Development of Primary School Teacher’s Competences in the Process of Solving Professional Tasks

1070

Abstract

This article deals with the problem of development of primary school teacher’s professional competences in the sphere of organization and formation elementary school pupils’ skills of educational cooperation. The article provides results of the research, which is directed at the study of teachers’ notions of productive methods of teacher and pupil collaboration and at development of elementary school teachers’ professional competences. The certain hypothesis is put to a test: a manner of cooperation, based on educational collaboration principles, contributes to development of primary school teacher’s competences. The principle of educational professional goals, considered constructive, development is shown. An instance of a task is exemplified: the task targets the study of effective cooperation methods between teacher and pupils and allows organization of a productive way of cooperation between students. The effectiveness of professional tasks usage in development of teachers’ competences within the confines of professional education is proven.

General Information

Keywords: professional standards, professional activities, teacher, competence, skill improvement, elementary school, educational cooperation, joint activity, a professional task

Journal rubric: Psychology of Education

Article type: scientific article

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080405

For citation: Sanina S.P. Development of Primary School Teacher’s Competences in the Process of Solving Professional Tasks [Elektronnyi resurs]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie psyedu.ru [Psychological Science and Education psyedu.ru], 2016. Vol. 8, no. 4, pp. 41–49. DOI: 10.17759/psyedu.2016080405. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

  1. Guruzhapov V.A., Sanina S.P. Vvedeniestudentovissledovatel'skoimagistratury v problemyorganizatsiiuchebnoideyatel'nosti v osnovnoishkole (namaterialeestestvennonauchnykhdistsiplin) [Introduction of Research Master Students in the Problems of the Organization of Learning Activities in the Secondary School (Based on the Natural Sciences)]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 121–132. doi:10.17759/pse.2015200313. (InRuss., аbstr. inEngl.).
  2. Asmolov A.G. (ed.) Kakproektirovat' universal'nyeuchebnyedeistviya v nachal'noishkole: otdeistviya k mysli: posobiedlyauchitelya [How to design a universal educational activities in elementary school, from action to thought]. Moscow: Prosveshchenie, 2008. 151 p.
  3. Margolis A.A., Rubtsov V.V. Psikhologo-pedagogicheskayapodgotovkauchitelyadlyanovoishkoly [Psychological and pedagogical training of teachers for the new school]. Obrazovatel'nayapolitika[Educational policy], 2010, no. 5-6 (43-44). 1, pp. 62-68. (In Russ., Abstr. in Engl.)
  4. Polivanova N.I., Rivina I.V. Printsipy i formyorganizatsiisovmestnoiuchebnoideyatel'nosti [Principles and forms of organization of joint training activities]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 1996, no. 2, рр. 43-53.
  5. Professional'nyistandartPedagog (pedagogicheskayadeyatel'nost' v doshkol'nom, nachal'nomobshchem, osnovnomobshchem, srednemobshchemobrazovanii) (vospitatel', uchitel') [Professional Standard of "Teacher (Teaching Activities in Preschool, Primary General, Basic General, Secondary General Education)"]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2014. Vol. 19, no. 3, pp. 11–31. (InRuss., аbstr. inEngl.)
  6. Rubtsov V.V. Sotsial'no-geneticheskayapsikhologiyarazvivayushchegoobrazovaniya: deyatel'nostnyipodkhod [Socio-genetic developmental psychology of education: the activity approach]. Moscow: MGPPU, 2008. 416 p. Elektronnayabiblioteka MGPPU [Digital Library MGPPU]. URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=73234 (Accessed 04.01.2016).
  7. Khasan B.I. Soderzhatel'nyikonflikt – uslovieuchebnoideyatel'nosti i mekhanizmeerazvitiya [Meaningful conflict - a condition of educational activity and the mechanism of its development]. Sovremennoesostoyanie i perspektivyrazvivayushchegoobucheniya [Current state and prospects of developing training]. Krasnoyarsk: Publ. KGU, 1990. pp. 22–27.
  8. Tsukerman G.A., Venger A.L. Razvitieuchebnoisamostoyatel'nostisredstvamishkol'nogoobrazovaniya  [Development of Learning Autonomy by the Means of School Education]. Psikhologicheskayanauka i obrazovanie[Psychological Science and Education], 2010, no. 4, pp. 77–90.
  9. Chudinova E.V. (ed.) Ekspress-diagnostikaosnovnykhobrazovatel'nykhrezul'tatovnachal'noi i osnovnoishkole [Express-diagnostics of the main educational outcomes in primary and basic school]. Moscow:  Publ. «Author'sClub», 2016. 60 p.

Information About the Authors

Svetlana P. Sanina, PhD in Education, Associate Professor, Chair of Pedagogical Psychology named after Professor V. A. Guruzhapov, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4033-3913, e-mail: saninasp@mgppu.ru

Metrics

Views

Total: 2334
Previous month: 16
Current month: 7

Downloads

Total: 1070
Previous month: 0
Current month: 0