Component Design Heuristics as a Tool of Digital Didactics

37

Abstract

The digitalization education challenges (clip thinking, rhizomatism of truth, etc.) determine the teaching paradigm transformation, transforming the established approach to the management of educational and cognitive activities of young people. Mastering the concepts of a scientific field or academic discipline is considered as an imperative of observing the scientific principle in the educational process. From the standpoint of modern ideas of cognitive sciences, a heuristic of component-wise construction of concepts by learners with exteriorization-interiorization through an Mind Map in the form of a semantic network is proposed and characterized.

General Information

Keywords: digitalization of education, educational and cognitive activities, pedagogical heuristics, component-wise construction, mastering concepts, mind map, semantic network

Article type: scientific article

For citation: Punchyk V.N. Component Design Heuristics as a Tool of Digital Didactics. Digital Humanities and Technology in Education (DHTE 2021): Collection of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation. November 11-12, 2021 / V.V. Rubtsov, M.G. Sorokova, N.P. Radchikova (Eds). Moscow: Publishing house MSUPE, 2021., pp. 146–154.

References

  1. Vekker L.M. Psikhika i real’nost’: edinaya teoriya psikhicheskikh protsessov [The psyche and reality: a unified theory of mental pro­cesses]. Moscow: Smysl, 1998. 347 p.
  2. Kashlev S.S. Sovremennye tekhnologii pedagogicheskogo protsessa: Posobie dlya pedagogov [Modern Technologies of the Pedagogical Process: A Manual for Teachers]. Minsk: Universitetskoe, 2000. 95 p.
  3. Peskov V.P., Punchik V.N. Teoretiko-metodicheskii kontsept evristiki pokomponentnogo konstruirovaniya ponyatii studentami na osnove individual’nykh predstavlenii [Theoretical and method­ological concept of the heuristic of post-component construction of concepts by students on the basis of individual representations]. Aktual’nye problemy psikhologicheskogo znaniya: Teoreticheskie i prakticheskie problemy psikhologii = Actual problems of psycholog­ical knowledge: Theoretical and practical problems of psychology, 2021, no. 3 (56). pp. 171–188.
  4. Punchik V.N. Organizatsiya uchebno-poznavatel’noi deyatel’nosti studentov na osnove modelirovaniya didakticheskikh ponyatii (kog nitivnyi podkhod) [Organization of learning and cognitive activities of students on the basis of modeling didactic concepts (cognitive ap­proach)]. Gіstoryya і gramadaznaustva = History and Social Studies, 2015, no. 8, pp. 25–31.
  5. Punchik V.N., Artemenok E.N., Punchik Z.V. Povyshenie effek­tivnosti upravleniya uchebnoi deyatel’nost’yu uchashcheisya molo­dezhi na osnove diagnostiki tsifrovogo sleda [Improving the effec­tiveness of management of learning activities of students on the basis of digital footprint diagnosis]. Informatsionnye sistemy i tekhnologii (v obrazovanii): Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa, Minsk, 22–23 oktyabrya 2020 g. = Information Systems and Technol­ogies (in Education): Proceedings of the International Scientific Con­gress, Minsk, October 22–23, 2020. Minsk: BGU. pp. 151–158.
  6. Severin S.N. Genezis i struktura paradigmy pedagogicheskogo issle­dovaniya v kontekste postneklassicheskoi nauchnoi ratsional’nosti: monografiya [Genesis and Structure of Pedagogical Research Par­adigm in the Context of Post-Neoclassical Scientific Rationality: Monograph]. Brest: BrGU, 2016. 164 p.
  7. Filosofiya: uchebnik [Philosophy: textbook] / V.G. Kuznetsov [i dr.]. Moscow: INFRA-M, 2004. 519 p.
  8. Tsyrkun I.I., Punchik V.N. Intellektual’noe samorazvitie budush­chego pedagoga: didakticheskii aspekt: monografiya [Intellectual Self-Development of a Future Teacher: Didactic Aspect: Mono­graph]. Minsk: BGPU, 2008. 254 p.
  9. Chuprikova N.I. Umstvennoe razvitie i obuchenie (k obosnovaniyu sistemno-strukturnogo podkhoda) [Intellectual development and learning (to the justification of the system-structural approach)]. Moscow: MPSI, 2003. 320 p. ­

Information About the Authors

Veranika N. Punchyk, PhD in Education, Minsk, Belarus, e-mail: zelda@tut.by

Metrics

Views

Total: 74
Previous month: 2
Current month: 3

Downloads

Total: 37
Previous month: 1
Current month: 1