Prospects for Research Training Activities in the Context of the Problems of the Modern Practice of Primary School

1179

Abstract

The article describes the current problems of research training activities in terms of the requirements of the Federal state educational standard of primary education. The initial methodological basis for the formulation of the problems is the theory of developmental education by Davydov and his followers. The article raises the question of the possibility of using the ideas of Dewey and Maslow to develop research training activities. There is the analysis of such subjects as formulating and performing learning tasks as a way of mastering theoretical knowledge in «from abstract to particular» microcycle; the content of theoretical generalizations formed before training activities (naive scientific concepts); forms of assimilation into the collective training activities; forms of cooperation in teaching and project activities; the content and form of requirements for training activities. Possible practical use of the study results are described. This area provides a lot of topics for Master’s thesis in the “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education” research Master’s program.

General Information

Keywords: learning activities, developmental education, psychological and pedagogical research, primary school

Journal rubric: Pedagogical Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200306

For citation: Guruzhapov V.A. Prospects for Research Training Activities in the Context of the Problems of the Modern Practice of Primary School . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 44–55. DOI: 10.17759/pse.2015200306. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Ageev V.V., Davydov V.V., Rubtsov V.V. Obra­zovanie kak mekhanizm postroeniya sovmestnykh deistvii [Education as a mechanism for building a joint action]. Psikhologicheskii zhurnal [Psychologi­cal Journal], 1985, Vol. 6, no. 4, pp. 120–129.
 2. Alekseev N.G. Formirovanie osoznannogo reshe­niya uchebnoi zadachi [Formation of a conscious decision of educational tasks]. Pedagogika i logika [Pedagogy and Logic], Moscow: Kastal’, 1993. 430 p.
 3. Vorontsov A.B. Pedagogicheskaya tekhnologiya kontrolya i otsenki uchebnoi deyatel’nosti [Peda­gogical technology of monitoring and evaluation of training activities], Moscow: Izdatel’ Rasskazov A.I., 2002. 303 p.
 4. Guzman R.Ya. Rol’ modelirovaniya sovmestnoi deyatel’nosti v reshenii uchebnykh zadach [Role of modeling of joint activity in solving the educational problems]. Voprosy psikhologii [Questions of Psy­chology], 1980, no. 3, pp. 133–136.
 5. Guruzhapov V.A. K probleme otsenki metapred­metnoi kompetentnosti ispytuemykh [Elektronnyi resurs] [On the problem of assessment metasubject competency of testee]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], PSYEDU.ru. 2012, no. 1. URL: http://www.psyedu. ru/journal/2012/1/2771.phtml (Accessed: 05.09.15).
 6. Guruzhapov V.A. Uchet mnozhestvennosti re­shenii zadach na razvitie metapredmetnykh kom­petentsii v protsesse stsenirovaniya uchitelem uchebno-razvivayushchikh situatsii [Accounting for a multiplicity of solutions of problems on the deve­lopment of competencies in metasubject during the process of performance teaching and developing situation by teacher]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2012, no. 1, pp. 40–45.
 7. Guruzhapov V.A., Shergina M.A. Razvitie po­nimaniya mladshimi shkol’nikami obraza geroya-sver­stnika v protsesse analiza proizvedenii detskoi khu­dozhestvennoi literatury [Developing an understanding of younger schoolboys image of the hero-peer in the analysis of works of children’s literature]. Psikhologi­cheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Sci­ence and Education], 2013, no. 4, pp. 45–56.
