Russian Psychological Issues PsyJournals.ru
OPEN ACCESS JOURNALS
JournalsTopicsAuthorsEditor's Choice Manuscript SubmissionAbout PsyJournals.ruContact Us

  Previous issue (2021. Vol. 13, no. 4)

Psychological-Educational Studies

Former Title: Psychological Science and Education psyedu.ru

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

ISSN (online): 2587-6139

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu

License: CC BY-NC 4.0

Published since 2009

Published quarterly

Free of fees
Open Access Journal

 

Networking Algorithm in Educational Institutions in the Context of Modernisation of Russian Education 948

|

Zakharova A.V.
PhD in Psychology, Methodist, City Center of Psychology and Education, Moscow Department of Education, Moscow, Russia
e-mail: nastasha@mail.ru

Staroverova M.S.
PhD in Psychology, Associate Professor, Chair of Clinical and Special Psychology, Institute of Psychology, Sociology and Social Relations, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia
e-mail: staroverovams@mail.ru

Abstract
The paper addresses the issues of changing the structure and content of the system of higher education in response to requests coming from the state and society. As it is argued, one of the most effective management tools for universities is networking. In practice this means that educational institutions should cooperate in order to find solutions to common tasks and goals and draw on various resources (i.e. material, informational and technological, scientific etc.) making them available to all participants. The paper highlights the contradiction between the future specialists’ need for innovational technologies and the impossibility to fulfill it in the rapidly changing settings of the modern society.

Keywords: networking, university, higher education, modernization, educational institution

