Application of a Fuzzy Set Approach to the Analysis of the Quality of Professional Education of Managerial Personnel

76

Abstract

The theoretical foundations of the development of information support for the analysis of the quality of professional training in higher education are described. The use of a fuzzy set approach to the analysis of the quality of professional education is justified. The possibilities of using qualitative indicators using linguistic variables are determined.

General Information

Keywords: quality of education, managerial personnel, fuzzy set theory, linguistic variable

Journal rubric: Method of Teaching

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2020100210

For citation: Mitin A.I., Filicheva T.A. Application of a Fuzzy Set Approach to the Analysis of the Quality of Professional Education of Managerial Personnel. Modelirovanie i analiz dannikh = Modelling and Data Analysis, 2020. Vol. 10, no. 2, pp. 129–139. DOI: 10.17759/mda.2020100210. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Blinkova O.V. Sovremennye podhody k upravleniyu vuzami [Modern approaches to University management] Upravlenie kachestvom: materialy 5-j Vseros. nauch.-prakt. konf.= Quality Management: materials of the 5th All-Russian scientific-practical Conf. – Moscow: MATI: RSTU named after K.E. Tsiolkovsky, 2006. – рр. 33–34 (In Russ.).
  2. Dobryakov A.V., Milova V.M. Ekspertno-analiticheskij metod ocenki kachestva obrazovatel’nyh sistem na osnove nechetko-mnozhestvennogo podhoda [Expert-analytical method for evaluating the quality of educational systems based on the fuzzy-multiple approach] Kachestvo. Innovacii. Obrazovanie = Quality. Innovations. Education, 2007, no 1. – рр. 36–41 (In Russ.)
  3. Zaika I.T. Process samoocenki v vuze [Self-assessment process at the University] Metody menedzhmenta kachestva = Methods of quality management, 2007, no. 5. – рр. 12- 17 (In Russ.)
  4. Kononova I.V., Rozhkov N.N., Sobolev V.S. Novye podhody k vyboru vesovyh koefficientov pri samoobsledovanii vuzov [New approaches to choosing weighting coefficients for self-examination of higher education institutions] Menedzhment kachestva v obrazovanii: tez. dokl. 2-j Vseros. nauch.-prakt. konf. = Quality Management in education: Theises of Dokl. 2nd All-Russian scientific-practical Conf. Saint Petersburg: LETI, 2009. – рр. 99–101 (In Russ.)
  5. Majorova V.I. Sistemnyj analiz problem i modelirovanie processa podgotovki elitnyh specialistov inzhenernogo profilya (na primere raketno-kosmicheskih special’nostej): v 2 ch. [System analysis of problems and modeling of the process of training elite specialists in engineering (on the example of rocket and space specialties): in 2 parts.] M.: Izd-vo MGOU = M.: Publishing house of Moscow State Regional University, 2007. – Part 2. – 222 p. (In Russ.).
  6. Mitin A.I., Filicheva T.A. Ocenka kachestva obrazovatel’nyh uslug: modelirovanie na baze teorii nechetkih mnozhestv i nechetkoj logiki [Evaluation of the quality of educational services: modeling based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic] Modelirovanie i analiz dannyh = Modeling and data analysis, 2016, no. 1-рр. 3–20 (In Russ.)
  7. Mitin A.I., Filicheva T.A. Principy postroeniya informacionno-analiticheskoj sistemy monitoring kachestva obrazovatel’nyh uslug [Principles of building an information and analytical system for monitoring the quality of educational services] Uchenye zapiski IUO RAO = Scientific notes of Educational Management Institute of Russian Academy of Education, 2018 no 1 (65). – Moscow: EMI RAE (In Russ.)
  8. Mitin A.I., Filicheva T.A. Realizaciya mekhanizmov ocenki kachestva obrazovatel’nyh uslug: informacionno-analiticheskaya sistema IAS MK [Implementation of mechanisms for evaluating the quality of educational services: information and analytical system IAS MQ]. Modelirovanie I analiz dannyh = Data modeling and analysis, 2019, no 3. рр. 80–93 (In Russ.)
  9. Rozhkov N.N. Kvalimetriya i upravlenie kachestvom. Matematicheskie metody i modeli [Qualimetry and quality management. Mathematical methods and models]. SPb.: IPC SPGUTD = St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2007. – 185 p. (In Russ.)
  10. Filicheva T.A. Analiz primeneniya nechetko-mnozhestvennogo podhoda k monitoringu kachestva obrazovaniya gosudarstvennyh sluzhashchih [Analysis of the application of a fuzzy-set approach to monitoring the quality of education of civil managers]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Bryansk state technical University, 2010, no 1 (In Russ.)

Information About the Authors

Alexander I. Mitin, Doctor of Education, Professor of Department of Applied Informatics & Multimedia Technologies, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9202-2087, e-mail: mitin_ai@mail.ru

Tatiana A. Filicheva, PhD in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social, Humanitarian and Natural Sciences, Russian Academy of National Economy and Public Administration Bryansk Branch, Bryansk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7062-1713, e-mail: filta@yandex.ru

Metrics

Views

Total: 271
Previous month: 6
Current month: 0

Downloads

Total: 76
Previous month: 1
Current month: 3