The self-learning organization as model of developmental training in the system of raising teacher's skill level

1465

Abstract

The conversion to the new educational paradigm in which the value of a teacher's self development is united with the value of a student's development and self-development, demands to revise the contents and forms of teacher training in the system of supplementary vocational training. From the point of view of humanitarian-and-anthropological paradigm, the theory of developing education and the theory of continued education of adults it is necessary to create the new model of activity con tents of the system of raising one's skill level for the purpose of the result to become new educational practice of developing education. The article reveals the variant of the decision of the given problem through projecting a self-educating organization as a developing model of postdegree education in which the category of activity contents of training acts as the essential and necessary factor of designing of developmental training practice and the source of adult educational inde pendence and professional self-development of a teacher.

General Information

Keywords: activity contents, selflearning organization, developing model of raising the level of one's skill

Journal rubric: Educational Psychology

For citation: Ignatieva G.A. The self-learning organization as model of developmental training in the system of raising teacher's skill level. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2005. Vol. 10, no. 4, pp. 47–57. (In Russ., аbstr. in Engl.)

References

 1. Gromyko Yu.V., Davydov V.V., Lazarev V.S., Rubcov V.V., Slobodchikov V.I. Koncepciya prognoza razvitiya obrazovaniya do 2015.g // Narodnoe obrazovanie. 1993. №1–2.
 2. Gromyko Yu.V. Proektirovanie i program mirovanie razvitiya obrazovaniya. M., 1996.
 3. Davydov V.V. Teoriya razvivayushego obucheniya M., 1996.
 4. Davydov V.V. Novyi podhod k ponimaniyu struk tury i soderzhaniya deyatel'nosti / Poslednie vystu pleniya. Moskva; Riga, 1998.
 5. Dusavickii A.K. Razvivayushee obrazovanie: teoriya i praktika. Har'kov, 2002.
 6. Zinchenko V.P. Psihologicheskie osnovy pe dagogiki (psihologopedagogicheskie osnovy postroeniya sistemy razvivayushego obucheniya
 7. D.B .El'konina–V.V .Davydova): Uchebnoe poso bie. M., 2002.
 8. Korenchenko R.A. Obshaya teoriya organi zacii: Uchebnik dlya vuzov. M., 2003.
 9. Kurkin E.B. Upravlenie innovacionnymi proek tami v obrazovanii. M., 2001.
 10. Problemy i perspektivy razvitiya sistemy El'ko nina–Davydova // Voprosy psihologii. 2002. №1.
 11. Razrabotka novogo soderzhaniya obrazovaniya i razvitie intellektual'nyh sposobnostei starshih shkol'nikov: Posobie dlya uchitelya. M., 2001.
 12. Slobodchikov V.I., Cukerman G.A. Genezis refleksivnogo soznaniya v mladshem shkol'nom vozraste // Voprosy psihologii. 1990. №2.
 13. Senge P. Pyataya disciplina: iskusstvo i prak tika samoobuchayusheisya organizacii: Per. s angl. M., 2003.
 14. Upravlenie shkoloi: teoreticheskie osnovy i metody / Pod red. V.S. Lazareva. M., 1997.

Information About the Authors

Galina A. Ignatieva, PhD in Psychology, Head of the Department of Pedagogy and Education, Associate Professor, Nizhny Novgorod Institute of education development, Nizhniy Novgorod, Russia, e-mail: gaididakt@rambler.ru

Metrics

Views

Total: 2405
Previous month: 3
Current month: 1

Downloads

Total: 1465
Previous month: 2
Current month: 1