Natalia Andreevna Baykovskaya

Natalia Andreevna Baykovskaya

PsyJournalsID: 5953

Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, baykovskaya@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4206-4953

Last updated: 06.10.2022