Column: Networking in Education

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080305

For Reference

References
 1. Andruschenko T.Y., Shashlova G.M., Shubina A.S. Praktiko-orientirovannaia model' podgotovkimagistrovpoprogramme «Shkol'naiapsikhologiia». [The Practice-oriented Model of «School Psychology» Master's Program]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 4, pp. 31–39. doi:10.17759/pse.2015200403. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 2. Baiborodova L.V., Repina A.V. Organizatsiyasetevogovzaimodeistviyaobrazovatel'nykhuchrezhdeniiprirealizatsiiinnovatsionnykhproektov [Organization of network interaction of educational institutions in the implementation of innovative projects]. Yaroslavskiipedagogicheskiivestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin], 2013, no. 3. pp. 21-24. (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Bogdanovich N. V., Delibalt V.V., Chernushevich V.A. Printsipyorganizatsiipraktiki v usloviiakhsetevogovzaimodeistviia (naprimererazrabotkimodulia «Psikhologicheskaiaprofilaktikanarusheniipovedeniia i otklonenii v razvitii») [Principles of Practical Training Organization in a Networking (Development of the Module "Psychological Prevention of Behavioral Disorders and Abnormalities in Development" as Example). Psikhologiia i pravo [Psychology and Law], 2015. Vol. 5, no. 4, pp. 1–13. doi:10.17759/psylaw.2015050401. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 4. Vasilenko N.V. Printsipysetevykhvzaimodeistvii v obrazovanii [The principles of networking in education]. Mezhdunarodnyizhurnalprikladnykh i fundamental'nykhissledovanii [International Journal of Applied and Basic Research], 2014, no 4, pp.183-185. (In Russ., abstr. in Engl.).
 5. Vesmanov S.V., Vesmanov D.S., Zhadko N.V., Akopyan G.A. Podgotovkapedagogov v issledovatel'skoimagistrature: opytMoskovskogogorodskogopedagogicheskogouniversiteta [Training of Teachers in a Research Master's Degree: Experience of Moscow City Pedagogical University]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 160–167. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 6. Vinogradov V.L., Panfilov A.N., Panfilova V.M., Rakhmanova A.R. Integrirovannoeobrazovatel'noeprostranstvovuza i shkolykakosnovapraktiko-orientirovannoipodgotovkibudushchikhuchitelei [Integrated Educational Environment of the University and the School as a Basis for Practice Oriented Teachers Training]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 142–152. doi:10.17759/pse.2015200513. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 7. Gavrilushkina O.P., Egorova M.A., Zakharova A.V., Kostenkova Y.A. Podgotovkapedagoga-psikhologa k professional'noideiatel'nostipotrudovoifunktsii «Korrektsionno-razvivaiushchaiarabota s obuchaiushchimisia» [Educational Psychologist Training for Special and Developmental Teaching as Professional Activity]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015. Vol. 7, no. 4, pp. 12–21. doi:10.17759/psyedu.2015070402. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 8. Grigoriev S.G., Podbolotova M.I., Fedoseeva Z.R. Model' uglublennoiprofessional'no-orientirovannoipraktikimagistrantov v usloviiakhsetevogovzaimodeistviiaponapravleniiupodgotovki «Pedagogicheskoeobrazovanie» (Uchitel' srednegoobshchegoobrazovaniia) [In-depth model of professionally oriented practice undergraduates in the conditions of network interaction in the direction of preparation «Pedagogical education» (Teacher secondary education)]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 130–141. doi:10.17759/pse.2015200512. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 9. Davydov G.A. Model' povysheniyakvalifikatsiirukovoditeleiobrazovatel'nogouchrezhdeniya v usloviyakhsetevogovzaimodeistviya [Model management training educational institutions in terms of networking]. «Modernizatsiyasistemyotechestvennogoobrazovaniya: sovremennyeproblemy i effektivnyeupravlencheskieresheniya»: SbornikstateiPyatykhVserossiiskikhShamovskikhpedagogicheskikhchteniinauchnoishkolyUpravleniyaobrazovaniem (25 yanvarya 2013 g.) [Fifth All-Russian Shamovskie pedagogical readings “Modernization of the national education system: current problems and effective management decisions"]. Moscow, 2013, pp. 73-39.
 10. Zayakina R.A., Romm M.V. Innovatsionnyivuzkaksubektsetevogovzaimodeistviya [Innovative high school as the subject of networking]. Vyssheeobrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2013, no 4, pp. 118-124. (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Kasprzhak A.G., Kalashnikov S.P. Razrabotkamodeleiakademicheskogobakalavriata i issledovatel'skoimagistratury v ramkakhrealizatsiiprogrammymodernizatsiipedagogicheskogoobrazovaniia: pervyeitogi [First Results of Developing the Academic Bachelor and Research Master Program Models under the Modernization Program of Teacher Education]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 29–44. doi:10.17759/pse.2015200504. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 12. Maksimova L.A., Minyurova S.A., Vasyagina N.N., Egorova M.A., Gutina G.Y., Yemelyanova I.V. Opytpovysheniiakvalifikatsiipedagogicheskikhrabotnikov i spetsialistovuchebno-metodicheskikhsluzhbpoproektirovaniiu i realizatsiimagisterskoiprogrammy «Shkol'naiapsikhologiia» [Training of Teachers and Teaching Services Specialists for the Design and Implementation of the "School Psychology Master Program]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015. Vol. 7, no. 4, pp. 128–137. doi:10.17759/psyedu.2015070412. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 13. Neretina E.A. Setevoevzaimodeistvie - osnovadinamichnogorazvitiyavuzov [Networking - the basis of the dynamic development of universities]. Vyssheeobrazovanie v Rossii [Higher education in Russia], 2013, no 4, p. 129. (In Russ., abstr. in Engl.).
