Recruited Officers in Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Part 2)

389

Abstract

The article describes the stage-by-stage implementation of the program of psychological support of cadets and students, as well as employees, first hired, during the period of professional training in educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia. The content of the program is revealed through a set of measures of psychological work, which includes: the initial stage of professional training; adaptation of students to the conditions of training and career; development of personal and professional qualities; psychological preparation for independent performance of official duties. In conclusion, the author emphasizes the importance of the historical, organizational and methodological analysis carried out in the first part of the article, due to the need to search for promising models of the organization and functioning of psychological work units in educational organizations in order to train highly qualified specialists of law enforcement agencies.

General Information

Keywords: psychological work, internal Affairs bodies, cadets, students, employees, educational organization of the Ministry of internal Affairs of Russia, professional training, personal qualities, professional qualities.

Journal rubric: Psychology of Professional Activity

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psylaw.2019090318

For citation: Vinogradov M.V., Ulyanina O.A. Recruited Officers in Educational Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Part 2) [Elektronnyi resurs]. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2019. Vol. 9, no. 3, pp. 245–260. DOI: 10.17759/psylaw.2019090318. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Borodina T.I. Vinogradov M.V., Noss I.N. K voprosu o spetsifikelichnostno-professional'noidiagnostiki v sistemeotborakadrov [To the question of specificity of personal and professional diagnostics in the system of personnel selection]. Chelovecheskiicapital [Humancapital], 2016, no. 2 (86), pp. 62-70.
 2. Vakhov V.P., Kolesnikov A.A., Kolos I.V., Kislov A.N. Organizatsiyakabinetapsikhologicheskoiregulyatsiilichnogosostavaorganovvnutrennikh del: metodicheskierekomendatsii [Organization of the Cabinet of psychological regulation of the personnel of the internal Affairs bodies: guidelines]. In Orekhova B.V. (ed.). Moscow: TsIi NMOKP MVD Rossii Publ., 1992. 37 p.
 3. Vinogradov M. V. O normativnompravovomobespecheniipsikhologicheskoiraboty v organakhvnutrennikh del [About normative legal support of psychological work in law-enforcement bodies]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykhorganakh [Psychopedagogics in law-enforcement bodies], 2014, no. 1(56), pp. 105—107.
 4. Vinogradov M.V., Ul'yanina O.A. Pravovoeregulirovanieprovedeniyaspetsial'nykhpsikhofiziologicheskikhissledovanii s primeneniempoligrafa v RossiiskoiFederatsii: sostoyanieiperspektivyrazvitiya [Legal regulation of special psychophysiological studies using polygraph in the Russian Federation: state and prospects of development] // Psikhologiyaiparvo [Psychology and law], 2018, Vol. 8, no. 3, pp. 1—24. (InRuss., Abstr. inEngl.).
 5. Dashko M.N. Vinogradov M.V., Noss I.N. Aktual'nyeproblemyprofessional'nogopsikhologicheskogootboragrazhdan, postupayushchikhnasluzhbu v organyvnutrennikh del RossiiskoiFederatsii [Actual problems of professional psychological selection of the citizens entering service in law-enforcement bodies of the Russian Federation]. Vestnik MVD Rossii [Bulletin of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation], 2016, no. 5, pp. 53-63.
 6. Dashko M. N., Vinogradov M. V. Professional'nyipsikhologicheskiiotbornasluzhbu v organyvnutrennikh del: novyipodkhod k izucheniyulichnykhidelovykhkachestvgrazhdan, postupayushchikhnasluzhbu v podrazdeleniya MVD [Professional psychological selection for service in the internal Affairs bodies: a new approach to the study of personal and business qualities of citizens entering the service in the units of the Ministry of internal Affairs]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykhorganakh [Psychopedagogics in law enforcement], 2015, no. 3(62), pp. 101—106.
