Bulletin of Psychological Practice in Education

[Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya]

Issue Contents 2024. Vol. 21, no. 1