Introduction of Research Master Students in the Problems of the Organization of Learning Activities in the Secondary School (Based on the Natural Sciences)

751

Abstract

The article focuses on the designing of disciplines, based on the competence and activity approach to the content and methods of training of future teachers in the research psycho-pedagogical master’s program. Particular attention is paid to the creation of problematic situations, in which research master students find themselves in the position of supervisors examining the educational activity. The authors provide examples of how students perform expert-analytical tasks based on analysis of training activities developed in the theory of developmental education by Davydov scholar school. There are samples of test items to assess how students have learned the content of the discipline, as well as to determine their ability and willingness to perform professional activities. These tasks were performed by master students as well as developing training teachers in elementary school and secondary school teachers. Testing the «Design and research of learning activities in the science lessons in secondary school» course allows us pre argue that psycho-pedagogical research master program allows to train future research training specialist using professional tasks related to expertise and design of training activities. Master students reach an acceptable level of competence for the performing the expert-analytical tasks. We propose to discuss if natural-scientific training of master students is one of the conditions for full cooperation between future research training specialist and teachers in order to improve the education of adolescents in the field of natural sciences.

General Information

Keywords: psycho-pedagogical education, research master program, research teacher, activity approach, learning activities, developing training, secondary school

Journal rubric: Educational Psychology

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2015200313

For citation: Guruzhapov V.A., Sanina S.P. Introduction of Research Master Students in the Problems of the Organization of Learning Activities in the Secondary School (Based on the Natural Sciences) . Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 121–132. DOI: 10.17759/pse.2015200313. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Bolotov V.A. K voprosam o reforme pedagogi­cheskogo obrazovaniya [Among the issues on the re­form of teacher education]. Psikhologicheskaya na­uka i obrazovanie [Psychological Science and Educa­tion], 2014, no. 3, pp. 32–40 (In Russ., abstr. in Engl.).
 2. Vygotskii L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya [Educational Psychology]. Moscow: Pedagogika, 1991. 480 p. (In Russ., abstr. in Engl.).
 3. Vygotskii L.S. Psikhologiya i uchitel’ [Elektronnyi resurs] [Psychology and Teacher]. Krasilo A.I. (eds.) Khrestomatiya po pedagogicheskoi psikhologii [Cchrestomathy of Educational Psychology] Сompil.
 4. A.I. Krasilo, A.P. Novgorodtseva. Moscow: Mezh­dunarodnaya pedagogicheskaya akademiya [In­ternational Pedagogical Academy], 1995, pp. 253– 258.URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid =59998 (Accessed: 01.04.2015).
 5. Guruzhapov V.A. Voprosy ekspertizy sovre­mennykh obrazovatel’nykh tekhnologii [Questions of examination of modern educational technolo­gies]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 1997, no 2, pp. 95–103 (In Russ., abstr. in Engl.).
 6. Guruzhapov V.A. Voprosy ekspertizy uchebnogo protsessa razvivayushchego obucheniya (Sistema El’konina — Davydova) [Questions of examination of the educational process of developing training (System of Elkonin – Davydov)]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 1996, no. 1, pp. 95-–102 (In Russ., ab­str. in Engl.).
 7. Davydov V.V., Repkin V.V. Organizatsiya raz­vivayushchego obucheniya v V-IX klassakh sred­nei shkoly. Rekomendatsii dlya uchitelei, rukovo­ditelei shkol i organov upravleniya obrazovaniem [Organization of developing training in V-IX high school. Recommendations for teachers, school managers and education authorities]. Psikhologiche­skaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 1997, no. 1, pp. 15–34 (In Russ., abstr. in Engl.).
 8. Demonstratsionnyi variant kontrol’nykh izmeri­tel’nykh materialov dlya provedeniya v 2014 godu osnovnogo gosudarstvennogo ekzamena po fizike [Elektronnyi resurs] [Demo version control measurement materials for the 2014 basic state exam in physics]. URL: http://fipi.ru/oge-i-gve-9/ demoversii-specifikacii-kodifikatory (Accessed: 01.04.2015).
 9. Nezhnova P.G (eds.) Diagnostika uchebnoi us­peshnosti v nachal’noi shkole [Diagnosis of edu­cational success in elementary school]. Nezh­nova P.G (eds.) Moscow: Otkrytyi institut «Raz­vivayushchee obrazovanie», 2009., 168 p.
