Специфика синдрома выгорания в профессиях с высоким уровнем стресса

87

Аннотация

Рассматриваются причины и последствия синдрома профессионального выгорания. Анализируются симптомы синдрома выгорания. Выделяются организационные и личностные факторы снижения психической стабильности и успешности человека в профессиональной среде. Обсуждаются эмпирические результаты исследования выгорания в профессиях с повышенным риском раннего развития его симптомов. В качестве метода исследования используется Опросник поведения и переживания, связанного с работой (АVEM — Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster). Представлены результаты, полученные в группе менеджеров, среднего медицинского персонала, работников полиции и сотрудников пенитенциарных учреждений. Показана специфика развития синдрома профессионального выгорания в каждой обследованной группе. Представлены подходы к разработке профилактики выгорания в отдельных профессиональных группах.

Общая информация

Ключевые слова: выгорание, деятельность , профессиональная деятельность

Рубрика издания: Психология труда, инженерная психология, эргономика

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Ронгинская Т.И. Специфика синдрома выгорания в профессиях с высоким уровнем стресса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2016. № 2. С. 107–121.

Литература

Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: АСТ, 2005. С. 155–156.

Seligman M. E. P. Psychologia pozytywna // Czapiński J. (red). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN, 2005. S. 18–33.

Freudenberg H. J. Staff burn-out // Journal of Social Issues. M. 30. 1974. P. 159–165.

Barth A.-R. Burnout bei Lehrern. Gottingen: Hogrefe, 1992. 215 S.

Burisch M. Das Burnout-Syndrom — Th eorie der inneren Erschopfung. Berlin; Heidelberg: Springer, 1989. 261 S.

Cherniss C. «Job burnout»: Crowing worry for workers, bosses // U.S. News & World Report. Vol. 88. 1980. P. 71–72.

Freudenberger H., North G. Burn-out bei Frauen. Uber das Gefuhl des Ausgebranntseins. Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag GmbH, 1992. 305 S.

Kliś M., Kossewska J. Zespoł wypalenia zawodowego a cechy osobowości nauczycieli // Rongińska T., Gaida W., Schaarschmidt U. (red). Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Zielona Gora, Potsdam: Universitat Potsdam — Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Gora, 1998. S. 87–97.

Lauderdale M. L. Burnout: Strategies for Personal and Organizational Life, Speculations on Evolving Paradigms. San Diego. CA: Learning Concepts, subsidiary of University Associates. 1982. 334 p.

Maslach Ch. Understanding burnout: Defi nitional issues in analyzing a complex phenomenon // Paine W. S. Job, Stress and Burnout. Beverly Hills: Sage. 1982. P. 26–31.

Maslach C., Jackson S.E. Maslach Burnout Inventory (MBI): Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press. 1986. 112 p.

Maslach Ch., Leiter M. P. Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. 220 s.

Rongińska T. Źrodła i przejawy wypalenia psychicznego w zawodzie nauczycielskim // Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne. Materiały konferencji naukowej «Diagnostyka edukacyjna jako dziedzina kompetencji pedagogicznych». Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. S. 165–173.

Rongińska T. Wczesna profi laktyka wypalenia zawodowego wśrod przyszłych nauczycieli // Osoba – edukacja – dialog / eds Ledzińska M., Rudkowska G., Wrona L. 2 T. Krakow; Wydaw: Naukowe Akademii Pedagogicznej. 2002. T. 2. S. 82–91.

Rongińska T. Profi laktyka syndromu wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej //Prolegomena bezpieczeństwa publicznego / red. nauk. T. Zaborowski. Zielona Gora: Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansow Międzynarodowych im. Jana Pawła II. 2010. S. 57–60.

Rudow B. Die Arbeit des Lehrers. Bern: Hans Huber, 1994. 274 S.

Schaarschmidt U., Fischer A. W. Bewa1tigungsmuster im Beruf: Personlichkeitsunterschiede in der Auseinandersetzung mit der Arbeitsbelastung. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2001. 176 S.

