metodika za refleksivno izsledvane na himichni obekti v nachalniya etap na obuchenieto po himiya: dis. i avtoref. Na diss…dokt. [Method for reflective research of chemical objects in the initial stage of chemistry education. Ph.D. diss. and Thesis]. Plovdiv, 2015. 139 p. (In Bulg.)
 20. Kant I. Kritika na chistiya razum [Criticism of pure mind]. Sofia: BAN, II. izd. 1992. 848 p. (In Bulg.)
 21. Kolarova—Kuncheva T.  Intelektualnata  refleksiya v obuchenieto po biologiya v 9 klas: dis. i avtoref. na dis. doct. [Intelectual reflection in biology education in 9 grade. Ph.D. diss. and Thesis]. Plovdiv, 2003 249p. (In Bulg.)
 22. Laybnitz G. Monadologiyata [Monadology]. Sofia: “Iztok-Zapad”, 2016. 258 p. (In Bulg.)
 23. Lefevr, V.A., США. Yordanka Dimova. Reflective Approach to Education. LAP Lambert Academic Publish- ing, 2011. 120 p. Reflexive processes and management, 2011. Vol. 11, no. 1—2, pp. 102—105. (In Russ.).
 24. Lokk Dzh. Sochineniya v treh tomah Vol.1 [Composi- tions in three volumes]. Moscow: Misl’, 1985. 623 p. (In Russ.).
 25. Meloyan S. Za celenasocheno formirane na refleksiya v uchebnata deynost [For targeted formation of reflection in sci- ence activity]. Nachalno uchilishte [Primary school], 1994, no. 6, pp. 35—43. (In Bulg.)
 26. Nikolov P. Refleksiven podhod kum uchebniya proces [Reflective approach to the educational process]. Godishnik na VPI — Blagoevgrad [Yearbook of VPI — Blagoevgrad], 1985. Vol. 2, b. 4, pp. 9—15. (In Bulg).
 27. Davidov V.V. (eds.) Psihicheskoe razvitie mladshih shkolnikov [Psychic development of youngest students]. Moscow: Pedagogika, 1990. 168 p. (In Russ.).
 28. Davidov V.V. (eds.) Razvitie osnov refleksivnogo misleniya shkol’nikov v processe uchebnoy deyatel’nosti [Development of basic reflective thinking in the school activities process]. Novosibirsk, PIRAO, 1995. 227 p. (In Russ.).
 29. Vasilev V. (eds.) Refleksiya, deynost, kultura [Re- flection, activity, culture]. Nauchni trudove na PU “P. Hilen- darski” [Science works of PU “P. Hilendarski”], 1990. Vol. 27, b. 2 (Pedagogika i psihologiya). 128 p. (In Bulg).
 30. Vasilev V. (eds.) Refleksiya, deynost, kultura [Re- flection, activity, culture]. Plovdiv, PU: “P. Hilendarski”. 1993. 72 p. (In Bulg).
 31. Rubinshteyn S.L. Problemi obshtei psihologii [Prob- lems of common psychology]. I. izd. 2. Moscow: Pedagogika, 1976. 416 p. (In Russ.).
 32. Rubtsov V.V. Socialno-geneticheskaya psihologiya razvivaiushtego obrazovaniya: deyatel’nostnii podhod [Social-genetic psychology of developmental education: active aproach]. Moscow: MGPPU, 2008. 416 p. (In Russ.).
 33. Slobodchikov V.I., Vasilev V., Stamatov R. Analiz na predpostavkite za vuznikvane na refleksiqta v ontogene- zisa [Analysis of the prerequisites of occurrence of reflec- tion in the ontgenesis]. Psihologiya [Psychology], 1989, b. 6, pp. 16—19. (In Bulg).
 34. Slobodchikov V.I., Vasilev V., Stamatov R. Razvitie na formite na refleksiyata v ontogenetichen plan [Develop- ment of reflection forms in ontogenetic plan]. Refleksiya, deynost, kultura, Nauchni trudove na PU “P.Hilendarski” [Reflection, activity, culture, Science works of PU “P. Hilen- darski”], 1990. Vol. 27, b. 2, pp. 21—26. (In Bulg).
 35. Slobodchikov V.I., Isaev E.I. Psihologiya cheloveka (Vuvedenie v psihologiu subektivnosti) [Psychology of man. (Introduction in psychological subjectivity)]. Mos- cow: Shkola-Press, 1995. 384 p. (In Russ.).
 36. Stamatov R. Refleksiyata v strukturata na deynostta, obshtuvaneto i suznanieto [Reflection in structure of activity, communication and mind]. Refleksiya, deynost, kultura [Reflec- tion, activity, kulture]. Plovdiv: PU, 1993, pp. 11—14. (In Bulg.)
 37. Strahov N.M. Razvitie litogeneticheskih idei v Rosii i SSSR [Development of litogenetical ideas in Russia and USSR]. Moscow, 1971. 608 p. (In Russ.).
 38. Todorova, El. Refleksiyata v obuchenieto po infor- macionni tehnologii: avtoref. na dis. …doct. [Reflection in IT education. Ph.D. Thesis]. Plovdiv, 2014. 32 p. (In Bulg.).
 39. Hadzhiali, I. Model na refleksiven podhod v gim- nazialniya etap na biologichnoto obrazovanie: dis. i avtoref. doct. [Model of reflective approach in highschool stage of biological education. Ph.D. Diss. and Thesis]. Plovdiv, 2011. 170 p./32 p. (In Bulg.).
 40. Shtedrovitskii G. P. Kommunikaciya, deyatel’nost’, refleksiya [Communication, activity, reflection]. Issledo- vanie rechemislitel’noy deyatel’nosti [Research of speech and thinking activities]. Alma—Ata, 1974, pp.12—28. (In Russ.).
 41. Shtedrovitskii G. P. Shema misledeyatel’nosti — sistemno—strukturnoe stroenie, smisl i sodorzhanie [Scheme of thinking and acting — system structure, sense and content]. Sistemnie issledovaniya. Metodologicheskie problemi [Systemat- ic researches. Methodological problems]. Moscow: Nauka, 1987, pp 281—298.
 42. Carnap R. Intellectual Autobiography. In: The Phi- losophy of R. Carnap (Ed.: P. Schillp). Cambridge Un. Press, 1963, рр. 3—81.
 43. Dimova Y. Reflective Approach to Education. Saar- brücken: LAP, 2011. 111 р.
 44. Lakatos I. Falsification and the Methodology of Sci- entific Research Programmes. Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge, 1970, рр. 170—196.
 45. Piaget J. Studies in Reflecting Abstraction. N. York: Psychology Press,2001. 341 р.
 46. Vasilev V., Kolarova T., Hadjiali I. Innovative didacti- cal means for developing and assessing students’ intellectual reflection in the high school education of genetics. Biotech- nology & Biotechnological Equipment, 2010. Vol. 24, no. 2, pp. 289—300.

Information About the Authors

Veselin K. Vasilev, Doctor of Psychology, professor, Chair of Psychology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4822-5754, e-mail: veselin_vasilev@abv.bg

Metrics

Views

Total: 2737
Previous month: 8
Current month: 8

Downloads

Total: 3502
Previous month: 29
Current month: 16