 10. Kasprzhak A.G., Kalashnikov S.P. Prioritet obra­zovatel’nykh rezul’tatov kak instrument modernizat­sii programm podgotovki uchitelei [Priority of edu­cational outcomes as a tool for the modernization of teacher training programs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014, Vol. 19, no. 3, pp. 87–104 (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Kontseptsiya «Kompleksnaya programma po­vysheniya professional’nogo urovnya pedagogiche­skikh rabotnikov obshcheobrazovatel’nykh organi­zatsii» [The concept of «comprehensive prog-ram to improve the professional skills of teachers of edu­cational institutions»]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 5–10 (In Russ., abstr. in Engl.).
 12. Vorontsov A.B. (ed.) Kontseptsiya razvivayu­shchego obucheniya v osnovnoi shkole. Uchebnye programmy (Sistema D.B. El’konina – V.V. Davy­dova) [The concept of developmental education at the basic school. Training programs (System Elkonin – Davydov)]. Moscow: VITA-PRESS, 2009. 448 p.
 13.  Margolis A.A. Problemy i perspektivy razvitiya pedagogicheskogo obrazovaniya v RF [Problems and Prospects of Teacher Education in the Russian Federation]. Psikhologicheskaya nauka i obrazova­nie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 41–57 (In Russ., abstr. in Engl.).
 14.  Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii os­novnykh professional’nykh obrazovatel’nykh prog­ramm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom peda­goga: predlozheniya k realizatsii deya-tel’nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogi-cheskikh kad­rov [Requirements for the modernization of ba­sic professional educational programs (BPEP) teacher training in accordance with the profes­sional standard of the teacher: proposals for the implementation of the active approach in teacher training]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education]. 2014. Vol. 19, no. 3. pp. 105–126 (In Russ., abstr. in Engl.).
 15. Planiruemye rezul’taty osvoeniya OP OOO [Elektronnyi resurs] [Expected outcomes of deve­lopment EP BGE]. URL: http://www.eurekanet.ru/ ewww/info/library.html (Accessed: 01.04.2015).
 16. Press-reliz: Pedagogi-issledovateli: kto oni? [Elektronnyi resurs] [Press release: Teachers-resear­chers: who they are?]. URL: http://xn--c1arkau.xn-­p1ai/presses/show/160 (Accessed: 01.04.2015).
 17. Dneprov D. (eds.) Primernye programmy po pred­metam federal’nogo komponenta gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta: Sbornik normativnykh dokumentov [Sample program in the subjects of the federal component of the state educational stan­dard]. Moscow: Drofa, 2009, pp. 3–4.
 18. Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarov­skaya Z.V., Maksimov L.K. Kompetentnostno­deyatel’nostnyi podkhod k proektirovaniyu i raz­rabotke novoi modul’noi OPOP issledovatel’skoi magistratury «Kul’turno-istoricheskaya psikhologi­ya i deyatel’nostnyi podkhod v obrazovanii»: naprav­le-nie podgotovki – Psikhologo-pedagogicheskoe obrazovanie [Competence-active approach to the design and development of a new modular BPEP research Magistrates’ «Cultural-historical psycho-logy and activity approach in education»: the direction of training – Psycho-pedagogical education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazo­vanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19. no. 3, pp. 127–142 (In Russ., abstr. in Engl.).
 19. Safronova M.A., Bysik N.V. Opisanie proekta modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Description of the project of modernization of teacher education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19. no 3, pp. 78–86 (In Russ., abstr. in Engl.).
 20. Tsukerman G.A., Venger A.L. Razvitie ucheb­noi samostoyatel’nosti sredstvami shkol’nogo obrazovaniya [The development of educational self-sufficiency by the school formation resources]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psy­chological Science and Education], 2010. Vol. 4, pp. 77–90 (In Russ., abstr. in Engl.).
 21. Chudinova E.V. Eksperimentirovanie kak pred­met osvoeniya v shkole [Elektronnyi resurs] [Expe­rimentation as a subject in the school development]. URL: http://www.n-bio.ru/teachers/10 (Accessed: 01.04.2015).
 22. El’konin B.D., Vorontsov A.B., Chudinova E.V. Podrostkovyi etap shkol’nogo obrazovaniya v sis­teme D.B. El’konina – V.V. Davydova [Adolescence stage of school education in the system of D.B. El­konin–V.V. Davydova]. Voprosy obrazovaniya [Education Matters], 2004. Vol. 3, pp. 118–142.

Information About the Authors

Victor A. Guruzhapov, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Chair of Pedagogical Psychology, Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology & Education, Senior Researcher, Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Svetlana P. Sanina, PhD in Education, Associate Professor, Chair of Pedagogical Psychology named after Professor V. A. Guruzhapov, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4033-3913, e-mail: saninasp@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2398
Previous month: 6
Current month: 7

Downloads

Total: 751
Previous month: 2
Current month: 0