Alisa V. Zhilinskaya

Alisa V. Zhilinskaya

PsyJournalsID: 2588

PhD in Psychology, Psychologist, University School, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, alisez@yandex.ru

Last updated: 19.06.2019

Journal Articles on PsyJournals.ru Portal 6