 8. Guruzhapov V.A., Shilenkova L.N. Umenie analizirovat’ uslovie zadachi kak metapredmetnyi rezul’tat obucheniya [Elektronnyi resurs] [The ability to analyze the condition of the problem as a meta­subject result of learning]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education] PSYEDU.ru. 2013, no. 5. URL: http:// psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n5/Gurugapov_ Schilenkova.shtml (Accessed: 14.08.2015).
 9. Davydov V.V. Vidy obobshcheniya v obuchenii [Types of generalization in learning]. Moscow: Peda­gogika, 1997. 262 p.
 10. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya [Problems of developmental education]. Moscow: Pedagogika, 1986. 240 p.
 11. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obu­cheniya [The theory of developmental learning]. Moscow: INTOR, 1996. 544 p.
 12. Davydov V.V., Gorbov S.F., Mikulina G.G., Savel’eva O.V. Obuchenie matematike. 1 klass. (Metodicheskoe posobie dlya uchitelei trekhletnei nachal’noi shkoly) [Teaching mathematics. 1 grade. (Toolkit for three years of primary school teachers)]. Moscow: MIROS, 1995. 192 p.
 13.  Davydov V.V., Slobodchikov V.I., Tsuker­man G.A. Mladshii shkol’nik kak sub”ekt uchebnoi deyatel’nosti [Junior high school student as the sub­ject of learning activities]. Voprosy psikhologii [Ques­tions of Psychology], 1992, no. 3–4, pp. 14–19.
 14. D’yui Dzh. Demokratiya i obrazovanie [Democ­racy and Education]. Moscow: Pedagogika-press, 2000. 384 p. (In Russ.).
 15. D’yui Dzh. Psikhologiya i pedagogika myshleni­ya [Psychology and Pedagogy of thinking]. Moscow: Sovershenstvo, 1997. 208 p. (In Russ.).
 16. Asmolov A.G. (eds.) Kak proektirovat’ universal’­nye uchebnye deistviya v nachal’noi shkole: ot de­istviya k mysli: posobie dlya uchitelya [How to design universal design learning activities in elementary school, from action to thought].  Moscow: Prosve­shchenie, 2008. 151 p.
 17. Kudina G.N., Novlyanskaya Z.N. Osnovnye printsipy i metody kursa «Literatura kak predmet esteticheskogo tsikla» [The basic principles and me­thods of the course “Literature as a subject of aes­thetic cycle”]. Psikhologicheskaya nauka i obra­zovanie [Psychological Science and Education], 1996, no. 4, pp. 48–52.
 18. Kudryavtsev V.T. Razvitoe detstvo i razviva­yushchee obrazovanie: kul’turno-istoricheskii pod­khod. V dvukh chastyakh. Chast’ 1. [Developed childhood and developing education: a cultural-historical approach. In two parts. Part 1]. Dubna: Upravlenie doshkol’nogo obrazovaniya, 1997. 158 p.
 19. Margolis A.A., Rubtsov V.V. Psikhologo-peda­gogicheskaya podgotovka uchitelya dlya novoi shkoly [Psycho-pedagogical training of teachers for the new school]. Psikhologo-pedagogicheskoe obespechenie natsional’noi obrazovatel’noi ini­tsiativy «Nasha novaya shkola» [Psycho-peda­gogical maintenance of national educational ini­tiative “Our new school”]. Moscow: MGPPU, 2010, pp. 68–91.
 20. Guruzhapov V. A. Prospects for Research Training Activities in the Context of the Problems of the Modern Practice of Primary School. Psychological Science & Education, 2015, vol. 20, no. 3
 21. Maslou A.G. Dal’nie predely chelovecheskoi psikhiki [The farthest limits of the human psyche]. Saint Petersburg: Evraziya, 1999. 432 p.
 22. Nezhnov P.G., Khasan B.I. (eds.). Monitoring uchebno-predmetnykh kompetentsii v nachal’noi shkole [Monitoring of learning-subject specific com­petences in primary school]. Moscow: Universitet­skaya kniga, 2007. 112 p.
 23. Moro M.I., Volkova S.I., Stepanova S.V. Matema­tika. 1 klass. Uchebnik dlya obshcheobrazovatel’nykh uch-rezhdenii: V dvukh chastyakh. Chast’ 1. [Mathe­matics. 1 class. Textbook for educational institu­tions: In 2 parts. Part 1]. Moscow: Prosveshchenie, 2011. 127 p.
