Bulletin of Psychological Practice in Education

[Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya]

Issue Contents 2023. Vol. 20, no. 2