Elena Vladimirovna Slavutskaya

Elena Vladimirovna Slavutskaya

PsyJournalsID: 4733

Doctor of Psychology, associate professor, professor of Psychology and Social Pedagogic department, Chuvash State Pedagogical University of I.Ya. Yakovlev, Cheboksary, Russia, slavutskayaev@gmail.com

Last updated: 18.07.2019