Alexandr Grigor’evich Asmolov

Alexandr Grigor’evich Asmolov

PsyJournalsID: 1762

Doctor of Psychology, Professor, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, agas@mail.ru

Last updated: 19.10.2018

Journal Articles 3

Cultural-Historical Psychology (2018. Vol. 14, no. 3, pp. 5–30)
Rubtsov V.V., Lektorsky V.A., Elkonin B.D., Asmolov A.G., Kudryavtsev V.T., Froumin I.D., Gromyko Y.V., Bolotov V.A., Lazarev V.S., Kravtsov G.G., Kravtsova E.E., Zuckerman G.A., Urazalieva G.K., Kovaleva T.M.