Self-Regulation and Academic Motivation of Students with Disabilities in Distance Learning

108

Abstract

The article presents the results of an empirical study of the characteristics of self-organization (operational self-regulation) and academic motivation of students with disabilities in inclusive distance online learning in comparison with their conditionally healthy classmates. The study involved 103 students of the distance learning faculty of MSUPE: 55 students with disabilities and 48 students without disabilities of different courses of study. To identify the operational features of self-regulation, the methodology “Self-organization of activity” was used, to determine the motivation of educational activity – “Scale of academic motivation”. It is shown that self-regulation and motivation of educational activity of students of both groups differ both in the severity of indicators and in the specificity of relationships, which must be taken into account when organizing psychological and pedagogical support and in the process of teaching disciplines.

General Information

Keywords: self-regulation, self-organization, academic motivation, students with disabilities, distance learning, inclusion, self-determination theory

Publication rubric: Inclusive Education in Digital Environment: Opportunities and Risks

Article type: scientific article

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project number 19–013–00904

Acknowledgements. The authors are grateful for assistance in data collection Ivanov T.Yu

For citation: Kulyatskaya M.G. Self-Regulation and Academic Motivation of Students with Disabilities in Distance Learning. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2021): Collection of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 11-12, 2021 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2021., pp. 277–291.