 7. Karavaev A.F., Kruk V.M., Noss I.N., Vinogradov M.V. Problemylichnostno-professional'noidiagnostiki v profotborekandidatovnasluzhbu v organyvnutrennikh del iotsenkinadezhnostisotrudnika [Problems of personal and professional diagnostics in the professional selection of candidates for service in the internal Affairs bodies and employee reliability assessment]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykhorganakh [Psychopedagogics in law enforcement], 2015, no. 3(62), pp. 106—113.
 8. Kruk V.M., Karavaev A.F., Vinogradov M.V., KasperovichYu.G. Aktual'nyeproblemypsikhologicheskoiraboty s sotrudnikami OVD iprofessional'nogopsikhologicheskogootboranasluzhbu (obzormaterialovkoordinatsionno-metodicheskogosoveta) [Actual problems of psychological work with police officers and professional psychological selection for service (review of materials coordination and methodological Council)]. Psikhopedagogika v pravookhranitel'nykhorganakh [Psychopedagogics in law enforcement], 2016, no. 3(66), pp. 80—82.
 9. Kubyshko V.L. Aktual'nyeproblemysovershenstvovaniyavedomstvennogoprofessional'nogoobrazovaniya, pedagogikiipsikhologiisluzhebnoideyatel'nosti v svete 300-letiya rossiiskoipolitsii [Actual problems of improvement of departmental professional education, pedagogics and psychology of office activity in the light of the 300th anniversary of the Russian police]. Professional'noeobrazovaniesotrudnikovorganovvnutrennikh del. Pedagogikaipsikhologiyasluzhebnoideyatel'nosti: sostoyanieiperspektivy: sb. nauch. tr. mezhdunar. konferentsii, posvyashchennoiprazdnovaniyu 15-letiya Moskovskogouniversiteta MVD Rossiiimeni V. Ya. Kikotya (30-31 maya 2017 g.) [Professional education of employees of law-enforcement bodies. Pedagogy and psychology of performance management: status and prospects: collection of scientific works. Tr. international. conferences devoted to the 15th anniversary of the Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V. ya. Kikot (30-31 may 2017)]. Moscow: Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia named after V. Ya. KikotPubl., 2017, pp. 11—16.
 10. Kubyshko V.L. Sovershenstvovaniepsikhologicheskoiraboty v sistememoral'no-psikhologicheskogoobespecheniyaoperativno-sluzhebnoideyatel'nostilichnogosostavaorganovvnutrennikh del [Improvement of psychological work in the system of moral and psychological support of operational and service activities of personnel of internal Affairs bodies]. Natsional'nyipsikhologicheskiizhurnal [Nationalpsychologicaljournal], 2017, no. 4 (28), pp. 95-103.
 11. Nedbaeva S.V. Psikhologicheskiepraktiki v rossiiskomobrazovanii XX stoletiya [Psychological practices in Russian education of the XX century]. Saint-Petersburg: ObrazovaniePubl., 1999. 171 p.
 12. Petrov V.E. Sistema psikhologicheskogoobespecheniyaprofessional'noideyatel'nosti v MVD Rossii (genezisiperspektivyrazvitiya): Monografiya [System of psychological support of professional activity in the Ministry of internal Affairs of Russia (Genesis and prospects of development): Monograph]. Moscow: GruppaABSOLYuTPubl., 2007. 208 p.
 13. Pozdnyakov V.V. Azypsikhologiidlyayuristov [Basics of psychology for lawyers] // PolitsiyaRossii [Police of Russia], 2017, no. 2, pp. 24—25.
 14. PostanovleniePravitel'stva RF ot 06.12.2012 no. 1259 (red. ot 06.03.2015) «Ob utverzhdeniiPravilprofessional'nogopsikhologicheskogootboranasluzhbu v organyvnutrennikh del RossiiskoiFederatsii» [Elektronnyiresurs] [Resolution of the government of the Russian Federation of 06.12.2012 no. 1259 (edition of 06.03.2015) «About the approval of Rules of professional psychological selection on service in law-enforcement bodies of the Russian Federation»]. Spravochno-pravovayasistemaKonsul'tantPlyus [Legal-reference system Consultant Plus]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138821/ (Accessed 14.04.2018).
 15. Svedeniya o sostoyaniiraboty s kadramiorganovvnutrennikh del RossiiskoiFederatsiiza 2018 god: Sbornikanaliticheskikhiinformatsionnykhmaterialov [Information on the state of work with the personnel of the internal Affairs bodies of the Russian Federation for 2018: Collection of analytical and information materials]. Moscow: DGSK MVD RossiiPubl., 2019. 73 p.
