Vladimir Aleksandrovich Kudryavtsev

Vladimir Aleksandrovich Kudryavtsev

PsyJournalsID: 7132

PhD in Psychology, Chair of Special Pedagogy and Psychology, Nizhny Novgorod state pedagogical University named after K. Minin, Nizhniy Novgorod, Russia, kudvol@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-2405-4946

Last updated: 31.01.2024

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 2

Proceeding Articles on PsyJournals.ru Portal 1