Problems of Research on Generations in Psychology

3246

Abstract

Modern psychology faces many tasks that require the study of social psychological characteristics of representatives of different generations. However, there still is no single, unified concept of generations in the psy¬chological science, which makes research into the subject even more difficult. Basing on a review of Russian and foreign works, the author describes the following three problems of research on generations in modern psychology: 1) The problem of defining the very concept of 'generation'; 2) The problem of defining quantitative and qualitative characteristics of 'generation'; 3) The problem of differentiating between generations. Creating a complex social psychological concept in which a generation would be considered a relatively independent social community of individuals united by common cultural-historical location and common experience may contribute to eliminating these problems. The author argues that generations functioning in society should be differentiated on the basis of the following criteria: historical era, age, family role and identification with one or another generation.

General Information

Keywords: problems of research on generations, differentiating between generations, definition of 'generation', characteristics of generations

Journal rubric: Discussions and Discourses

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/chp.2015110210

For citation: Sivrikova N.V. Problems of Research on Generations in Psychology. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 2015. Vol. 11, no. 2, pp. 100–107. DOI: 10.17759/chp.2015110210. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Alpatova K.A., Semenikhina T.A. Rol' tsennostei v formirovanii smyslovogo polia sotsializatsii "Ia" i "drugogo" (na primere teorii pokolenii) [Role of values in shaping the semantic field of socialization "I" and "other" (for example, the theory of generations)]. Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovanii [Scientific problems of humanitarian research], 2011, no. 6, рр. 238—243.
 2. Artiukhina L.V. Zhiznennye i professional'nye tsennosti pokolenii — osnova korporativnoi kul'tury kompanii v uslovi­iakh krizisov i konkurentsii [Life and professional values gen­erations — the basis of corporate culture of the company in conditions of crisis and competition]. Sovremennye gumani­tarnye issledovaniia [Modern Humanities research], 2011, no. 5, рр. 179—183.
 3. Afanas'eva A. N. Istoricheskii protsess i smena pokolenii [Historical process and the change of generations]. Preemstvennost' pokolenii kak sotsiologicheskaia problema [Succession of generations as a sociological problem]. Moscow: Akademiia, 1973, рр. 20—24.
 4. Vasilevskaia E.Iu., Molchanova O.N. Osobennosti prozhivaniia perioda iunosti: vozrast i sotsial'no-istoricheskii kontekst [Features of Youth Period: Age and Social Historical Context]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural­Historical Psychology], 2013, no. 1, рр. 52—60. (In Russ., abstr. in Engl.).
 5. Voronkov V.M. Proekt "shestidesiatnikov": dvizhenie protesta v SSSR [Project "the sixties": protest movement in the USSR]. In Levada Iu. (eds.) Ottsy i deti. Pokolencheskii analiz sovremennoi Rossii [Fathers and Sons. Generational analysis of contemporary Russian] Moskow: Novoe liter­aturnoe obozrenie, 2005, рр. 168—200.
 6. Griaznova Iu.G. Teoretiko-metodologicheskie aspekty kul'turfilosofskogo analiza poniatiia "pokolenie" [Theoretical and methodological aspects of cultural philosophical analysis of the concept "generation"]. Nauchnye problemy gumani­tarnykh issledovanii [Scientific problems of humanitarian research], 2011, no. 6, рр. 255—262.
 7. Ermolaeva M.V. Oposredstvovanie v dialoge cherez pokolenie mezhdu det'mi i pozhilymi liud'mi [Possibility to be arranged in a dialogue through the generation between the children and the elderly]. Kul'turno­istoricheskaya psikhologiya [Cultural­Historical Psychology], 2012, no. 2, рр. 55—59. (In Russ., abstr. in Engl.).
 8. Erokhin A. "Teoriia pokolenii" dlia mul'tibrenda ["The theory of generations" for multibrand]. Shoes Report shoes­report.ru [Shoes Report shoes­report.ru], 2008, no. 60. Available at: URL: http://www.shoes-report.ru/articles/98/2018/ (Ac­cessed 15.02.2014)
