Ларионов Павел Михайлович

Ларионов Павел Михайлович

PsyJournalsID: 10205

PhD, старший научный сотрудник лаборатории психологических тестов факультета психологии, Университет Казимира Великого, Быдгощ, Польша, pavel@ukw.edu.pl, pavlm@outlook.com

Дата последнего обновления: 10.04.2024

Публикации в журналах портала PsyJournals.ru 5

Другие публикации автора

1. Ларионов, П.М. (2020). Психосоматические отношения при артериальной гипертензии. Российский кардиологический журнал, 25(3), 121–128. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2020-3-3683

2. Ларионов, П.М. (2020). Алекситимия и агрессия как предикторы психоэмоциональных нарушений. Вестник психотерапии, 74(79), 76–96.

3. Ларионов, П.М. (2020). Социально-психологические факторы, провоцирующие агрессию у подростков. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология, 3, 74–91.

4. Агеенкова, Е.К., Ларионов, П.М. (2020). Жизненный сценарий и специфика эмоциональной сферы больных депрессией сквозь призму проективной психодиагностики. Медицинская психология в России, 12(1). https://doi.org/10.24412/2219-8245-2020-1-7

5. Агеенкова, Е.К., Ларионов, П.М. (2021). Жизненный сценарий и специфика эмоциональной сферы лиц с депрессивными расстройствами. Часть II. Сказки о прекрасном. Медицинская психология в России, 13(1). https://doi.org/10.24412/2219-8245-2021-1-7

6. Ларионов, П.М., Агеенкова, Е.К., Белашина, Т.В. (2021). Психометрические свойства русскоязычной версии краткой формы Пертской шкалы эмоциональной реактивности. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, 13(2), 26–33. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2021-2-26-33

7. Larionov, P. (2021). Psychological methods in treatment of essential hypertension. Arterial Hypertension, 25(2), 53–62. https://doi.org/10.5603/AH.a2021.0002

8. Larionov, P. (2021). Metody pomocy psychologicznej w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce, 7(2), 71–80.

9. Larionov, P., Mudło-Głagolska, K. (2021). Cognitive coping strategies and aggression in adolescents. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 47(3), 398–413. https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.767

10. Larionow, P., Mudło-Głagolska, K. (2021). Mental health risk factors during the COVID-19 pandemic in the Polish population. Psychiatria. https://doi.org/10.5603/PSYCH.a2021.0041

11. Mudło-Głagolska, K., Larionow, P. (2021). The role of harmonious and obsessive work passion and mental health in professionally active people during the COVID–19 pandemic in Poland: the mediating role of the cognitive coping strategies. Colloquium, 13(3), 103–119. http://doi.org/10.34813/28coll2021

12. Larionov, P., Mudło-Głagolska, K. (2021). Polish Adaptation of the Personal and General Belief in a Just World Scales. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 34(2), 245–264. http://doi.org/10.17951/j.2021.34.2.245-264

13. Larionow, P. (2022). Emotion regulation and the quality of life in patients with essential hypertension: a search for psychological targets. Arterial Hypertension, 26(2), 73–77. http://doi.org/10.5603/AH.a2022.0004

14. Larionow, P., Sołtys, M., Izdebski, P., Mudło-Głagolska, K., Golonka, J., Demski, M., Rosińska, M. (2022). Climate Change Anxiety Assessment: The Psychometric Properties of the Polish Version of the Climate Anxiety Scale. Frontiers in Psychology, 13, 870392. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.870392

15. Mudło-Głagolska, K., Larionow, P. (2022). Quality of Life in Schoolchildren, Their Parents and Teachers during the COVID-19 Pandemic: Psychosomatic Health, Teachers’ and Parents’ Burnout Along with the Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 36(1), 67–89. https://doi.org/10.12775/PBE.2022.004

16. Nartova-Bochaver, S.K., Donat, M., Kiral Ucar, G., Korneev, A.A., Heidmets, M.E., Kamble, S., Khachatryan, N., Kryazh, I. V., Larionow, P., Rodríguez-González, D., Serobyan, A., Zhou, C., Clayton, S. (2022). The role of environmental identity and individualism/collectivism in predicting climate change denial: Evidence from nine countries. Journal of Environmental Psychology, 84, 101899. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101899

17. Larionow, P., Mudło-Głagolska, K. (2022). Assessment of activation, intensity and duration of positive and negative emotions: psychometric properties of the Polish version of the Perth Emotional Reactivity Scale – Short Form. Current Issues in Personality Psychology. https://doi.org/10.5114/cipp/156146

18. Larionow, P., Preece, D.A., Mudło-Głagolska, K. (2022). Assessing alexithymia across negative and positive emotions: Psychometric properties of the Polish version of the Perth Alexithymia Questionnaire. Frontiers in Psychiatry, 13, 1047191. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.1047191

19. Larionow, P., Ageenkova, E.K., Dedenok, M.I. (2022). Towards Psychosomatic Medicine: The Role of Age and Emotional Characteristics in People with Psychosomatic Disorders. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 35(3), 143–156. https://doi.org/10.17951/j.2022.35.3.143-156

20. Le Hai, D., Larionow, P. (2022). W stronę psychologii i edukacji prośrodowiskowej: osobowościowe i socjodemograficzne korelaty tożsamości środowiskowej i dobrowolnej prostoty. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(4), 53–76. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2022.41.4.53-76

21. Larionow, P., Mudło-Głagolska, K., Michalak, M. (2023). W stronę medycyny psychosomatycznej. Właściwości psychometryczne polskiej wersji Subiektywnej listy dolegliwości Giessen (GBB-8) i rozpowszechnienie symptomów somatycznych wśród dorosłych Polaków. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 35(4), 117–138. http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.4.117-138

22. Larionow, P. (2023). Wybrane problemy badań w medycynie psychosomatycznej i sposoby ich rozwiązania: przestrzeń dla nowych osiągnięć. W: R. Ossowski, A. Błachnio, M. Wiłkość-Dębczyńska (red.), Człowiek w chorobie i we współczesnych zagrożeniach. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Pawłowi Izdebskiemu (s. 185–194). Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

23. Larionow, P., Mudło-Głagolska, K. (2023). The Patient Health Questionnaire-4: Factor structure, measurement invariance, latent profile analysis of anxiety and depressive symptoms and screening results in Polish adults. Advances in Cognitive Psychology, 19(2), 123–137. https://doi.org/10.5709/acp-0384-9

24. Larionow, P. (2023). Regulacja emocji a jakość życia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym: w poszukiwaniu celów psychoterapeutycznych. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce, 9(1), 34–40.

25. Mudło-Głagolska, K., Larionow, P. (2023). The role of study passion in the subjective vitality, academic burnout and stress: The person-oriented approach and latent profile analysis of study passion groups. Colloquium, 1(49), 85–104.

26. Larionow, P., Preece, D.A., Mudło-Głagolska, K. (2023). Psychometric Properties of the Polish Version of the Perth Emotional Reactivity Scale. International Journal of Cognitive Therapy. https://doi.org/10.1007/s41811-023-00172-2

27. Larionow, P., Pilarska, N., Mudło-Głagolska, K. (2023). Using fantasizing to feel more positive emotions may lead to adverse effects: Preliminary psychometric properties of the Polish version of the Emotion Regulation Questionnaire-Fantasizing. Psychiatria. https://doi.org/10.5603/PSYCH.a2023.0010

28. Mudło-Głagolska, K., Larionow, P. (2023). Passion for Studying and Emotions. Education Sciences, 13(7), 628. https://doi.org/10.3390/educsci13070628

Профили автора