References

 1. Aismontas B.B., Odintsova M.A. Sotsial’no-psikhologicheskoe so­provozhdenie studentov s invalidnost’yu i ogranichennymi voz­mozhnostyami zdorov’ya [Social Psychological Support of Students with Disabilities] // Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psy­chological Science and Education, 2017. Vol. 22, no. 1, pp. 71–80.doi:10.17759/pse.2017220109. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 2. Aismontas B.B., Uddin M.A. Lichnostnye i motivatsionnye osoben­nosti studentov ochnogo i distantsionnogo obucheniya (sravnitel’nyi analiz) [Personal and motivational characteristics of full-time and distance learning students (comparative analysis)]. Monografiya. Moscow, 2014. 222 p. (In Russ.).
 3. Gordeeva T.O. Teoriya samodeterminatsii: nastoyashchee i budu­shchee. Chast’ 1: Problemy razvitiya teorii [Elektronnyi resurs] [Self-determination theory: present and future. Part 1: The problems of theory development] [Electronic resource] // Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. 2010. No 4(12). URL: http://psystudy.ru (Accessed: 02.05.2021). (In Russ., аbstr. in Engl.)
 4. Gordeeva T.O. Teoriya samodeterminatsii: nastoyashchee i budush­chee. Chast’ 2: Voprosy prakticheskogo primeneniya teorii [Elektron­nyi resurs] [Self-determination theory: present and future. Part 2: Issues of a practical application of a theory] [Electronic resource] // Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. 2010. No 5(13). URL: http://psystudy.ru (Accessed: 02.05.2021). (In Russ., аbstr. in Engl.)
 5. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Osin E.N. Oprosnik «Shkaly akademicheskoi motivatsii» [The Questionnaire «Academic motiva­tion scales»]. Psikhologicheskii zhurnal = Psychological Journal, 2014, no.4(35), pp. 96–107. (In Russ.).
 6. D’yakov S.I. Psikhosemantika samoorganizatsii cheloveka kak sub­”ekta zhizni. Osnovy psikhologii sub”ekta: monografiya. [Psychose­mantics of human self-organization as a subject of life. Fundamentals of Subject Psychology: Monograph]: St. Petersburg: Prospekt Nauki, 2016. 680 p. (In Russ.).
 7. Konopkin O.A. Psikhicheskaya samoregulyatsiya proizvol’noi ak­tivnosti cheloveka (strukturno-funktsional’nyi aspekt) [Mental self-regulation of voluntary human activity (structural and function­al aspect)] // Voprosy Psychologii,1995. No 1. Pp.5–12. (In Russ.).
 8. Konopkin O.A. Psikhologicheskie mekhanizmy regulyatsii deya­tel’nosti. [Psychological mechanisms of activity regulation] Moscow: LENAND, 2011, 320 p. (In Russ.).
 9. Kulagina I.Yu., Senkevich L.V. Reabilitatsionnyi potentsial lichnosti pri razlichnykh khronicheskikh zabolevaniyakh [Rehabilitation Po­tential of Personality in Various Chronic Conditions] // Kul’turno-is­toricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 1, pp. 50–60. doi:10.17759/chp.2015110107. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 10. Kulyatskaya, M.G. Effektivnost’ vnedreniya adaptivnogo kursa “tekhnologii i metodiki samoorganizatsii” dlya studentov s inval­idnost’yu v usloviyakh inklyuzivnogo onlain-obucheniya (po re­zul’tatam pilotazhnogo issledovaniya) [The effectiveness of the implementation of the adaptive course “technologies and methods of self-organization” for students with disabilities in the context of inclusive online learning (based on the results of a pilot study)] / M.G. Kulyatskaya // Psikhologicheskaya pomoshch’ sotsial’no ne­zashchishchennym litsam s ispol’zovaniem distantsionnykh tekhnologii (internet-konsul’tirovanie i distantsionnoe obuchenie) : Materialy VII Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Moskva, 27–28 noyabrya 2020 goda. – Moskva [Psycho­logical assistance to socially vulnerable persons using distance tech­nologies (Internet consulting and distance learning): Materials of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference with Internation­al Participation, Moscow, November 27–28, 2020. – Moscow]: Publ. «Bakhrakh-M, 2020. – Pp. 146–151. (In Russ.).
 11. Leont’ev D.A. Samoregulyatsiya, resursy i lichnostnyi potentsial [Self-regulation, resources and personal potential] // SPZh = Sibe­rian Journal of Psychology. 2016. No 62. URL: https://cyberlenin­ka.ru/article/n/samoregulyatsiya-resursy-i-lichnostnyy-potentsial (Accessed: 08.04.2021). (In Russ.).
 12. Leont’ev D.A., Aleksandrova L.A. Ogranichennye vozmozhnosti zdorov’ya kak resurs pozitivnogo razvitiya [Limited Health Oppor­tunities as a Resource of Positive Development]. Zhiznesposobnost’ cheloveka: individual’nye, professional’nye sotsial’nye aspekty [Human Viability: Individual, Professional Social Aspects]. In Makhnach A.V. (eds.). Moscow: Publ. Institute of Psychology RAS, 2016, pp. 455– 464. (In Russ.).
 13. Mandrikova E.YU. Razrabotka oprosnika samoorganizatsii deya­tel’nosti (OSD) [Development of an activity self-organization ques­tionnaire (ASQ)] // Psikhologicheskaya diagnostika = Psychological diagnostics. 2010. No 2. Pp. 87–111. (In Russ.).
 14. Morosanova V.I. Osoznannaya samoregulyatsiya proizvol’noi ak­tivnosti cheloveka kak Psikhologicheskii resurs dostizheniya tselei [Conscious self-regulation of a person’s voluntary activity as a psy­chological resource for achieving goals] // Teoreticheskaya i eksperi­mental’naya psikhologiya = Theoretical and Experimental Psychology. 2014. No 4. Pp.62–78. (In Russ.).
 15. Morosanova V.I., Fomina T.G., Tsyganov I.Yu. Osoznannaya samoregulyatsiya i otnoshenie k ucheniyu v dostizhenii uchebnykh tselei [Conscious self-regulation and attitude towards learning in achieving educational goals]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 2017. 380 p. (In Russ.).
 16. Odintsova M.A. Kulyatskaya M.G. Psikhologicheskoe blagopolu­chie studentov s invalidnost’yu v inklyuzivnoi srede smeshannogo obucheniya [Elektronnyi resurs] [The psychological well-being of students with disabilities in an inclusive mixed learning environ­ment]. Psikhologo-pedagogicheskie issledovaniya = Psychological-Ed­ucational Studies, 2019. Vol. 11, no. 2, pp. 30–42 DOI: 10.17759/ psyedu.2019110204 (Accessed: 25.05.2020). (In Russ.).
 17. Robustova E.V., Baglyuk S.B. Lichnostnye i motivatsionnye osoben­nosti obucheniya studentov s invalidnost’yu i ogranichennymi voz­mozhnostyami zdorov’ya pri integrirovannom obuchenii s uslovno zdorovymi uchashchimisya [Personal and motivational characteris­tics of teaching students with disabilities and disabilities in integrated learning with conditionally healthy students] // Vysshee obrazovanie segodnya = Higher education today. 2017. No 4. URL: https://cy­berleninka.ru/article/n/lichnostnye-i-motivatsionnye-osobennos­ti-obucheniya-studentov-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-voz­mozhnostyami-zdorovya-pri (Accessed: 15.09.2021) (In Russ.).
 18. Yasvin V.A. Formirovanie teorii sredy razvitiya lichnosti v otechest­vennoi pedagogicheskoi psikhologii [Elektronnyi resurs] [Formation of the theory of the environment of personality development in Rus­sian educational psychology]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki = Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 2020. Vol. 17, no. 2, pp. 295–314. DOI: 10.17323/1813–8918–2020–2-295–314 (Accessed: 10.11.2020). (In Russ.).
 19. Baumeister R.F. Ego depletion and self-regulation failure: A resource model Self Control // Alcoholism: Clinical and Experimental Re­search. 2003. Vol. 27, № 2. P. 281–284.
 20. Deci E.L., Ryan R.M. Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2002. 470 p.
 21. Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health // Canadian Psycholo­gy. 2008b. Vol. 49. P. 182–185.
 22. Hope N. Antecedents and Consequences of Life Aspirations: Implica­tions for Well-Being and Self-Regulation in Three Longitudinal In­vestigations / McGill University (Canada). ProQuest Dissertations Publishing, 2016. 28250893.
 23. Zimmerman, B.J., Schunk, D.H. Self-regulated learning and academ­ic achievement: Theoretical perspectives (2nd ed.). Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates. 2001.
 24. Тice D.M., Baumeister R.F., Shmueli D., Muraven M. (2007). Re­storing the self: Positive affect helps improve selfregulation following ego depletion // Journal of Experimental Social Psychology.

Information About the Authors

Maria G. Kulyatskaya, Psychologist at the Faculty of Distance Learning, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1456-9014, e-mail: kulyatskaya@fdomgppu.ru

Metrics

Views

Total: 185
Previous month: 11
Current month: 10

Downloads

Total: 108
Previous month: 6
Current month: 6