Inna Viktorovna Voronkova

Inna Viktorovna Voronkova

PsyJournalsID: 8803

PhD in Psychology, Department of Pedagogical Psychology named after Professor V.A. Guruzhapov, Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ivvoronkova@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2867-2354

Last updated: 31.03.2022