Wrona-Polańska H. Radzenie sobie ze stresem w aspekcie profi laktyki i promocji zdrowia // Rongińska T., Gaida W., Schaarschmidt U. (red.). Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim. Zielona Gora-Potsdam: Universitat Potsdam – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Gora, 1998. S. 119–127.

Водопьянова Н. Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2011. 160 с.

Водопьянова Н. Е. Ресурсное обеспечение противодействия профессиональному выгоранию субъектов труда: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. СПб., 2014. 50 с.

Wielowymiarowość wspołczesnej medycyny / Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Kułak W (red.). Białystok: Uniwersytet Medyczny. Wydział Nauk o Zdrowiu, 2012. 614 s.

Bishop G. D. Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2000. 598 s.

Sheridan Сh. L., Radmacher S. A. Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1998. 529 s.

Siegrist J. Contributions of sociology to the prediction of heart disease and their implications for public health // European Journal of Public Health. Vol. 1. 1991. Р. 10–21.

Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья: учеб. пособие. СПб.: Балтийская педагогическая академия, 1998. 158 с.

Никифоров Г. С. Психология здоровья. СПб.: Речь, 2002. 250 с.

Психология здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. СПб.: Питер, 2003. 606 с.

Lazarus R. S. Th e stress and coping paradigm // Bond L. A., Rosen J. C. (red.) Competence and coping during adulthood. Hanover: University Press of New England, 1980. P. 28–74.

Antonovsky A. Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia // Psychologia zdrowia / Heszen Nejodek I., Sęk H. (red.). Warszawa: PWN, 1997. S. 206–232.

Schaarschmidt U., Fischer A. W. AVEM — ein diagnostisches Instrument zur Diff erenzierung von Typen gesundheitsrelevanten Verhaltens und Erlebens gegenuber der Arbeit // Zeitschrift fur Diff erentielle und Diagnostische Psychologie. 1997. N 18, Heft . 3. S. 151–163.

Rongińska T., Gaida W. Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Polska adaptacja kwestionariusza «Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą» (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster — AVEM) U. Schaarschmidt’a i A. Fischer’a. Zielona Gora: Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego. 2012. 112 s.

Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический журнал. 2002. Т. 23, № 3. С. 85–96.

Friedman M., Rosenman R. H. Type a behavior and your heart. New York: Knopf, 1974. 276 p.

Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Стресс-менеджмент: настоящее и будущее // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / под ред. Г. С. Никифорова. СПб.: Речь, 2010. C. 554–597.

Rongińska T. Th e prevention of the managers’ professional burnout syndrome // Management. 2011. Vol. 15, N 1. P. 101–114.

Rongińska T. Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy // Problemy Profesjologii: połrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. 2012. N 2. S. 27–35.

Stokols D. Toward a psychological theory of alienation // Psychological review. 1975. Vol. 82, N 1. Р. 26–44.

38. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: Питер, 1999. 105 с.

Бойко В. В. Энергия эмоций. СПб.: Питер, 2004. 474 с.

Schmidbauer W. Die hilfl osen Helfer. Uber die seelische Problematik helfender Berufe. Reinbek: Rowohlt, 1997. 230 S.

Орел В. Е. Исследование феномена психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Проблемы общей и организационной психологии. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1999. С. 76–97.

Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования // Психологический журнал. 2001. Т. 15, № 1. С. 89–99.

Орeл В. Е. Синдром психического выгорания личности. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. 330 с.

Информация об авторах

Ронгинская Татьяна Ивановна, доктор психологических наук, профессор, Зеленогурский университет, Польша, e-mail: t.ronginska@wpsnz.uz.zgora.pl

Метрики

Просмотров

Всего: 161
В прошлом месяце: 22
В текущем месяце: 0

Скачиваний

Всего: 87
В прошлом месяце: 12
В текущем месяце: 0