Bulletin of Psychological Practice in Education

[Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya]

Issue Contents 2022. Vol. 19, no. 3