Social Psychology and Society

[Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo]
WoS Scopus

Issue Contents 2018. Vol. 9, no. 1

Socio-psychological problem of organizational psychology and management psychology

Empirical Research