 14. Postavnev V.M., Postavneva I.V. Opytaprobatsiimodulia «Individualizatsiia i differentsiatsiiauchebno-vospitatel'noiraboty s uchashchimisiaraznykhkategorii» v podgotovkemagistrovpoukrupnennoigruppespetsial'nostei «Obrazovanie i pedagogika» [Training Master Students of "Education and Pedagogy" Enlarged Profession Group: Testing the Module "Personalization and Differentiation]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015. Vol. 7, no. 4, pp. 42–50. doi:10.17759/psyedu.2015070405. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 15. Razvitiemyshleniyauchashchikhsyasredstvamiinformatsionnykhtekhnologii: programma Intel «Obucheniedlyabudushchego» pod red. E. N. Yastrebtseva: per. s angl. [The development of students' thinking of information technology tools: the program Intel "Teach to the Future"]. Moscow: Intuit.ru, 2006. 168 p.
 16. RasporyazheniePravitel'stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 08.08.2009) «O Kontseptsiidolgosrochnogosotsial'no-ekonomicheskogorazvitiyaRossiiskoiFederatsiina period do 2020 goda» [Decree of the RF Government of 17.11.2008 №1662-p "On the Concept of the Russian Federation long-term socio-economic development for the period till 2020"]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (Accessed 10.03.2016).
 17. Savenkov A.I., Lvova A.S., Vachkova S.N., Lubchenko O.A., Nikitina E.K. Podgotovkapedagogov v magistraturenovogopokoleniia [Training of Teachers to Magistracy of the new Generation]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 197–206. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 18. Smolyaninova O.G., Korshunova V.V. Deiatel'nostnyipodkhod i praktiko-orientirovannoeobuchenie v podgotovkeuchitelianachal'nykhklassov: opytSibirskogofederal'nogouniversiteta [Activity Approach and Practice-oriented Primary Teacher Training, Experience of the Siberian Federal University]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2015. Vol. 7, no. 4, pp. 149–162. doi:10.17759/psyedu.2015070414. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 19. Smolyaninova O.G., Korshunova V.V., Kolokolnikova Z.U. Opytaprobatsiipraktiko-orientirovannoiprogrammybakalavriata v setevomvzaimodeistvii VO/SPO (naprimeredvukhvuzov – SFU, LPI) [Testing of Practice-oriented Undergraduate Program in a Networking of Higher and Secondary Education, Siberian Federal University and Lesosobirsk Teacher Training Institute as Examples]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 108–116. doi:10.17759/pse.2015200510. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 20. Tolkacheva G.N., Volobueva L.M., Izotova E.I., ParamonovaM.Yu. Realizatsiiamodul'noiprogrammypodgotovkivospitatelia v ramkakhsetevogovzaimodeistviiavuza i DOO: opyt, problemy, perspektivy // Psikhologicheskaianauka i obrazovanie.The Experience, Problems and Prospects of Module-organized Preschool Teacher Training Program within the Network of Higher and Preschool Educational Organisations. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie[Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 5, pp. 117–129. doi:10.17759/pse.2015200511. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 21. Tolkacheva G.N., Izotova E.I., Volobueva L.M., ParamonovaM.Yu. Kontseptual'noeobosnovanie i etapymodelirovaniiaprogrammypraktiko-orientirovannoipodgotovkipedagogicheskikhkadrov (vospitatelei) v usloviiakhsetevogovzaimodeistviiaobrazovatel'nykhorganizatsii VO i DO [Conceptual Basis and Modeling Stages of the Program of Practice-oriented Training of Teachers (educators) in Terms of Networking of Preschool and Higher Education Organizations]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 168–185. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 22. Federal'nyizakonot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 02.03.2016) «Ob obrazovanii v RossiiskoiFederatsii» [Elektronnyiresurs] [Federal Law of 29.12.2012 no 273-FZ "On Education in the Russian Federation"]. Available at: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773 (Accessed 10.03.2016).
 23. Khaikin V.L., Grigoriev D.V. Bazovyepozitsiirazvitiiadopolnitel'nogoobrazovaniia v Rossii: psikhologicheskiirakurs [Baseline of the Development of Additional Education in Russia: a Psychological Perspective]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 4, pp. 92–100. (In Russ., аbstr. in Engl.)
 24. ShvetsovM.Yu., Dugarov A.L. Setevoevzaimodeistvieobrazovatel'nykhuchrezhdeniiprofessional'nogoobrazovaniya v regione [Networking educational institutions of professional education in the region]. UchenyezapiskiZabaikal'skogogosudarstvennogogumanitarno - pedagogicheskogouniversitetaim. N. G. Chernyshevskogo [Scientific notes named Razvitiemyshleniyauchashchikhsyasredstvamiinformatsionnykhtekhnologii: programma Intel «Obucheniedlyabudushchego» pod red. E. N. Yastrebtseva: per. s angl. [The development of students' thinking of information technology tools: the program Intel "Teach to the Future"]. Moscow: Intuit.ru, 2006. 168 p.
 25. Shilova O.N. Vyzovyvremeni i problemasetevogovzaimodeistviya v sfereobrazovaniya [Challenges of time and the problem of networking in the field of education.]. AkademicheskiivestnikInstitutapedagogicheskogoobrazovaniya i obrazovaniyavzroslykh RAO. Chelovek i obrazovanie [Man and Education. An academic journal]. 2013, no 4, (37). p.6.
 26. Shilova O.N., Goryunova M.A. Faktory i usloviyasetevogovzaimodeistviyaobrazovatel'nykhorganizatsii [Factors and conditions of network interaction of educational institutions]. VestnikRusskoikhristianskoigumanitarnoiakademii [Bulletin of Russian Christian Humanitarian Academy], 2014, vol. 15, no. 1, pp. 246. (In Russ., abstr. in Engl.).
 27. Shilova O.N., Yakushkina M.S. Setevoevzaimodeistvie – sotsiokul'turnyifenomensovremennogomira: stat'ikonferentsii «Novyeobrazovatel'nyestrategii v sovremennominformatsionnomprostranstve» [Networking - a sociocultural phenomenon of the modern world: the conference article "New educational strategies in the modern information space"] Available at: http: //fit-herzen-conf.ru/statii/189_Shilova.php (Accessed 14.11.2015).
 
About PsyJournals.ru

© 2007–2022 Portal of Russian Psychological Publications. All rights reserved

PsyJournals.ru in Russian

Publisher: Moscow State University of Psychology and Education

Catalogue of academic journals in psychology & education MSUPE

Creative Commons License Open Access Repository     Webometrics Ranking of Repositories

RSS Psyjournals at Youtube ??????.???????