 24. Pere-Klermon A.N. Rol’ sotsial’nykh vzaimode­istvii v razvitii intellekta detei [The role of social inter­actions in the development of children’s intelligence]. Moscow: Pedagogika, 1991. 248 p. (In Russ.).
 25. Poluyanov Yu.A. Izobrazitel’noe iskusstvo. Poso­bie dlya uchitelya. Ch.1: soderzhanie, metodika i orga-nizatsiya zanyatii v nachal’noi shkole [Visual arts. Teacher’s Guide. Part 1: the content, methods and organization of classes in elementary school]. Moscow: VLADOS, 1997. 48 p.
 26. Repkin V.V. Nachal’nyi etap razvivayushchego obucheniya russkomu yazyku v srednei shkole. (Kontseptsiya i programma) [The initial stage of de­veloping training to Russian in high school (The con­cept and program)]. Repkin V.V. (eds). Khar’kov-Tomsk: Peleng. 1992. 82 p.
 27. Rubtsov V.V. V.V. Davydov – osnovatel’ na­uchnoi shkoly i direktor Psikhologicheskogo in­stituta RAO [the founder of the scientific school and the director of the Psychological Institute of RAS]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical Psychology], 2005, no. 2, pp. 17–29.
 28. Rubtsov V.V. Sotsial’no-geneticheskaya psikho­logiya razvivayushchego obrazovaniya: deya­tel’nostnyi podkhod [Socio-genetic psychology of developmental education: activity approach]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya
 29. Guruzhapov V.A., Makarovskaya Z.V., Maksimov L.K. Kompetentnostno-deya­tel’no-stnyi podkhod k proektirovaniyu i razrabotke novoi modul’noi OPOP issledovatel’skoi magis­tratury «Kul’turno-isto-richeskaya psikhologiya deyatel’nostnyi podkhod v obrazovanii»: napravlenie podgotovki – Psikhologo-pedagogicheskoe obrazo­vanie [Competence-active approach to the de­sign and development of a new modular BPEP re­search Magistrates’ «Cultural-historical psycholo­gy and activity approach in education»: the di­rection of training – Psycho-pedagogical educa­tion]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psy­chological Science and Education], 2014. Vol. 19. no. 3. pp. 127–142.
 30. Rubtsov V.V, Margolis A.A., Guruzhapov V.A. Kul’turno-istoricheskii tip shkoly (proekt razrabotki) [The cultural-historical type of school (project of elaboration)]. Psikhologicheskaya nauka i obra­zovanie [Psychological Science and Education], 1996, no. 4, pp. 79–94.
 31. Rubtsov V.V., Margolis A.A., Guruzhapov V.A. O deyatel’nostnom soderzhanii psikhologo-pedago­gicheskoi podgotovki sovremennogo uchitelya dlya novoi shkoly [About the activity content of psycho­logical-pedagogical preparation of modern tea­chers for the new school]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-historical Psychology]. 2010, no. 4, pp. 62–68.
 32. Sokolov V.L. Opyt diagnostiki analiza i refleksii kak universal’nykh uchebnykh deistvii [Experience in diagnosis of analysis and reflection as a universal educational actions]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2012, no. 3, pp. 29–33.
 33. Federal’nyi gosudarstvennyi obrazovatel’nyi standart obshchego (nachal’nogo) obrazovaniya [The Federal state educational standard of general (primary) education]. Moscow: Prosveshchenie, 2011. 32 p.
 34. Tsukerman G.A. Vidy obshcheniya v obuchenii. [Types of communication in learning]. Tomsk: Pe­leng. 1993. 268 p.
 35. Chudinova E.V. Rabota s gipotezami detei v sis­teme obucheniya El’konina – Davydova [Working with children’s hypothesis in the education system of Elkonin – Davydov]. Voprosy psikhologii [Questions of Psychology], 1998, no. 5, pp. 85–93.

Information About the Authors

Victor A. Guruzhapov, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Chair of Pedagogical Psychology, Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Senior Researcher, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Metrics

Views

Total: 2788
Previous month: 15
Current month: 4

Downloads

Total: 1179
Previous month: 3
Current month: 0