 16. Treningi v professional'noipodgotovkeideyatel'nostipsikhologovorganovvnutrennikh del: uchebno-prakticheskoeposobie [Training in professional training and activities of psychologists of the internal Affairs bodies: educational and practical guide]. In Kostina L.N. (ed.). Moscow: Moskovskiiuniversitet MVD RossiiimeniV.Ya. Kikotya Publ., 2018. 93 p.
 17. Ul'yanina O.A. Psikhologicheskayadiagnostika v obrazovatel'nykhorganizatsiyakh MVD Rossii [Psychological diagnostics in educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia] // Psikhologiyaiparvo [Psychology and law], 2018, Vol. 8, no. 2, pp. 61—76. (InRuss., Abstr. inEngl.).
 18. Ul'yanina O.A. Psikhologicheskayakorrektsiyanegativnykhpsikhicheskikhsostoyaniisotrudnikovorganovvnutrennikh del [Psychological correction of negative mental States of employees of internal Affairs] // Gumanizatsiyaobrazovaniya [Humanization of education], 2018, no. 1, pp. 89—96.
 19. Ul'yanina O.A. Sostoyanieiperspektivnyenapravleniyapsikhologicheskoipraktiki v OVD [The state and future direction of psychological practice in the police Department] Psikhologicheskayanaukaiobrazovanie [Psychological science and education], 2017, Vol. 22, no. 5, pp. 77—84. (InRuss., Abstr. inEngl.).
 20. Ul'yanina O.A. Sotsial'no-psikhologicheskiitreningformirovaniyapsikhologicheskoiustoichivosti i kommunikativnoikompetentnostisotrudnikovpolitsii: ucheb.-metod. Posobie [Social and psychological training of formation of psychological stability and communicative competence of police officers: studies.-method]. Moscow: Akademiyaupravleniya MVD RossiiPubl. 2018. 96 p.
 21. Ul'yanina O.A. Treningovayatekhnologiyapodgotovkikompetentnykhspetsialistov v obrazovatel'nykhorganizatsiyakh MVD Rossii [Training technology for training competent specialists in educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia]. Gumanizatsiyaobrazovaniya [Humanizationofeducation], 2017, no. 5, pp. 21—31.
 22. Ul'yanina O.A., Dashko M.N. Psikhologicheskayarabota v obrazovatel'nykhorganizatsiyakh MVD Rossii [Psychological work in educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia]. VestnikMoskovskogouniversiteta MVD Rossii [Bulletin of Moscow University], 2017, no. 4, pp. 267—270.
 23. Usacheva I.V. Osobennostiprofessional'nogoYa-obrazabudushchikhspetsialistov-psikhologovorganovvnutrennikh del [Features of professional Self-image of future specialists-psychologists of internal Affairs bodies]. Avtopef. diss. … kand. psikhol. nauk. Moscow: Moskovskiiuniversitet MVD RossiiimeniV.Ya. Kikotya Publ., 2013. 24 p.
 24. Federal'nyizakonot 30.11.2011 no. 342-FZ (red. ot 01.07.2017) «O sluzhbe v organakhvnutrennikh del RossiiskoiFederatsiiivneseniiizmenenii v otdel'nyezakonodatel'nyeaktyRossiiskoiFederatsii» [Elektronnyiresurs] [Federal law no. 342-FL of November 30, 2011 (as amended on July 1, 2017) «Оn service in the internal Affairs bodies of the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation»]. Spravochno-pravovayasistemaKonsul'tantPlyus [Legal-reference system Consultant Plus]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (Accessed 22.04.18).
 25. FedotovA.Yu., Medvedev I.N. Emotsional'nyesostoyaniya, negativnovliyayushchienaprofessional'nuyudeyatel'nost' sotrudnikovorganovvnutrennikh del iikhpreodolenie. 2-e izd. [Emotional conditions that negatively affect the professional activities of employees of the internal Affairs bodies and their overcoming]. Moscow: DGSK MVD RossiiPubl., 2014. 120 p.

Information About the Authors

Mikhail V. Vinogradov, Deputy Head of the Organization Department Psychological Work Department of Civil Service and Personnel, the Ministry of Internal Affairs of Russia Moscow, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8907-3289, e-mail: vmifa@mail.ru

Olga A. Ulyanina, Doctor of Psychology, Associate Professor, Head of the Federal Coordination Center for the Provision of Psychological Services in the Education System of the Russian Federation, Moscow State University of Psychology & Education, Corresponding member of the RAE, Chief Researcher of the Research Center, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Professor of Faculty of Social Sciences, School of Psychology at National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9300-4825, e-mail: ulyaninaoa@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2267
Previous month: 33
Current month: 19

Downloads

Total: 389
Previous month: 1
Current month: 9