Vladimir Borisovich Dorokhov

Vladimir Borisovich Dorokhov

PsyJournalsID: 3367

Doctor of Biology, Head of the Laboratory, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, RAS, Moscow, Russia, vbdorokhov@mail.ru

Last updated: 18.04.2023