 9. Isaeva M.A. Pokoleniia krizisa i pod"ema v teorii V. Shtrausa i N. Khouva [Generation of the crisis and the rise in theory W. Strauss and N. Hove]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Ability], 2011, no. 3, рр. 290—295
 10. Levada, Iu. A. Sochineniia: izbrannoe: sotsiologicheskie ocherki, 2000—2005 [Lyrics: favorite: sociological essays]. Moscow: Izdatel' Karpov E.V., 2011. 507 р.
 11. Lisovskii V.T. Dukhovnyi mir i tsennostnye orientatsii molodezhi Rossii [Spiritual world and the value orientations of Russian youth]. Saint-Petersburg.: SPbGUP, 2000. 508 р.
 12. Litvinova A. Analiz molodezhnykh subkul'tur v obra­zovatel'noi srede kolledzhei [Analysis of youth subcultures in the educational environment of colleges]. Biosocial character­istics of the modern human psychology. Materials digest of the International Research and Practice Conference and Second stage of the Championship in psychological sciences. London: IASHE, 2013, рр. 30—33.
 13. Makhovskaia O.I. Pokolenie kak predmet istoricheskoi psikhologii [Generation as a subject of historical psychology]. 125 let Moskovskomu psikhologicheskomu obshchestvu. Iubilei­nyi sbornik RPO: V 4-kh tomakh [125 Years of Moscow Psychological Society. Festschrift RPO: In 4 volumes] Mos­cow: MAKS Press, 2011. Vol. 1, рр. 137—138.
 14. Nilova K. Kommunikativnyi aspekt mezhpokolennogo konflikta [Communicative aspect of intergenerational con­flict]. Ways of solving crisis phenomena in pedagogics, psychol­ogy and linguistics: materials digest of the Thirty one International Scientific and Practical Conference. London: IASHE, 2012, рр. 156—161
 15. Ortega-i-Gasset Kh. Vosstanie mass [The revolt of the masses]. In Ortega-i-Gasset Kh. Estetika. Filosofiya kul'tury [Aesthetics. Philosophy of Culture]. Moscow: Iskusstvo, 1991. 331 р.
 16. Pavlova A.E. Osobennosti primeneniia distantsionno­go obucheniia s uchetom teorii pokolenii [Particularities of Distance Learning in View of the Theory of Generations]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universite­ta. Seriia: Informatika i informatizatsiia obrazovaniia [Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series: Computer Science and Information Education], 2012, no. 23, рр. 64—68.
 17. Pishchik V.I. Pokoleniia: sotsial'no-psikhologicheskii analiz mental'nosti [Generation: a social-psychological analy­sis of mentality]. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo [Social psychology and society], 2011, no. 2, рр. 80—88.
 18. Postnikova M.I. Mezhpokolennye otnosheniia v kon­tekste kul'turno-istoricheskoi kontseptsii [Inter-generational relations in the context of the cultural-historical concept]. Mir nauki, kul'tury i obrazovaniya [World of science, culture and education], 2010, no. 4(23), рр. 125—128.
 19. Postnikova M.I. Psikhologiya otnoshenii mezhdu pokoleniyami v sovremennoi Rossii. Aftoref. Diss. dokt, psikhol. nauk [Psychology of intergenerational relations in modern Russia. Dr. Sci. (Psychology) Thesis]. Saint-Petersburg, 2011. 53 р.
 20. Pushina L.Iu. Sotsial'naia otvetstvennost' pokolenii sovre­mennogo rossiiskogo obshchestva. Aftoref. Ph. D. (Sociology) diss. [Social responsibility generations of the modern Russian society. Ph. D. (Sociology) Thesis] Nizhny Novgorod, 2012. 32 р.
 21. Sadykova Kh.N., Khamatkhanova M.A. Pokolencheskie izmeneniya tsennostnykh orientatsii: metodika i rezul'taty issle­dovaniya [Generation changes in values orientations: methods and results of studies]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Sociologiya. Ekonomika. Politika [Izvestia of higher schools. Sociology. Economy. Policy], 2013, no. 1, рр. 58—61.
 22. Saiko E.V. Pokolennoe izmerenie zhiznennykh pros­transtv cheloveka [Per-generation measurement of a person's vital spaces]. Mir psikhologii [World of psychology], 2009, no. 3(59), рр. 167—176.
 23. Samoukina N.V. Teoriia pokolenii i upravlenie person­alom v usloviiakh krizisaх [Generation Theory and personnel management in crisis]. Motivatsiya i oplata truda [Motivation and remuneration], 2009, no. 2, рр. 94—101.
