Ways of Psychosocial Development During Adolescence (12–20 years)

1321

Abstract

We analyze the results of empirical operationalization of options (types) of psychosocial development in adolescent age. We studied a large sample of adolescents and young adults of 12-20 years (N = 1130, 48% male) from different strata of the urban and rural (17%) Ukrainian population (students of secondary, vocational, technical and higher education). We used the author’s method “Psychosocial Questionnaire”. Data were analyzed with K-means cluster analysis. We identified and analyzed five clusters (“internal”, “dominant”, “integrated”, “addict”, “aloof”), which represent individually typical features of modern youth psychosocial transition to a state of maturity. Clusters (types) were also analyzed with the following criteria: 1) productive / prosperous and non¬productive / dysfunctional types of psycho-social development; 2) psychosocial integration / adaptation and disintegration / maladaptation in the social world. We revealed the tasks and conditions of effective psychological support of the youth (correction zone) with different types of psycho-social development.

General Information

Keywords: adolescent age, subjectivity, personality, activity, type of psychosocial development, cluster analysis

Journal rubric: Developmental Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200203

For citation: Shamne A.V. Ways of Psychosocial Development During Adolescence (12–20 years) . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 2, pp. 24–32. DOI: 10.17759/pse.2015200203. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Byuyul’ A., Tsefel’ P. SPSS: Iskusstvo obrabot­ki informatsii. Analiz statisticheskikh dannykh i vosstanovlenie skrytykh zakonomіrnostei [SPSS: The Art of information processing. Analysis of statis­tical data and restore hidden patterns]. Saint-Peters­burg: OOO DiaSoftYuP, 2002. 608 p.
  2. Zotikova N. V. Lichnostnye predposylki sub”­ektnosti mladshikh podrostkov. Avtoreferat dis. kand. psikhol. nauk [Personal preconditions subjec­tivity younger teenagers. Ph. D. (Psychology) The­sis]. Moscоw, 2002. 19 p.
  3. Leont’ev D. A., Kaliteevskaya E. R., Osin E. N. Lichnostnyi potentsial: struktura i diagnostika [Per­sonal potential: structure and diagnostics]. Moscоw: Smysl, 2011, pp. 611–641.
  4. Kharlamenkova N. E. Strategii samoutverzhdeniya podrostkov [Strategies of self teenagers]. Moscоw: Smysl, 2007. 384 p.
  5. Khlomov K. D. Podrostok na perekrestke zhiznen­nykh dorog: sotsializatsiya, analiz faktorov izmene­niya sredy razvitiya [Elektronnyi resurs] [Teenager at the life crossroads: socialization, analysis of the factors of developmental environment change]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU. ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014, no.1. Available at: http://psyedu.ru/jour­nal/2014/1/Hlomov.phtml (Accessed 15.10.2014).
  6. Shamne A. V. Varіativno-tipologіchnii pіdkhod do rozvitku u vіkovіi psikhologії [Variably-typological approach to the development of psychology]. Peda­gogika i psikhologiya [Pedagogy and Psychology], 2013, no. 4, pp. 82–89.
  7. Shamne A. V. Rezul’tati psikhometrichnoї aprobatsії «Psikhosotsіal'nogo opituval'nika» dlya pіdlіtkovo-yunats'kogo vіku [Results of psychomet­ric testing “Psychosocial Questionnaire” for tee­nagers and adolescents]. Gumanіtarnii vіsnik DVNZ «Pereyaslav-Khmel'nits'kii derzhavnii pedagogіchnii unіversitet іmenі Grigorіya Skovorodi»[Humanitarian Bulletin PHEI “Pereyaslav-Khmelnitsky State Peda­gogical University named Gregory Pans”], 2014, no. 9, pp. 345–353.
  8. Shamne A. V. Sotsial’no-psikhologicheskie oso­bennosti sovremennogo otrochestva (po itogam provedeniya fokus-grupp s uchitelyami) [Jelektron­nyj resurs] [Socio-psychological features of the mo­dern adolescence (on the results of the focus group interviews with teachers)]. Psikhologicheskie issle­dovaniya [Psychological studies], 2014, no. 35, p. 9. URL: http: psystudy.ru

Information About the Authors

Azhelika V. Shamne, Doctor of Psychology, Associate Professor, Professor of the Department of Psychology, department of psychology, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1541-6079, e-mail: Shamne@ukr.net

Metrics

Views

Total: 4174
Previous month: 7
Current month: 2

Downloads

Total: 1321
Previous month: 5
Current month: 2