Портал психологических изданий PsyJournals.ru
Каталог изданий 129Рубрики 53Авторы 9987Новости 1954Ключевые слова 5095 Подать рукописьRSS RSS
Клиническая и специальная психология - №1 / 2017 | Перейти к описанию
Web of Science СС

Включен в Web of Science СС (ESCI)

РИНЦ

Включен в Science Index

Входит в Ядро РИНЦ, Russian Science Citation Index

ВАК

CrossRef

Клиническая и специальная психология

Издатель: Московский государственный психолого-педагогический университет

ISSN (online): 2304-0394

DOI: https://doi.org/10.17759/cpse

Лицензия: CC BY-NC 4.0

Издается с 2012 года

Периодичность: 4 номера в год

Формат: сетевое издание

Язык журнала: русский, английский

Доступ к электронным архивам: открытый

 

Воплощение научных идей Л.С. Выготского в практику образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Польше 1457

|

Заорска М.
доктор педагогических наук, профессор, кафедра специальной педагогики, факультет общественных наук, Варминьско-Мазурский университет, член Комитета педагогических наук, Польская академия наук, Ольштын, Польша
e-mail: mzaorska@poczta.onet.pl

Аннотация

В статье представлена попытка анализа и описания воплощения концепции Л.С. Выготского в развитие польской психологии, педагогики и специальной педагогики. Особое внимание обращено на использование учения Л.С. Выготского в деятельности образовательных учреждений, целью которой является совершенствование и психолого-педагогическая терапия детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Описаны основные направления деятельности в сфере образования детей и молодежи, в которых влияние идей Л.С. Выготского особенно заметно: ранняя реабилитация, дошкольное воспитание, обучение в начальной школе, гимназиуме и средней школе.

Ссылка для цитирования

Литература
 1. Aouil B. Rozwój procesualnych aspektów myślenia w świetle związków z rozwojem osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchem / J. Trempały (ed.) // Rozwijający się człowiek. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP, 1995. S. 146–153.
 2. Brzezińska A., Lutomski G. Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2000. 258 s.
 3. Brzezińska A., Czuba T., Lutomski G., Smykowski B. Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1995. 326 s.  
 4. Dłuska J., Karwowska M., Karasińska W. Świat w zasięgu ręki. Bydgoszcz: SOSW, 2011. 127 s. 
 5. Filipiak E. Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według L.S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz: Wydawnictwo ArtStudio, 2015. 230 s.
 6. Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. Skala Gotowości Szkolnej Dziecka. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. 72 s. 
 7. Giermakowska A. Terapia pedagogiczna / W. Pileckiej, M. Rutkowskiy (eds.) // Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009. S. 188–204. 
 8. Giermakowska A. Edukacja / W. Pileckiej, M. Rutkowskiy (eds.) // Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009. S. 334–350.
 9. Gruszczek-Kolczyńska E., Zielińska E. Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później. Kraków: CEBP, 2015. 254 s. 
 10. Gruszczyk-Kolczyńska E. Starsze przedszkolaki. jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i domu. Kraków: CEBP, 2014. 419 s.
 11. Gruszczyk-Kolczyńska E. Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi. Kraków: CEBP, 2014. 283 s.
 12. Grządkowska A., Pietrzak-Kurzac M., Rusiak P. Umiejętności społeczne dzieci. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.
  56 s.  
 13. Ławicka J. Komunikacja – droga poznania i rozwoju [Электронный ресурс]. URL: http://www.prodeste.pl (дата обращения: 10.02.2016).
 14. Kaja B. Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP, 1995. 169 s.
 15. Kolbuszewska D. Ukierunkowanie na sferę najbliższego rozwoju // Edukacja i Dialog. 2005. № 4. S. 12–15.  
 16. Kowalik S. Psychologia niepełnosprawności umysłowej / H. Sęk (ed.) // Psychologia kliniczna: t. 2. Warszawa: PWN, 2007. S. 135–155.
 17. Krasowicz-Kupis G. Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. 52 p.
 18. Kulesza E.M. Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2011. 24 s.
 19. Kulesza E.M. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2005. 254 s.
 20. Kulesza E.M. Rozwijanie przedmiotowo-zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2000.
  124 s.
 21. Kurek P. Kulturowo-historyczna koncepcja rozwoju Lwa Wygotskiego / W. Pileckiej, M. Rutkowskiy (ed.) // Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009. S. 42–48.  
 22. Kwieciński Z. Pedagogika postu. Preteksty – konteksty – podteksty. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2012. 422 s.  
 23. Majewski T. Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych. Warszawa: PZN, TPG, 1995. 188 s.
 24. Michalak R., Misiorna E. Konteksty gotowości szkolnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. 52 s.
 25. Ossowski R. Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP, 1999. 375 s. 
 26. Oszwa U. Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. 44 s.
 27. Oszwa U. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009. 318 s.
 28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  «W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach», Dz. U., z dnia 7 maja 2013r. Poz. 532.
 29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie «W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych», z dnia 28 sierpnia 2012 r., Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 982.
 30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. «Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych», Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013. Poz. 958.
 31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.
  «W sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci», Dz. U., z dnia 29 października 2013r. Poz. 1257.
 32. Rutkowski M. Nauczyciele, rodzice i rówieśnicy jako osoby znaczące dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie późnego dzieciństwa / W. Pileckiej,
  M. Rutkowskiy (eds.) // Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009. S. 382–390. 
 33. Rutkowski M. Szkoła podstawowa jako mikro-środowisko edukacyjne / W. Pileckiej, M. Rutkowskiy (eds.) // Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009. S. 459–467.  
 34. Sęk H. Psychologia kliniczna: T. 1. Warszawa: PWN, 2005. 363 s.
 35. Sęk H. Psychologia kliniczna: T. 2. Warszawa: PWN, 2007. 358 s.
 36. Szczepkowska-Szczęśniak K., Uniszewska K., Pielaszek L., Suchocka M. Osiąganie samodzielności. Droga do samodzielności – przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. 72 s.   
 37. Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. «Karta Praw Osób Niepełnosprawnych», Monitor Polski Nr 50. Poz. 474 i 475.
 38. Ustawa «O rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych», Dz. U., z dnia 27 sierpnia 1997 r., nr 123. Poz. 776.
 39. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. «O systemie oświaty», Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.
 40. Wygotski L.S. Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN, 1971. 370 s. 
 41. Wygotski L.S. Myślenie i mowa. Warszawa: PWN, 1989. 415 s.
 42. Zaorska M., Lew S. Wygotski o wychowaniu dzieci głuchoniewidomych // Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo. T. 8. № 2. 2008. S. 7–16.
 43. Zaorska M. System edukacji i rehabilitacji głuchoniewidomych w Rosji / Z. Palak (ed.) // Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób niepełnosprawnych w różnych okresach ich życia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010. S. 233–245.
 44. Zaorska M. Rozwój kulturowy dziecka w koncepcji L.S. Wygotskiego // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. 2012. № 4. S. 29–48.
Статьи по теме
 
Электронная редакция психологических журналов
О проекте PsyJournals.ru

© 2007–2022 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Creative Commons License Репозиторий открытого доступа     Рейтинг репозиториев Webometrics

Яндекс.Метрика