 24. Semenova V.V. Differentsiatsiya i konsolidatsiya pokolenii v usloviiakh transformiruiushchegosya obshchestva [Differentiation and consolidation of generations in a trans­forming society]. In Iadov V.A. (ed.) Rossiya trans­formiruiushcheesia obshchestvo [Russia Transforming Society]. Moscow: "KANON-press-Ts", 2001, рр. 256—271.
 25. Sivrikova N.V. Semeinye tsennosti i ustanovki pokoleniya Y [Family values and attitudes of Generation Y]. The person in con­ditions of the interpersonal relationships intensification, Technologies of globalization of the Twenty first century: evolution or setback? Materials digest of the XLVII and the XLVIII International Research and Practice Conferences (London, March 28 — April 02, 2013). London: IASHE, 2013, рр. 106—108.
 26. Sit'ko R.M. Ideya preemstvennosti pokolenii v istoriko-kul'turnom nasledii [Idea of the continuity of genera­tions in the historical and cultural heritage]. Psikhologo­peda­gogicheskoe nasledie proshlogo v sovremennoi sotsial'no­peda­gogicheskoi deiatel'nosti. Materialy Shestyh mezhdunarod­nykh Makarenkovskikh studencheskikh pedagogicheskikh chtenii [Psychological and educational legacy of the past in con­temporary social and educational activities. Proceedings of the Sixth Makarenkovskih international student pedagogical readings]. Ekaterinburg, 2009, рр. 7—12.
 27. Tolstykh A.V. Opyt konkretno-istoricheskoi psikhologii lichnosti [Experience of the concrete-historical psychology of personality]. Saint-Petersburg: "Aleteiia", 2000. 288 р.
 28. Fel'dshtein D.I. Chelovek v sovremennom mire: ten­dentsii i potentsial'nye vozmozhnosti razvitiia [People in the modern world trends and the potential of development]. Chelovek i obrazovanie [Human and Education], 2009, no. 3 (20), рр.10—16.
 29. Chang Edward C., Sanna Lawrence J. Affectivity and psychological adjustment across two adult generations: Does pessimistic explanatory style still matter? Personality and Individual Differences, 2007. Vol. 43. Issue 5. рр. 1149—1159.
 30. Isaacowitz Derek M. Correlates of well-being in adult­hood and old age: A tale of two optimisms. Journal of Research in Personality, 2005. Vol. 39. Issue 2, рр. 224—244.
 31. Jean M. Twenge, Stacy M. Campbell. "Generational differences in psychological traits and their impact on the workplace". Journal of Managerial Psychology, 2008. Vol. 23. Iss: 8, pp. 862—877.
 32. Joshi A., Dencker John C., Franz G. Generations in organizations. Research in Organizational Behavior, 2011. Vol. 31, pp. 177—205.
 33. Mannheim K. The Problem of Generations. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge and Kenan, 1952.
 34. Salajana Florin D., Schonwetterb Dieter J., Cleghornc Blaine M. Student and faculty inter-generational digital divide: Fact or fiction? Computers & Education, 2010. Vol. 55. Issue 3, рр. 1393—1403.
 35. Shapiro J., Douglas K., de la Rocha O., Radecki S., Vu C., Dinh T. Generational Differences in Psychosocial Adaptation and Predictors of Psychological Distress in a Population of Recent Vietnamese Immigrants. Journal of Community Health, 1999. Vol. 24, no. 2, pp. 95—113.
 36. Strauss W., Howe, N. The Fourth Turning: An American Prophecy —What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny. N. Y.: Broadway Books, 1997.
 37. Wernera P., Buchbinderb E., Lowensteina A., Livnib T. Mediation across generations: A tri-generational perspective. Journal of Aging Studies, 2005. Vol. 19. Issue 4, рр. 489—502.
 38. Zeldin S., Christens Brian D., Powers Jane L. The Psychology and Practice of Youth-Adult Partnership: Bridging Generations for Youth Development and Community Change. American Journal of Community Psychology. June 2013. Vol. 51. Issue 3—4, pp. 385—397.
 39. Zopiatis A., Krambia-Kapardis M., Varnavas A. Y-ers, X-ers and Boomers: Investigating the multigenerational (mis)perceptions in the hospitality workplace. Tourism and Hospitality Research, 2012. Vol. 12, no. 2, рр. 101—121.

Information About the Authors

Nadezhda V. Sivrikova, PhD in Psychology, Associate Professor of the Chair of Social Work, Pedagogy and Psychology, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9757-8113, e-mail: bobnv79@mail.ru

Metrics

Views

Total: 3593
Previous month: 16
Current month: 2

Downloads

Total: 3246
Previous month: 3
Current month: 0